เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย ปี 2545-2547 ( 2 ปี )
********************

  • สมาชิกขยายจำนวนเพิ่มขึ้น 15,000 คน
  • การอมรมสัมมนาข้าราชการ 4 ครั้ง
  • ข้อมูลปัญญาความเดือนร้อนของข้าราชการส่งถึงรัฐบาลทุก  2  เดือน  และมีข้อเสนอมาตรการแก้ไขให้รัฐบาลใช้ประกอบการพิจารณา  ในการให้ความช่วยเหลือ  ทั้งในระยะเร่งด่วน   และระยะยาว
  • ติดตั้งระบบการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต  และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  • จัดทำระบบทะเบียนสมาชิกให้ทันสมัย
  • ผลิตสิ่งพิมพ์ทางวิชาการเผยแพร่
  • คัดเลือกผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ)
  • คัดเลือกข้าราชการพลเรือนระดับปฏิบัติดีเด่น (เพชรน้ำเอก)

   


สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย 736/3 ซอยเศรษฐสุนทร ถนนพระราม 5 กรุงเทพฯ 10300
โทร 02-243-1521 , 243-2750 , โทรสาร 02-241-3839 e-mail: webmaster