ก.พ.ไฟเขียวให้ข้าราชการตั้งสหภาพฯ...
คณะกรรมการก.พ.ไฟเขียวข้าราชการ 4 กลุ่มตั้งสหภาพฯ หวังถ่วงดุลฝ่ายการเมือง...
ก.พ.ไฟเขียวให้ข้าราชการตั้งสหภาพฯ...  [เผยแพร่: ณัฐพล ศทส.สป.กค. 24-12-2553]

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่างพระราชกฤษฏีกากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ....โดยกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ มีสิทธิรวมกลุ่มตั้งสหภาพข้าราชการได้ ซึ่งสิทธิดังกล่าวเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แต่การรวมตัวดังกล่าวต้องไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง และห้ามนัดหยุดงาน

 


ทั้งนี้ การจัดตั้งสหภาพข้าราชการ จะให้สิทธิแก่ข้าราชการ 4 กลุ่ม คือ
1.สหภาพข้าราชการพลเรือนสามัญ
2.สหภาพข้าราชการพลเรือนสามัญระดับกระทรวง
3.สหภาพข้าราชการพลเรือนสามัญระดับกรม
4.สหภาพข้าราชการพลเรือนสามัญระดับจังหวัด

ด้านนายนนทิกร กาญจนะจิตรา เลขาธิการก.พ. กล่าวว่า จะนำร่างพระราชกฤษฏีกาดังกล่าวเสนอให้ครม.พิจารณาเร็วๆนี้ ซึ่งการจัดตั้งสหภาพข้าราชการ จะส่งผลให้ข้าราชการมีอำนาจในการรวมตัวเพื่อถ่วงดุลกับฝ่ายการเมือง

 

   

 

  

สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย 736/3 ซอยเศรษฐสุนทร ถนนพระราม 5 กรุงเทพฯ 10300
โทร 02-243-1521 , 243-2750 , โทรสาร 02-241-3839 e-mail: webmaster