วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560

9.00 น. ปลัดกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษ “ความท้าทายของระบบบำนาญไทย: ความครอบคลุม ความเพียงพอ และความยั่งยืน” ในงาน GPF International Conference On Pensions & Lessons Learnt and Challenges Ahead ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี