ข่าวสมัครงาน


 
วันรับสมัคร ตำแหน่ง รายละเอียด
การรับสมัคร
หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร ผู้มีสิทธิ์สอบ
ข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์
ประกาศขึ้นบัญชี
19 มิถุนายน 2557 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการจากบัญชีรายชื่อ ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการของ สคร. และสำนักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  ประกาศรายชื่อ

 ประกาศรายชื่อ
19-30 พฤษภาคม 2557 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเศรษฐกร(ปริญญาโทและปริญญาตรี) 2 อัตรา และตำแหน่งนิติกร (ปริญญาตรี) 1 อัตรา
รายละเอียด
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเลขานุการกรม สบน.
ชั้น 4 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-265-8050 ต่อ 5145
ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อ
11 เมษายน 2557 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการจากบัญชีรายชื่อ ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของกรมการขนส่งทางบก - สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
- ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อ
17 - 21 มีนาคม 2557 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต (ปวช. หรือ ปวส.) 1 อัตรา และพนักงานขับรถยนต์ (ม.6 ขึ้นไป) 1 อัตรา
เอกสารรายละเอียด ฝ่ายอำนวยการ สนง.สรรพสามิตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 2
เลขที่ 889 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ...(ข้อมูลเพิ่มเติม)...
- - -
17 กุมภาพันธ์ 2557 รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
- สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
- ประกาศรายชื่อ

 
 ประกาศรายชื่อ

ข่าวสมัครงานเก่า  :  ปี2556  :    ปี2555  :  ปี2554  :  ปี2553   :  ปี2552  :  ปี2551  :  ปี2550  :  ปี2549  :