เอกสาร.. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2550
       เอกสาร.. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2548

       เอกสาร.. ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อข้าราชการที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2548
                      

       เอกสาร.. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น                  

 
      

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ : คุณจริยา (เลขานุการ)   e-mail : jariya-j@hotmail.com

 


สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย 736/1 ซอยเศรษฐสุนทร ถนนพระราม 5 กรุงเทพฯ 10300
โทร 02-243-1512 , 243-2750 , โทรสาร 02-241-3839 e-mail: webmaster