ที่ปรึกษาสมาคมฯ
 
นายขจัดภัย  บุรุษพัฒน์
นายปรีชา  วัชราภัย
คุณหญิงประไพศรี พิทักษ์ไพรวัลย์
อดีตเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
ผู้อำนวยการสถาบันที่ปรึกษา
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)
อดีตผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
นายพงศ์โพยม  วาศภูติ
 
นายธงชัย ณ นคร
ประธานคณะทำงาน
ปฏิรูประบบการเมือง
 
นักหนังสือพิมพ์
 
 
     
ว่าง
นายกสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
 
 
นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์
นายสมพร ใช้บางยาง

อุปนายกคนที่ 1
รักษาการ
นายกสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย

อุปนายกคนที่ 2
 
นางเตือนใจ สินธุุวณิก
นางเบ็ญจพร ฉัตรกุล ณ อยุธยา
ประชาสัมพันธ์และสาราณียกร
เหรัญญิก
 
ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร

ว่าง

ปฏิคม
นายทะเบียน
นายจาดุร อภิชาตบุตร
นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม
นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
นายชลิต ดำรงศักดิ์
นายเชาวนะ ไตรมาส
นายนคร ศิลปอาชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
น.พ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี
นายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป์
นายสมพงษ์ ปองเกษม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
นายสมศักดิ์ โพธิสัตย์
นางสาวสุภา ปิยะจิตติ
นายสมพาส นิลพันธุ์
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
นายอดิศักดิ์ ตันยากุล
ว่าที่ ร.ต.อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
นายวันชัย คงเกษม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขาธิการ
 
                                      หมายเหตุ : ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการสมาคมฯ ที่ 1/2554
 

สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย 736/1 ซอยเศรษฐสุนทร ถนนพระราม 5 กรุงเทพฯ 10300
โทร 02-243-1521 , 243-2750 , โทรสาร 02-241-3839 e-mail: webmaster