ข้าราชการประจำ

banner_executive_head.png

ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงการคลัง และรัฐวิสาหกิจในสังกัด
Top Executives in Ministry of Finance

banner_palad_office_head.png
 
   
 

  

  

นายสุทธิชัย สังขมณี
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

นางพรรณขนิตตา บุญครอง
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

นายยุทธนา หยิมการุณ
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง
นายประสิทธิ์ สืบชนะ
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

 

นายราฆพ ศรีศุภอรรถ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
  นายสาธิต รังคสิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

 

       
-
ที่ปรึกษาการคลัง
นายประภาศ คงเอียด
รักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษากฎหมาย
-
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
       
     
    นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

 
 
อธิบดี / ผู้อำนวยการ
กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
       
 

 
  นายมนัส แจ่มเวหา
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

นายสุวิชญ โรจนวานิช
ผู้อำนวยการ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

 
 
กลุ่มภารกิจด้านรายได้
         
 

 

 

นายประสงค์ พูนธเนศ
อธิบดีกรมสรรพากร

นายสมชาย พูลสวัสดิ์
อธิบดีกรมสรรพสามิต

นายกุลิศ สมบัติศิริ
อธิบดีกรมศุลกากร

 

 
กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน
       
 

 
 

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
อธิบดีกรมธนารักษ์

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
ผู้อำนวยการสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
 
"พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"
หมวดที่ ๒. ส่วนที่ ๓. "ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล"
* การปรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในบางตำแหน่ง อาจเป็นไปตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรี *