ข่าวการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2561

 

 

 

 

  โครงการอบรม Big Data Analytics and Machine Learning

      การอบรมหลักสูตรนี้จะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี Big Data และแนวคิดด้านการทำ Modernizing Data Warehouse ด้วย Data Lake ในส่วนการอบรมภาคปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถประมวลผลข้อมูลในแบบ Distributed and Parallel Processing โดยใช้ MapReduce ในแบบ in-memory processing ที่ใช้ภาษา Python และ Spark ทำการประมวลผลข้อมูลที่อยู่ใน Hadoop ได้ ผู้สอนจะถ่ายทอดประสบการณ์ด้าน Big Data Analytics จากการปฏิบัติงานในองค์กร ด้วยชุดข้อมูล (Dataset) ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Unstructure Data กับกระบวนปฏิบัติตามหลักการของ Data Science เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริง


ระยะเวลาการอบรม

        วันจันทร์ที่ 26 – วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561
        ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม
        สถาบัน ไอเอ็มซี อาคารสกุลไทย สุรวงศ์ ทาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร

กำหนดส่งรายชื่อ : ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561

        รายละเอียด
        ประกาศรายชื่อ
        แผนที่และการเดินทางไปสถาบันไอเอ็มซี

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 1. ข้าราชการในสายงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการ หรือสูงกว่า
 2. เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลและพัฒนาระบบคลังข้อมูลของหน่วยงาน
 3. เป็นผู้มีความรู้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น C หรือ Java เป็นอย่างน้อย
  โครงการอบรม Enterprise Architecture Intensive Workshop 

      ด้วยกระทรวงการคลังได้จัดให้มีการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในโครงการฝึกอบรม Enterprise Architecture Intensive Workshop โดยใช้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกระทรวงการคลังให้สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ ให้แก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลังที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด จำนวน 30 คน โดยมีวิทยากรจากสถาบันไอเอ็มซีเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม


ระยะเวลาการอบรม

        ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม 2561 ถึง 19 เมษายน 2561
        เวลา 09.00–16.00 น.    

สิ่งที่ผู้อบรมต้องเตรียม
        - ข้อมูลที่หน่วยงานต้องเตรียมสำหรับการอบรม   รายละเอียด
        - Notebook อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 เครื่อง

        โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. Business Strategy and Business Architecture วันที่ 13–14 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก
2. Application Strategy and Application Architecture    วันที่ 22–23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  ถนนวิภาวดีรังสิต
3. Data Strategy and Data Architecture วันที่ 3–4 เมษายน 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  ถนนวิภาวดีรังสิต
4. Technology Strategy and Technology Architecture                  วันที่ 10–11 เมษายน 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต    
5. Enterprise Architecture Strategic Roadmap, Change Management and EA Governance   วันที่ 18–19 เมษายน 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  ถนนวิภาวดีรังสิต


กำหนดส่งรายชื่อ : ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

        รายละเอียด
        ประกาศรายชื่อ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
         ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลัง

         สำหรับการจัดสรรโควตาในการเข้ารับการเข้ารับการฝึกอบรม เห็นควรจัดสรรโควตาให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

หน่วยงาน

โควต้าที่ได้รับการจัดสรร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

จำนวน 6 ที่นั่ง

กรมธนารักษ์

จำนวน 3 ที่นั่ง

กรมบัญชีกลาง

จำนวน 3 ที่นั่ง

กรมศุลกากร

จำนวน 4 ที่นั่ง

กรมสรรพสามิต

จำนวน 4 ที่นั่ง

กรมสรรพากร

จำนวน 4 ที่นั่ง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

จำนวน 2 ที่นั่ง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

จำนวน 2 ที่นั่ง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

จำนวน 2 ที่นั่ง

 

  โครงการอบรม Technology Trends in the future

       เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและองค์กรต่างๆ การติดตามตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละปีจึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งทุกสิ้นปีบริษัทวิจัยต่างๆทั่วโลกก็ออกรายงานเพื่อระบุถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีก่อกำเนิด (Emerging Technology) ที่จะมีผลกระทบและเปลี่ยนแปลงธุรกิจในปีหน้า ซึ่งในตอนนี้ทุกคนต่างกล่าวถึงแนวโน้มที่สำคัญต่างๆอาทิเช่น Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, Cloud Computing, Internet of Things, ตลอดจนการกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงในวงการต่างๆ เช่น FinTech, Digital Marketing


ระยะเวลาการอบรม

        วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 จำนวน 1 วัน
        ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.

กำหนดการลงทะเบียนและพิธีเปิด
       08.30 – 08.55: ลงทะเบียน
       08.55 – 9.00: พิธีเปิด

สถานที่อบรม

        ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง

กำหนดส่งรายชื่อ : ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

        รายละเอียด
        ประกาศรายชื่อ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 1. ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับต้น ผู้อำนวยการระดับสูง ผู้อำนวยการระดับต้น ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
 2. ข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง

 

 

 โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2561

       กระทรวงการคลังได้จัดทำโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ของกระทรวงการคลัง โดยใช้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง ประจำปี 2561 ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัดกระทรวงการคลัง  จึงมีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถด้าน DIGITAL LITERACY  ให้สามารถใช้ปฏิบัติงานในทุกส่วนราชการในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรของกระทรวงการคลัง ให้มีความรู้ทางด้าน DIGITAL LITERACY  และสามารถนำวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะเป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังด้าน DIGITAL LITERACY  จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาการด้าน DIGITAL LITERACY  ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลัง โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี

มีรายละเอียดดังนี้

        รายละเอียดโครงการ
         ตารางการฝึกอบรม

        รายละเอียดหลักสูตร
        
 
ใบสมัครหลักสูตรฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 1. เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัดกระทรวงการคลัง 
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาเบื้องต้นอย่างน้อยระดับ ปวช. ขึ้นไป
 3. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการฝึกอบรม  และมีเวลาฝึกอบรมตามกำหนดเวลาในแต่ละหลักสูตร
 4. เป็นผู้เตรียมตัวปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเป็นผู้ต้องการพัฒนาเพิ่มเติมความรู้ 

 

การรับสมัครและวิธีการคัดเลือก
 1. ผู้สมัครต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดี หรือผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด และหน่วยงานต้นสังกัดต้อง     ทำหนังสือเสนอปลัดกระทรวงการคลัง แสดงความประสงค์ขอส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมพร้อมใบสมัคร
 2. ผู้สมัครจะเลือกสมัครวิชาใด จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดแต่ละ      หลักสูตรวิชา
 3. การยกเลิก หรือการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร จากหน่วยงานต้นสังกัดล่วงหน้า  และผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมแทนจะต้องมีคุณสมบัติตาม
  ข้อ 1 – 2 ด้วย
 4. มีการทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
 5. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะคัดเลือกบุคคลในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมเท่านั้นเข้ารับการฝึกอบรม โดยจะคัดเลือกผู้สมัครที่หน่วยงานต้นสังกัดส่งรายชื่อมาเป็นลายลักษณ์อักษร และจะแจ้งให้ต้นสังกัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง  ก่อนการเปิดฝึกอบรมในหลักสูตรวิชานั้น ๆ

  กำหนดส่งใบสมัคร : ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2560
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรม    
1. การออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร
2. Digital Marketing เคล็ดลับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล
 โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2561

       กระทรวงการคลังได้จัดทำโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ของกระทรวงการคลัง โดยใช้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง ประจำปี 2561 ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัดกระทรวงการคลัง  จึงมีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถด้าน DIGITAL LITERACY  ให้สามารถใช้ปฏิบัติงานในทุกส่วนราชการในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรของกระทรวงการคลัง ให้มีความรู้ทางด้าน DIGITAL LITERACY  และสามารถนำวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะเป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังด้าน DIGITAL LITERACY  จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาการด้าน DIGITAL LITERACY  ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลัง โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมเป็นประจำทุกปีมีรายละเอียดดังนี้

         รายละเอียดโครงการ
         ตารางการฝึกอบรม

         รายละเอียดหลักสูตร
        
 
ใบสมัครหลักสูตรฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 1. เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัดกระทรวงการคลัง 
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาเบื้องต้นอย่างน้อยระดับ ปวช. ขึ้นไป
 3. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการฝึกอบรม  และมีเวลาฝึกอบรมตามกำหนดเวลาในแต่ละหลักสูตร
 4. เป็นผู้เตรียมตัวปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเป็นผู้ต้องการพัฒนาเพิ่มเติมความรู้ 

 

การรับสมัครและวิธีการคัดเลือก
 1. ผู้สมัครต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดี หรือผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด และหน่วยงานต้นสังกัดต้อง     ทำหนังสือเสนอปลัดกระทรวงการคลัง แสดงความประสงค์ขอส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมพร้อมใบสมัคร
 2. ผู้สมัครจะเลือกสมัครวิชาใด จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดแต่ละ      หลักสูตรวิชา
 3. การยกเลิก หรือการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร จากหน่วยงานต้นสังกัดล่วงหน้า  และผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมแทนจะต้องมีคุณสมบัติตาม
  ข้อ 1 – 2 ด้วย
 4. มีการทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
 5. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะคัดเลือกบุคคลในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมเท่านั้นเข้ารับการฝึกอบรม โดยจะคัดเลือกผู้สมัครที่หน่วยงานต้นสังกัดส่งรายชื่อมาเป็นลายลักษณ์อักษร และจะแจ้งให้ต้นสังกัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง  ก่อนการเปิดฝึกอบรมในหลักสูตรวิชานั้น ๆ

  กำหนดส่งใบสมัคร : ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2560
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรม    

 

1. การออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร
2. Digital Marketing เคล็ดลับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล


                       โครงการฝึกอบรมย้อนหลังปี :2560 :2559 :2558 :2557: 2556: 2555: 2554(2) : ปี 2554 : ปี 2553 : ปี 2552 : ปี 2551 : ปี 2550