jobs

ข่าวสมัครงาน


 
วันรับสมัคร /
วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง รายละเอียด
การรับสมัคร
หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร ผู้มีสิทธิ์สอบ
ข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์
ประกาศขึ้นบัญชี
6 ส.ค. 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนังานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน (ใช้บัญชีของกรมบัญชีกลาง)

 

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 

 

 

ประกาศรายชื่อ


 
25 ก.ค. 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนังานธุรการปฏิบัติงาน(ใช้บัญชีของกรมบัญชีกลาง)

  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อ
10 ก.ค. 2561

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายเเละแผน

รายละเอียด

ห้องวายุภักษ์ ๔ ชั้น ๔
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400


ประกาศรายชื่อ

 

 

 


 
15 มิ.ย. 2561

รับสมัครบุคคลคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 6 อัตรา

รายละเอียด

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 

 

 

 


 
11 พ.ค. 2561

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. รับสมัครงาน จำนวน 10 อัตรา

รายละเอียด

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)      
5 มี.ค. 2561

รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


รายละเอียด

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 

 

ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อ


20 ก.พ. 2561

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1.นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
2.พนักงานฝ่ายศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
3.พนักงานโทรศัท์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 

ประกาศรายชื่อ

 

ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อ
7 ก.พ. 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏบัติการ(ใช้บัญชีของกรมบัญชีกลาง)

  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400ประกาศรายชื่อ


ประกาศรายชื่อ
27 ธ.ค. 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ใช้บัญชีของกรมบัญชีกลาง)

 

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 
ประกาศรายชื่อ


ประกาศรายชื่อ
27 ธ.ค. 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ใช้บัญชีของกรมบัญชีกลาง)

 

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 
ประกาศรายชื่อ


ประกาศรายชื่อ
27 พ.ย. 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการและบัญชีปฎิบัติการ (ใช้บัญชีของกรมบัญชีกลาง) และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฎบัติการ (ใช้บัญชีของกรมการขนส่งทางบก)

  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400ประกาศรายชื่อ


ประกาศรายชื่อ

21 ก.ย. 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ใช้บัญชีของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร)

  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400ประกาศรายชื่อ


ประกาศรายชื่อ

15-31 ส.ค. 2560

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ


รายละเอียด

ฝ่ายเลขานุการ กองทุนการออมแห่งชาติ อาคารเพ็ญศรี พิชัยสนิธ ชั้น3 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400    
8 ส.ค. 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ใช้บัญชีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม)

  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400ประกาศรายชื่อ


ประกาศรายชื่อ

25 - 28 มิ.ย. 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎบัติงาน

  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 


ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อ
1. ตำแหน่งนิติกรปฏบัติการ
2.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
28 เม.ย. 2560

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

รายละเอียด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศรายชื่อ 


ประกาศรายชื่อ 

ประกาศรายชื่อ
26 มิ.ย. 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปฏิบัติการ (ใช้บัญชีของกรมบัญชีกลาง)

รายละเอียด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400ประกาศรายชื่อ
------
สถานที่ และวันเวลา


ประกาศรายชื่อ

25 เม.ย. 2560

รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

รายละเอียด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศรายชื่อ


ประกาศรายชื่อ


ประกาศรายชื่อ


21 เม.ย. 2560

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

รายละเอียด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 


ประกาศไม่มีผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือก
ข่าวสมัครงานเก่า  ปี2560  :  ปี2559 :  ปี2558 :  ปี2557  :  ปี2556  :    ปี2555  :  ปี2554  :  ปี2553   :  ปี2552  :  ปี2551  :  ปี2550  :  ปี2549  :