นโยบายของสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย ปี 2545 – 2547 (2 ปี)
**************

 1. แนวนโยบายทั่วไป
 2. ส่งเสริมให้ข้าราชการประพฤติตามพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมุ่งประโยชน์ของบ้านเมืองและความผาสุกของประชาชนตามรอยพระยุคลบาทอย่างเป็นรูปแบบ
 3. ส่งเสริมความเป็นเอกภาพและความสามัคคีในหมู่ข้าราชการ โดยจะได้เร่งรัดการรณรงค์รับสมัครสมาชิกสมาคมฯเพิ่มขึ้น จัดทำ web site ของสมาคมฯ และปรับปรุงงานทะเบียนของสมาคมฯให้มีความทันสมัย รวมทั้งเสริมสร้างพลังในอันที่จะเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจอันดี ระหว่างข้าราชการกับรัฐบาลและประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของข้าราชการในฐานะที่เป็นผู้นำนโยบายและการบริการของรัฐไปสู่ประชาชน
 4. ร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรกลางในการบริหารงานบุคคล นักวิชาการ และองค์กรภาคเอกชน ในการปรับปรุงระบบราชการตามนโยบายของรัฐบาล และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ของข้าราชการให้ยาวไกล มีใจที่เปิดกว้างและปฏิบัติงานในเชิงรุก เพื่อให้สถาบันข้าราชการมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 5. รณรงค์สร้างจิตสำนึกและร่วมมือในภาคปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อต่อต้านการทุจริตในวงราชการ สนับสนุนและส่งเสริมให้สถาบันราชการมีเกีนรติ มีศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับของประชาชน โดยยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม และเป็นตัวอย่างที่ดรแก่ราชการอื่นต่อไป
 6. พิทักษ์ ปกป้อง ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการได้ค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล ตลอดจนสวัสดิการอย่างเหมาะสม และให้ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง โดยดำเนินการไปพร้อมกับการส่งเสริมให้ความรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนความคิด และวิธีการทำงานให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และมุ่งผลสัมฤทธ์ต่อภารกิจที่รับปิดชอบ
 7. เร่งรัดให้มีการเสริมสร้างองคืความรู้ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน และตรวจสอบการให้อำนาจรัฐ เพื่อให้ข้าราชการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องความดำเนินการให้เป็นกลางและทำงานร่วมกับฝ่ายการเมือง
  • แนวนโยบายเร่งรัด
  • ร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคล ในการแก้ไขปัญหาของข้าราชการ เพื่อให้การปฎิรูประบบราชการบรรลุผลสำเร็จตามนโยบายด้วยดี
  • ตั้งศูนย์รับทราบปัญหาของข้าราชการซึ่งได้รับผลกระทบจากการปฎิรูประบบราชการมรกรณีที่มีการยุบส่วนราชการในระดับกรม หรือยุบบางส่วนงาน
  • แก้ไขข้อบังคับของสมาคมฯ ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการสนองภรกิจในด้านการปฎิรูประบบราชการ
  • รณรงค์สร้างจิตสำนึกและร่วมมือในภาคปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อต่อต้านการทุจริตในวงราชการ

   

สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย 736/1 ซอยเศรษฐสุนทร ถนนพระราม 5 กรุงเทพฯ 10300
โทร 02-243-1521 , 243-2750 , โทรสาร 02-241-3839 e-mail: webmaster