ค้นคนคลัง 2560

     
                   บุคลากรต้นแบบการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรต้นแบบการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีนายอรัญ ธรรมโน อดีตปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน พร้อมมีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นกรรมการ โดยมีรายชื่อข้าราชการกระทรวงการคลังเข้ารับรางวัล ดังนี้        

1. นางสาวสมิทธิ์ธนา ชัยเจนกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ ประเภทผู้สมัครกลุ่มที่ 1
(กลุ่มข้าราชการกระทรวงการคลัง ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ชำนาญงาน และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ)

2. นายปัณณ์ อนันอภิบุตร เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ ประเภทผู้สมัครกลุ่มที่ 2
(กลุ่มข้าราชการกระทรวงการคลัง ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และประเภทอำนวยการ ระดับต้น)


3. นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสงขลา กรมบัญชีกลาง
ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ ประเภทผู้สมัครกลุ่มที่ 3
(กลุ่มข้าราชการกระทรวงการคลัง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และประเภทอำนวยการ ระดับสูง)
           ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลบุคลากรต้นแบบการปฏิบัติงานของกระทรงการคลังจะเป็นกำลังสำคัญและเป็นตัวอย่างเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าราชการกระทรวงการคลังในการมุ่งเน้นนำนวัตกรรมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและแนวทางพัฒนาระบบราชการ 4.0 ในการพลิกโฉมปรับเปลี่ยนวิธีคิดและการทำงาน เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศชาติได้อย่างแท้จริง
 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการการพิจารณาขั้นกลั่นกรอง การรับสมัครบุคลากรต้นแบบการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลังตามโครงการค้นคนคลัง (6 มีนาคม 2561)  
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรต้นแบบการปฎิบัติงานของกระทรวงการคลัง ตามโครงการค้นคนคลัง (29 พฤศจิกายน 2560)   
  ------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------  
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรต้นแบบการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง ตามโครงการค้นฅนคลัง  
แบบประวัติบุคลากรต้นแบบการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ. 2560 (ไฟล์ .docx)  
แบบประวัติบุคลากรต้นแบบการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ. 2560 (ไฟล์ .pdf)