ข้าราชการประจำ

banner_executive_head.png

ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงการคลัง และรัฐวิสาหกิจในสังกัด
Top Executives in Ministry of Finance

banner_palad_office_head.png
 
   
 

นายสุทธิชัย สังขมณี
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

นายจุมพล ริมสาคร
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

นายสุวิชญ โรจนวานิช
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง
       

ที่ปรึกษาการคลัง
นายประภาศ คงเอียด
ที่ปรึกษากฎหมาย
นางอัญชลี เต็งประทีป
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
อธิบดี / ผู้อำนวยการ
กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
       
 

 
  นายมนัส แจ่มเวหา
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

-
ผู้อำนวยการ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

 
 
กลุ่มภารกิจด้านรายได้
         
 

 

 

นายประสงค์ พูนธเนศ
อธิบดีกรมสรรพากร

นายสมชาย พูลสวัสดิ์
อธิบดีกรมสรรพสามิต

นายสมชัย สัจจพงษ์
อธิบดีกรมศุลกากร

 

 
กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน
       
 

 
 

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
อธิบดีกรมธนารักษ์

นายกุลิศ สมบัติศิริ
ผู้อำนวยการสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
 
"พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"
หมวดที่ ๒. ส่วนที่ ๓. "ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล"
* การปรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในบางตำแหน่ง อาจเป็นไปตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรี *