แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามหน่วยงานภาครัฐ

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามหน่วยงานภาครัฐ ปี งบประมาณ 2561

  ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี)
ประกาศวันที่  
  จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 11,825,000.00 09/2560 21/09/2560 ดูรายละเอียดประกาศ
  การจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 6,580,940.40 09/2560 21/09/2560 ดูรายละเอียดประกาศ

 

ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามหน่วยงานภาครัฐ ปี งบประมาณ 2560

  ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี)
ประกาศวันที่  
  โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง ประจำปี 2560 (การเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก) การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการขยายฐานภาษี 2,000,000.00 09/2560 22/09/2560 ดูรายละเอียดประกาศ
  จ้างดำเนินการสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลางงานตกแต่งงานติดตั้งประดับ จำนวน 1 ซุ้ม พร้อมติดตั้งและรื้อถอน 871,000.00 09/2560 29/09/2560 ดูรายละเอียดประกาศ
  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน 1,298,000.00 09/2560 22/09/2560 ดูรายละเอียดประกาศ
  โครงการปรับปรุงห้องน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรและอำนวยความสะดวกประชาชน 1,174,333.00 10/2560 22/09/2560 ดูรายละเอียดประกาศ