พิธีลงนามข้อตกลงร่วมมือโครงการอบรมหลักสูตรฯ           เผยแพร่: ณัฐพล ศทส.สป.กค. เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2553  

ข่าวนายกสมาคมฯ

         ชัยชนะของ จาดุร อภิชาตบุตร ศาลปกครองสูงสุด สั่งให้กลับไปนั่งตำแหน่งเดิม ... อ่านต่อ>>>

     
พิธีลงนามข้อตกลงร่วมมือโครงการอบรมหลักสูตรฯ           เผยแพร่: ณัฐพล ศทส.สป.กค. เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2553  

พิธีลงนามข้อตกลงร่วมมือโครงการอบรมหลักสูตร
"การพัฒนากระบวนการดำเนินคดีปกครองเจ้าหน้าที่ของรัฐ"รุ่นที่ 4

         นายพรศักดิ์ ศรีณรงค์ อธิบดีอัยการฝ่ายคดีปกครองนครราชสีมา กับ นายจาดุร อภิชาตบุตร นายก-สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย ร่วม ลงนามบันทึกข้อตกลงการร่วมมือดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนากระบวนการดำเนินคดีปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ” เมื่อ วันที่ 15 ตุลาคม 2553 ณ สำนักงานคดีปกครองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายบุญชม จันทรสถาพร อธิบดีอัยการ เขต 3 และคณะ ผู้บริหาร ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้มี นายสุธี มากบุญ ผู้อำนวย การโครงการ และนายยงยุทธ สิทธิธัญกิจ รองอธิบดีอัยการฝ่ายคดีปกครองนครราชสีมา ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน
<l...ประมวลภาพ...l>

     
พิธีลงนามข้อตกลงร่วมมือโครงการอบรมหลักสูตรฯ           เผยแพร่: ณัฐพล ศทส.สป.กค. เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2553  
พิธีลงนามข้อตกลงร่วมมือโครงการอบรมหลักสูตร
"การพัฒนากระบวนการดำเนินคดีปกครองเจ้าหน้าที่ของรัฐ"รุ่นที่ 3

 
         นายปราโมทย์ นพศิริ อธิบดีอัยการฝ่ายคดีปกครองระยอง กับ นายจาดุร อภิชาตบุตร นายกสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึก ข้อตกลงการร่วมมือดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนากระบวนการดำ เนินคดีปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ” เมื่อ วันที่ 2 กรกฎาคม 2553 ณ สำนักงาน คดีปกครองระยอง จังหวัดระยอง โดยมี นายเลิศชัย เจริญสมบัติอมร รองอธิบดี อัยการฝ่ายคดีปกครอง ระยอง และนายสุธี มากบุญ ผู้อำนวยการโครงการดังกล่าว ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน
<l...ประมวลภาพ...l>

     
พิธีลงนามข้อตกลงร่วมมือโครงการอบรมหลักสูตร          เผยแพร่: ณัฐพล ศทส.สป.กค. เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2553  
พิธีลงนามข้อตกลงร่วมมือโครงการอบรมหลักสูตร
"การพัฒนากระบวนการดำเนินคดีปกครองเจ้าหน้าที่ของรัฐ"

         
        นายศุภวัฒน์  วิเชียรศรี  อธิบดีอัยการฝ่ายคดีปกครองเชียงใหม่  กับ  นายจาดุร  อภิชาตบุตร  นายกสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย ร่วม ลงนามบันทึกข้อตกลงการร่วมมือดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนากระบวนการดำเนินคดีปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ”  โดยมี  นายพิชิต  เจริญเกียรติกุล  รองอธิบดีอัยการฝ่ายคดีปกครองเชียงใหม่ และนายสุธี  มากบุญ  ผู้อำนวยการโครงการดังกล่าว  ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน
<อ่านต่อ...|ประมวลภาพ >

     
การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารเงิน กบข.  
การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารเงิน กบข.

         นายจาดุร อภิชาตบุตร นายกสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการจัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารเงิน กบข. เพื่อให้ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกได้รับทราบข้อมูลจาก กบข.โดย กบข. ได้จัดประชุมชี้แจงร่วมกับสมาคม
ข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 307 ชั้น 3 อาคารพินิตประชานารถ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
<เอกสารบรรยายสรุป|ประมวลภาพสัมมนา |ดาวน์โหลดเสียงบรรยายการสัมมนา >

     
 
การประชุมหารือเกี่ยวกับความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบใหม่ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

นายจาดุร อภิชาตบุตร นายกสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยข้าราชการที่สนใจเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบใหม่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยมี เลขาธิการ ก.พ. (นายปรีชา วัชราภัย) รองเลขาธิการ ก.พ. (นางเบญจวรรณ สร่างนิทร) รองเลขาธิการ ก.พ. (นายสมโภชน์ นพคุณ) และ รองเลขาธิการ ก.พ. (นายนนทิกร กาญจนจิตรา) เป็นผู้ให้ข้อมูล และตอบข้อซักถามตลอดการประชุม เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551 ณ ห้องประชุม 3201 อาคาร 3 ชั้น 2 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทุบรี< ...อ่านต่อ >

     
 
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัด(มหาชน)ร่วมสนับสนุนสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย

        นายจาดุร อภิชาตบุตร นายกสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย รับมอบทุนสนับสนุนจากบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551 ณ ห้องประชุม 3210 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

     
 
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

นายจาดุร อภิชาตบุตร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะนายกสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย พร้อมคณะจากสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

     
 
ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมเป็นเจ้าของเข็มที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
เปิดสั่งจองเข็มที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในราคาเข็มละ 150 บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป สามารถสั่งจองได้ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และอีก 5 ธนาคาร
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
 
คณะกรรมการบริหารสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการบริหารชมรมนักบริหารฯ เข้าเยี่ยมคารวะนายกฯ
วันนี้ (9 มิ.ย.) เวลา 10.30 น. ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายปรีชา วัชราภัย เลขาธิการ ก.พ. ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการบริหารชมรมนักบริหารข้าราชการพลเรือน พร้อมด้วยนายจาดุร อภิชาตบุตร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะนายกสมาคมคณะกรรมการบริหารสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย และคณะ จำนวน 34 คน ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
(รายละเอียดเพิ่มเติม | สรุปคำปรารภของนายกรัฐมนตรี)
       
   
การประชุมสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 2 / 2551
นายจาดุร อภิชาตบุตร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะนายกสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 / 2551 โดยมีวาระสำคัญ เช่น โครงการคัดเลือกเพชรน้ำเอกในวงราชการ การจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้เข้าสมาคม และการกำหนดบทบาทของสมาคมในปัจจุบันให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการรับสมาชิกใหม่ของสมาคม ณ ห้องประชุม 101 อาคาร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2551
 
   
การประชุมสมาคมข้าราชการพลเรือน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2550
นายจาดุร อภิชาตบุตร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะนายกสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
เป็นประธานการประชุมของสมาคม ครั้งที่ 5/2550 ณ ห้องประชุม 101 อาคาร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น 1 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2550
 
   
สมาคมข้าราชการร้องรัฐขึ้นเงินเดือน 5% เท่าเงินเฟ้อ แก้ค่าครองชีพพุ่ง-งานหนัก
นายจาดุร อภิชาตบุตร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ในฐานะนายกสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ต้องการให้รัฐบาลพิจารณาปรับเงินเดือนข้าราชการในภาวะที่ค่าครองชีพสูงขึ้น โดยกำหนดตัวเลขว่าควรเป็นเท่าไหร่ แต่อย่างน้อยควรสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อในปีนี้ ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ 5%
   นายจาดุร กล่าวว่า ข้าราชการเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชน และที่สำคัญต้องทำงานตามหน้าที่ในสถานการณ์ที่ไม่ให้เกิดความ ขัดแย้งรุนแรงอีก จึงอยากให้รัฐบาลเห็นใจพิจารณาข้อเท็จจริงทางเศรษฐกิจด้วย
   นายจาดุร กล่าวว่า สมาคมฯ ไม่กังวลที่รัฐบาลจะแก้ไขรัฐ ธรรมนูญ ปี 2550 โดยจะนำรัฐธรรมนูญ ปี 2540 กลับมาใช้ ซึ่งกระทบต่อมาตรา 64 ที่ให้สิทธิและรับรองการรวมกลุ่มของ ข้าราชการในรูปแบบสหภาพและสหพันธ์ต้องหายไป แต่เชื่อว่าโดยพื้นฐานข้าราชการย่อมมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปในการรวมกลุ่ม
   ล่าสุดยังมีพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) การรวมกลุ่มของ ข้าราชการเพื่อใช้เป็นกฎหมายรองรับสิทธิในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ แต่ พ.ร.ฎ.นี้จะไม่อนุญาตให้ข้าราชการนัดหยุดงานได้ เพราะจะกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติและประชาชน <ที่มา: www.posttoday.com วันที่ 28 เม.ย.2551 >
 
   
การประชุมสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 / 2551
นายจาดุร อภิชาตบุตร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะนายกสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 / 2551 โดยมีวาระสำคัญ เช่น โครงการคัดเลืิอกเพชรน้ำเอกในวงราชการ การจัดกิจกรรมเพื่่ือหารายได้เข้าสมาคม และการกำหนดบทบาทของสมาคมในปัจจุบันให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการรับสมาชิกใหม่ของสมาคม ณ หอประชุม 101 อาคาร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2551
       
   
การประชุมสมาคมข้าราชการพลเรือน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2550
นายจาดุร อภิชาตบุตร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะนายกสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
เป็นประธานการประชุมของสมาคม ครั้งที่ 5/2550 ณ หอประชุม 101อาคาร สนป. ชั้น 1 ทำเนียบรัฐบาล
เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2550
       
   
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550
นายจาดุร อภิชาตบุตร อุปนายกฯ รักษาการนายกสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อคัดเลือกกรรมการบริหารสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทยชุดใหม่ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอย อารีสัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย 736/3 ซอยเศรษฐสุนทร ถนนพระราม 5 กรุงเทพฯ 10300
โทร 02-243-1521 , 243-2750 , โทรสาร 02-241-3839 e-mail: webmaster