คลังข่าวสมาคมข้าราชการพลเรือน
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การพัฒนากระบวนการดำเนินคดีปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ” รุ่นที่ 6
ระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2554 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนากระบวนการดำเนินคดีปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐรุ่นที่ 6 ระว่างวันที่ 15 - 16 ก.ย. 2554
ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช
[ใบสมัคร]
โครงการอบรมหลักสูตร "ยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ" ระว่างวันที่ 25 - 27 เม.ย. 2554
ณ โรงแรมการ์เดนซีวิวรีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี
[ใบสมัคร]
โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนากระบวนการดำเนินคดีปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐรุ่นที่ 5 ระว่างวันที่ 2 - 3 มิ.ย. 2554
ณ โรงแรมโฆษะี จ.ขอนแก่น
[ใบสมัคร]
โครงการสัมนาเชิงวิชาการ "เสริมระบบ สร้างข้าราชการ รับใช้ชาติ" วันที่ 24 ม.ค. 2554 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ - รายละเอียด  
[กำหนดการ] [ใบสมัคร]
ประกาศรายชื่อผู้เข้่าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนากระบวนการดำเนินคดีปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐรุ่นที่ 4
ระว่างวันที่ 20 - 21 ม.ค. 2554 ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนากระบวนการดำเนินคดีปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ระว่างวันที่ 2 - 3 มิ.ย. 2554 ณ โรงแรมโฆษะ
จ.ขอนแก่น
โครงการฝึกอบรม "ยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ" วันที่ 17 - 21 ม.ค. 2554 ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท อุบลราชธานี
โครงการฝึกอบรม "ยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ" วันที่ 13 - 15 ธ.ค. 2553 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ พิษณุโลก
โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนากระบวนการดำเนินคดีปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐรุ่นที่ 4 ระว่างวันที่ 20 - 21 ม.ค. 2554 ณ โรงแรมสีมาธานี
จ.นครราชสีมา
[ใบสมัครคลิ๊ก...]
โครงการฝึกอบรม "ยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ" วันที่ 24 - 26 พ.ย. 2553 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ เชียงใหม่
โครงการฝึกอบรม "ยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ" วันที่ 18 - 20 ต.ค. 2553 ณ โรงแรมริเวอร์ นครปฐม
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการ วันที่ 16 - 20 ส.ค. 2553 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อุดรธานี
โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนากระบวนการดำเนินคดีปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐรุ่นที่ 3 ระว่างวันที่ 30 - 31 ส.ค. 2553 ณ โรงแรมโนโวเทล ระยอง
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
พระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2478 [แก้ไข เมษายน พ.ศ.2553]
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดปีงบประมาณ พ.ศ.2554 [ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2553]
โครงการฝึกอบรม"ยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ"ระหว่างวันที่ 14 - 16 มิ.ย. 2553
โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนากระบวนการดำเนินคดีปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐรุ่นที่ 2 ระว่างวันที่ 17 - 18 มิ.ย. 2553 [รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร รุ่นที่ 2]
โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนากระบวนการดำเนินคดีปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 21 พ.ค. 2553 [รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร รุ่นที่ 1]   
โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียรอายุ ประจำปี 2553 หลักสูตรที่ 2.1 - 2.2 (ก.พ)
โครงการบ้านกรุงไทยเพื่อสมาชิก กบข. ครั้งที่ 1 [รายละเอียด คลิ๊ก...]
การอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการ (สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย)
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา (สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ)
การเผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่....) พ.ศ. 2553
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
   
คำสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ก.พ.)
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ก.พ.)
ข้อเสนอการศึกษาเรื่อง "แนวทางปฏิบัติด้วยความเป็นการกลางทางการเมืองของข้าราชการ"

 

  

สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย 736/1 ซอยเศรษฐสุนทร ถนนพระราม 5 กรุงเทพฯ 10300
โทร 02-243-1521 , 243-2750 , โทรสาร 02-241-3839 e-mail: webmaster