ดาวน์โหลด โปรแกรม ต่างๆ
 
ดาวน์โหลด โปรแกรมแสกนไวรัสฟรี Avira Antivus [42.04 MB]
ดาวน์โหลด โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF ที่นี่ [42.89 MB]
ดาวน์โหลด โปรแกรม Flash player ที่นี่ [4.38 MB]
ดาวน์โหลด โปรแกรม win rar ที่นี่ [1.32 MB]
ดาวน์โหลด โปรแกรมอ่าน QR Code สำหรับ [windows mobile] [iphone] [Blackberry & Nokia ] [Android]
   
   
   
ดาวน์โหลด เอกสาร / สื่อ / โลโก้ สมาคมข้าราชการพลเรือน
 
ดาวน์โหลด หนังสือ ทำเนียบผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2548 [33.70 MB]
ดาวน์โหลด แบนเนอร์สมาคมข้าราชการพลเรือน [4.37 KB]
ดาวน์โหลด โลโก้สมาคมข้าราชการพลเรือน [148.17 KB]
ดาวน์โหลด ใบสมัครสมาชิกสมาคมข้าราชการพลเรื่อนแห่งประเทศไทย [112.06 KB]
ดาวน์โหลด ข้อบังคับสมาคมข้าราชการพลเรือน [2.69 MB]
   
   
   

สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย 736/3 ซอยเศรษฐสุนทร ถนนพระราม 5 กรุงเทพฯ 10300
โทร 02-243-1521 , 243-2750 , โทรสาร 02-241-3839 e-mail: webmaster