หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นายสาธิต รังคสิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นายราฆพ ศรีศุภอรรถ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นายสุทธิชัย สังขมณี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
นายจุมพล ริมสาคร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
 นายนรินทร์ กัลยาณมิตร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
 นายสุวิชญ โรจนวานิช
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ

:: ภาพข่าวการตรวจราชการ กระทรวงการคลัง ::

กระทรวงการคลังร่วมตรวจราชการ จ.สระแก้ว

นายจุมพล ริมสาคร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงอื่นๆ ในประเด็นนโยบายสำคัญ 2 ประเด็น คือ การดำเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ณ จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558

 ImageImage
ImageImage

Read more...
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน ตามแนวนโยบาย แผนงาน และโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ สำนักงานสรรพากร พื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 – 3 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558

 ImageImage
ImageImage

Read more...
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดสุรินทร์

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง ในประเด็นนโยบายสำคัญ 2 ประเด็น คือ การดำเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ณ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558

 ImageImage
ImageImage

Read more...
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังตรวจราชการ จ.เชียงใหม่

นายสาธิต รังคสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางตรวจราชการในส่วนภูมิภาค ณ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

 ImageImage
ImageImage

Read more...
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

โพล

พึงพอใจการให้บริการข้อมูล
  

ค้นหาขั้นสูง

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have 2 guests online

สถิติผู้เข้าชม

Visitors: 486146


     
     

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-273-9023
สำนักตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงการคลัง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-273-9021 ต่อ 2202 , 2203