ข่าวการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

  โครงการฝึกอบรม Digital Literacy

      ด้วยกระทรวงการคลังได้จัดให้มีการอบรมโครงการฝึกอบรม Digital Literacy กระทรวงการคลัง ตามแผนพัฒนาบุคลากร (ด้านฝึกอบรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร ของกระทรวงการคลัง ให้แก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรของกระทรวงการคลังให้มีความรู้ มีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้จัดให้มีการฝึกอบรม ทั้งสิ้นจำนวน 11 หลักสูตรวิชา มีรายละเอียดดังนี้


        รายละเอียด
        ตารางการฝึกอบรม
        รายละเอียดหลักสูตร
        ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมกำหนดส่งรายชื่อ : ภายในวันที่ 5 เมษายน 2561

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  1. เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
  2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาเบื้องต้นอย่างน้อยระดับ ปวช. ขึ้นไป
  3. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการฝึกอบรม และมีเวลาฝึกอบรมตามกาหนดเวลาในแต่ละหลักสูตร
  4. เป็นผู้เตรียมตัวปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเป็นผู้ต้องการพัฒนาเพิ่มเติมความรู้
  โครงการอบรม Big Data Analytics and Machine Learning

      การอบรมหลักสูตรนี้จะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี Big Data และแนวคิดด้านการทำ Modernizing Data Warehouse ด้วย Data Lake ในส่วนการอบรมภาคปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถประมวลผลข้อมูลในแบบ Distributed and Parallel Processing โดยใช้ MapReduce ในแบบ in-memory processing ที่ใช้ภาษา Python และ Spark ทำการประมวลผลข้อมูลที่อยู่ใน Hadoop ได้ ผู้สอนจะถ่ายทอดประสบการณ์ด้าน Big Data Analytics จากการปฏิบัติงานในองค์กร ด้วยชุดข้อมูล (Dataset) ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Unstructure Data กับกระบวนปฏิบัติตามหลักการของ Data Science เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริง


ระยะเวลาการอบรม

        วันจันทร์ที่ 26 – วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561
        ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม
        สถาบัน ไอเอ็มซี อาคารสกุลไทย สุรวงศ์ ทาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร

กำหนดส่งรายชื่อ : ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561

        รายละเอียด
        ประกาศรายชื่อ
        แผนที่และการเดินทางไปสถาบันไอเอ็มซี

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 1. ข้าราชการในสายงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการ หรือสูงกว่า
 2. เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลและพัฒนาระบบคลังข้อมูลของหน่วยงาน
 3. เป็นผู้มีความรู้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น C หรือ Java เป็นอย่างน้อย
  โครงการอบรม Enterprise Architecture Intensive Workshop 

      ด้วยกระทรวงการคลังได้จัดให้มีการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในโครงการฝึกอบรม Enterprise Architecture Intensive Workshop โดยใช้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกระทรวงการคลังให้สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ ให้แก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลังที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด จำนวน 30 คน โดยมีวิทยากรจากสถาบันไอเอ็มซีเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม


ระยะเวลาการอบรม

        ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม 2561 ถึง 19 เมษายน 2561
        เวลา 09.00–16.00 น.    

สิ่งที่ผู้อบรมต้องเตรียม
        - ข้อมูลที่หน่วยงานต้องเตรียมสำหรับการอบรม   รายละเอียด
        - Notebook อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 เครื่อง

        โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. Business Strategy and Business Architecture วันที่ 13–14 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก
2. Application Strategy and Application Architecture    วันที่ 22–23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  ถนนวิภาวดีรังสิต
3. Data Strategy and Data Architecture วันที่ 3–4 เมษายน 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  ถนนวิภาวดีรังสิต
4. Technology Strategy and Technology Architecture                  วันที่ 10–11 เมษายน 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต    
5. Enterprise Architecture Strategic Roadmap, Change Management and EA Governance   วันที่ 18–19 เมษายน 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  ถนนวิภาวดีรังสิต


กำหนดส่งรายชื่อ : ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

        รายละเอียด
        ประกาศรายชื่อ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
         ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลัง

         สำหรับการจัดสรรโควตาในการเข้ารับการเข้ารับการฝึกอบรม เห็นควรจัดสรรโควตาให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

หน่วยงาน

โควต้าที่ได้รับการจัดสรร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

จำนวน 6 ที่นั่ง

กรมธนารักษ์

จำนวน 3 ที่นั่ง

กรมบัญชีกลาง

จำนวน 3 ที่นั่ง

กรมศุลกากร

จำนวน 4 ที่นั่ง

กรมสรรพสามิต

จำนวน 4 ที่นั่ง

กรมสรรพากร

จำนวน 4 ที่นั่ง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

จำนวน 2 ที่นั่ง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

จำนวน 2 ที่นั่ง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

จำนวน 2 ที่นั่ง

                        โครงการฝึกอบรมย้อนหลังปี :2561 :2560 :2559 :2558 :2557: 2556: 2555: 2554(2) : ปี 2554 : ปี 2553 : ปี 2552 : ปี 2551 : ปี 2550