ข่าวสมัครงาน


 
วันรับสมัคร /
วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง รายละเอียด
การรับสมัคร
หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร ผู้มีสิทธิ์สอบ
ข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์
ประกาศขึ้นบัญชี
30 พ.ค. 2559

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

รายละเอียด

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
     
18 -27 พ.ค. 2559 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์


รายละเอียด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

   
29 มกราคม 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ด้านนิติศาสตร์)(ใช้บัญชีของกรมสรรพากร)สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 
ประกาศรายชื่อ

 


ประกาศรายชื่อ

 

18 มกราคม 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีฏิบัติการ
(ใช้บัญชีของกรมธนารักษ์)สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 

ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อ
5 -29 มกราคม 2559 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ปี2559


รายละเอียด ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย สำนักบริหาร ชั้น 18 อาคารเอ็กซิม เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
   
21 ธันวาคม 2558

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
(ใช้บัญชีของกรมที่ดิน)สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 
ประกาศรายชื่อ

 

ประกาศรายชื่อ

 

9 ธันวาคม
2558

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
- ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 10 อัตรา

รายละเอียด

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2558 – 8 มกราคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.fpo.go.th

     
14 -22 ธันวาคม 2558 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณตำแหน่งนิติกร 7 อัตรา


รายละเอียด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศรายชื่อ

แจ้งเลื่อนการสอบ คัดเลือก
จากเดิม วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559
เป็น
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559
เวลา 09.00 - 12.00 น.


ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อ
1 ธันวาคม 2558

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
(ใช้บัญชีของกรมที่ดิน)สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 

 

ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อ

26 พ.ย.
2558

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 อัตรา
2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400


ประกาศรายชื่อ

วัน เวลา สถานที่


ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อ
24 พฤศจิกายน 2558 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(ใช้บัญชีของกรมบัญชีกลาง)  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 
ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อ
และยกเลิกบัญชี
30 พ.ย.- 9 ธ.ค.
2558

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวตอร์ จำนวน 6 อัตรา
2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าระบบงานคอมพิวตอร์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด
....
ขยายเวลา

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400


ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อ
ข่าวสมัครงานเก่า  :  ปี2558 :  ปี2557  :  ปี2556  :    ปี2555  :  ปี2554  :  ปี2553   :  ปี2552  :  ปี2551  :  ปี2550  :  ปี2549  :