ค.ต.ป.ประจำกระทรวงการคลัง

     
 
 
แบบรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 : โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
 
          1. แบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
          2. สรุปภาพรวมโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ (แบบ ปสก.7)
 
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (รอบ 12 เดือน)  
คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 903/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง (ค.ต.ป.ประจำกระทรวงการคลัง)  
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (รอบ 6 เดือน)
ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง
 
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รอบ ๑๒ เดือน)
ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง