คนคลังคิด season 2

ผลงานการประกวดรางวัลคนคลังคิด Season 2 (ผลงานประเภทหน่วยงานสำนักหรือกลุ่มงาน)
ลำดับ/รางวัล เรื่อง
1.รางวัลดีเยี่ยม HANDBOOK IN MY JOB
2.รางวัลดีมาก การพัฒนา Application Connect PSDG
3.รางวัลดี สมุดบันทึกการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4. การพัฒนาสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการคลัง (ถ่ายทอดสดผ่าน Live Video เฟสบุ๊กเพจ สถานีข่าวกระทรวงการคลัง )
5. คิวอาร์โค้ด (QR Code) ครุภัณฑ์
6. การเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลด้านการตรวจราชการกระทรวงการคลัง
8. ระบบ MOF 2PM (MOF Portable PR Media - ระบบสื่อประชาสัมพันธ์แบบพกพาของกระทรวงการคลัง)
 
ผลงานการประกวดรางวัลคนคลังคิด Season 2 (ผลงานประเภทระดับบุลคล หรือ กลุ่มบุคคล)
ลำดับ/รางวัล เรื่อง
1.รางวัลดีเยี่ยม ระบบผังองค์กรอัจริยะ OPS Smart Chart
2.รางวัลดีมาก e-Cloud Office
3.รางวัลดี การจับโกหกผู้มาร้องเรียนและร้องทุกข์
4.รางวัลดี ปฎิรูปองค์กร ด้านกฎหมาย Corporate Law Reform
5.รางวัลดี ก้าวไปสู่ยุคใหม่ของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเลกทรอนิกส์
6. E-Paperless project
7. สำนักงานไร้เงินสด Cashless Office
8. เงินบาทดิจิตอล (Baht Coin)
9. Vayupak Officers Engagement การสร้างความผูกพันในองค์กรให้แก่ข้าราชการ สป.กค.
 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกขั้นกลั่นกรองผลงานการประกวดรางวัลคนคลังคิด Season 2
 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การประกวดรางวัล "คนคลังคิด"Season 2 
 
แบบฟอร์มการประกวดรางวัลคนคลังคิด Season 2 (.docx)
 
แบบฟอร์มการประกวดรางวัลคนคลังคิด Season 2 (.pdf)
 
 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การประกวดรางวัล "คนคลังคิด" (Brighten Up Idea)
 
แบบฟอร์มประเภทหน่วยงานระดับสำนัก หรือ กลุ่มงาน
 
แบบฟอร์มประเภทระดับบุคคล หรือ กลุ่มบุคคล
 
ผลการตัดสินเเละการต่อยอดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 1 - 4
 
ผลการตัดสินเเละการต่อยอดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 5