ยุทธศาสตร์
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย ปี 2545-2547 ( 2 ปี )
********************

  • เร่งรัดสร้างฐานสมาชิกและฐานข้อมูลสมาชิกให้มีความเป็นปึกแผ่นและมีเอกภาพ
  • เร่งรัดสร้างฐานความรู้และวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่ข้าราชการอย่างทั่วถึง
  • เร่งรัดสร้างฐานเครือข่ายความร่วมมือกับสาธารณชนภายนอก
  • เร่งรัดสร้างฐานการสนับสนุนจากประชาชนและรัฐบาล
  • เร่งรัดสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของข้าราชการ
  • เร่งรัดสร้างฐานระบบการสื่อสาร  และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยทั่วถึง  และฉับไวทันเหตุการณ์สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย 736/1 ซอยเศรษฐสุนทร ถนนพระราม 5 กรุงเทพฯ 10300
โทร 02-243-1521 , 243-2750 , โทรสาร 02-241-3839 e-mail: webmaster