ข่าวสมัครงาน


 
วันรับสมัคร /
วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง รายละเอียด
การรับสมัคร
หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร ผู้มีสิทธิ์สอบ
ข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์
ประกาศขึ้นบัญชี
23 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2558
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้างกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการจัดสรรและกู้ยืม จำนวน 2 อัตรา

**หมายเหตุ ติดตามการประกาศผลฯ ที่ http://www.studentloan.or.th/

รายละเอียด

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคาร 2
ชั้น 16 เลขที่ 63 ซอยทวีมิตร ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
     
9-20 มีนาคม 2558 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้างกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา

**หมายเหตุ ติดตามการประกาศผลฯ ที่ http://www.studentloan.or.th/
รายละเอียด กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคาร 2
ชั้น 16 เลขที่ 63 ซอยทวีมิตร ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
     
3 ถึง 16 มีนาคม 2558 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้างกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา

**หมายเหตุ ติดตามการประกาศผลฯ ที่ http://www.studentloan.or.th/
รายละเอียด
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคาร 2
ชั้น 16 เลขที่ 63 ซอยทวีมิตร ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
     
2 ถึง 17 มีนาคม 2558
ขยายเวลา
18-31 มีนาคม 2558
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เศรษฐกร (ปริญญาโท)(ปริญญาตรี) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี)
ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558

รายละเอียด

ขยายเวลา
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเลขานุการกรม สบน.
ชั้น 4 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-265-8050 ต่อ 5125,5145
     
23 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 (วุฒิปวช.) 1 อัตรา

**หมายเหตุ ติดตามการประกาศผลฯ ที่ http://bangkok2.excise.go.th/
รายละเอียด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร      
12 ถึง 22 มกราคม 2558 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

**หมายเหตุ ติดตามการประกาศผลฯ ที่ http://www.studentloan.or.th/
รายละเอียด กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคาร 2
ชั้น 16 เลขที่ 63 ซอยทวีมิตร ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
     
5 ถึง 9 มกราคม 2558 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
(คนพิการ) ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน(วุฒิปวช.) 1 อัตรา
รายละเอียด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
23 ถึง 30 ธันวาคม 2557 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (วุฒิปวช.) 6 อัตรา รายละเอียด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 
17 ธันวาคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานของ สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง จากบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานของ กรมการปกครอง - สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
-
16 ธันวาคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการของ สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง จากบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการของ สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
-
ข่าวสมัครงานเก่า  :  ปี2557  :  ปี2556  :    ปี2555  :  ปี2554  :  ปี2553   :  ปี2552  :  ปี2551  :  ปี2550  :  ปี2549  :