ข้าราชการประจำ

banner_executive_head.png

ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงการคลัง และรัฐวิสาหกิจในสังกัด
Top Executives in Ministry of Finance

banner_palad_office_head.png
 
   
 

  

  

นายสุทธิชัย สังขมณี
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

นางพรรณขนิตตา บุญครอง
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

นายยุทธนา หยิมการุณ
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง
นายประสิทธิ์ สืบชนะ
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

 

 

นายราฆพ ศรีศุภอรรถ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
   

 

       
นางศิริพร เหลืองนวล
ที่ปรึกษาการคลัง
นายพนิต ธีรภาพวงศ์
ที่ปรึกษากฎหมาย
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท
ที่ปรึกษาด้านนโยบาย
และยุทธศาสตร์

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
       
   
  นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

 
 
อธิบดี / ผู้อำนวยการ
กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
       
 

 
  นายมนัส แจ่มเวหา
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

นายสุวิชญ โรจนวานิช
ผู้อำนวยการ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

 
 
กลุ่มภารกิจด้านรายได้
         
 

 

 

นายประสงค์ พูนธเนศ
อธิบดีกรมสรรพากร

นายสมชาย พูลสวัสดิ์
อธิบดีกรมสรรพสามิต

นายกุลิศ สมบัติศิริ
อธิบดีกรมศุลกากร

 

 
กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน
       
 

 
 

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
อธิบดีกรมธนารักษ์

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
ผู้อำนวยการสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
 
"พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"
หมวดที่ ๒. ส่วนที่ ๓. "ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล"
* การปรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในบางตำแหน่ง อาจเป็นไปตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรี *