ข้าราชการประจำ

 

ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงการคลัง และรัฐวิสาหกิจในสังกัดbanner_executive_head.png
Top Executives in Ministry of Finance

banner_palad_office_head.png
 
   
 

 

นายจำเริญ โพธิยอด
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

 

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง


นางแพตริเซีย มงคลวนิช
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

 

 

       
นางศิริพร เหลืองนวล
ที่ปรึกษาการคลัง
นายพนิต ธีรภาพวงศ์
ที่ปรึกษากฎหมาย
-
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

       
นายพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

 
อธิบดี / ผู้อำนวยการ
กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
       
 

 
  นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข
ผู้อำนวยการ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

 
 
กลุ่มภารกิจด้านรายได้
         
 

 

 

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
อธิบดีกรมสรรพากร

นายพชร อนันตศิลป์
อธิบดีกรมสรรพสามิต

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
อธิบดีกรมศุลกากร

 

 
กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน
       
 

 
 

นายอำนวย ปรีมนวงศ์
อธิบดีกรมธนารักษ์

นายประภาศ คงเอียด
ผู้อำนวยการสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------นายลวรณ แสงสนิท
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

 
 
 
"พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"
หมวดที่ ๒. ส่วนที่ ๓. "ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล"
* การปรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในบางตำแหน่ง อาจเป็นไปตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรี *