ความเป็นมา
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย เริ่มโครงการนี้ในปี 2529 ใช้ชื่อว่า "โครงการประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีผลงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคมและระบบราชการ" มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 5 คน ต่อมาในปี 2530 ได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น "โครงการประกาศเกียรติคุณผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น" และได้กำหนด จำนวนผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 9 คน เพื่อให้โครงการนี้ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ และ ต่อเนื่อง สมาคมฯ จึง ได้จัดให้มีโครงการประกาศเกียรติคุณ ผุ้บริหารราชการพลเรือนดีเด่นทุก 2 ปี

แนวทางการพิจารณา
กำหนดให้มี 5 สายได้แก่
1.สายตำแหน่งปลัดกระทรวง
2.สายตำแหน่งอธิบดี
3.สายตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
4.สายตำแหน่ง อธิการบดี
5.สายตำแหน่งเอกอัคราชทูต

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น

คุณสมบัติ
คุณสมบัติของผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น คือ ข้าราชการผู้ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ไม่ต่ำกว่าระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไปทุกส่วนราชการ (ยกเว้นกระทรวงกลาโหมและข้าราชการการ)
โดยจะต้องดำรงตำแหน่งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

หลักเกณฑ์การพิจารณา
1.การปฏิบัติงาน หมายถึงความประพฤติและการปฏิบัติและการปฏิบัติที่ควรแก่การยกย่องสรรเสริญให้เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการทั่วไป ซึ่งสามารถพิจารณาได้จาก
   1.1ความมีคุณธรรม คือ การนำหลักคุณธรรมต่างๆ เช่น หลักราชการ ทศพิธราชธรรม คุณธรรม 4ประการ เป็นต้น มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม
   1.2หลักการ คือ การประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในแนวทางที่ถูกที่ควร ไม่เบียงเบนแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบ
   1.3 มนุษย์สัมพันธ์ คือ ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลทุกระดับ ได้อย่างเหมาะสม
   1.4บุคลิกภาพ คือ การวางตนและการแสดงออกที่น่าเชื่อถือ และ เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ
   1.5การอุทิศตนให้กับงาน คือ ความรับผิดชอบต่องานที่จะปฏิบัติด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ และการเสียสละ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
2.ผลงาน หมายถึง การปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อทางราชการ และเป็นที่ยินยอมรับดดยทั่วไป ซึ่งสามารถพิจารณาได้จาก
2.1ความชัดเจน คือ ผลงานที่ปรากฏแน่ชัด และเป็นที่ยอมรับดดยทั่วไป
2.2ความเชื่อถือ คือ ผลงานที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ
2.3งานสร้างสรรค์ คือ ผลงานที่มีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ หรื อเป็นต้นแบบให้แก่งานอื่นๆ ที่จะพัฒนาต่อไป
2.4ความมีประสิทธิภาพ คือ ผลงานที่สามารถบรรลุเป้าหมายได้โดยสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้น้อยที่สุด เช่น งบประมาณ กำลังคน เวลา เป็นต้น
3.การนำค่านิยมสร้างสรรค์ไปเป็นหลักปฏิบัติในการบริหารงาน ประกอบด้วย
3.1กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
3.2ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ
3.3โปร่งใส
3.4ไม่เลือกปฏิบัติ
3.5มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

    

  

สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย 736/1 ซอยเศรษฐสุนทร ถนนพระราม 5 กรุงเทพฯ 10300
โทร 02-243-1521 , 243-2750 , โทรสาร 02-241-3839 e-mail: webmaster