วิสัยทัศน์
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศ ปี 2545 – 2547 (2 ปี)


        สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรกลางของข้าราชการ โดยข้าราชการ และเพื่อข้าราชการ ในการบูรณาการพลังของข้าราชการ ให้ยึดมั่นในคุณธรรม และพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชน และเป็นกลไกที่เข้มแข็งของรัฐในการพัฒนาประเทศให้ทันกับการปฎิรูป

สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย 736/1 ซอยเศรษฐสุนทร ถนนพระราม 5 กรุงเทพฯ 10300
โทร 02-243-1521 , 243-2750 , โทรสาร 02-241-3839 e-mail: webmaster