แถลงข่าวกระทรวง

 


เดือนพฤษภาคม 2559
 
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ครั้งที่ 3/2559
   26 พ.ค.59
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ครั้งที่ 3/2559
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
   26 พ.ค.59
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
   26 พ.ค.59
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมการออมของประชาชน
   23 พ.ค.59
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมการออมของประชาชน
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2559
   23 พ.ค.59
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2559
Public Debt Outstanding and Management Report as of March 31, 2016
   May 23, 2016
Public Debt Outstanding and Management Report as of March 31, 2016
ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Rating and Investment Information, Inc. (R&I)
   23 พ.ค.59
ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Rating and Investment Information, Inc. (R&I)
ข้อเท็จจริงกรณี บมจ. ปตท.คืนท่อก๊าซให้กระทรวงการคลังไม่ครบถ้วนและกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
   18 พ.ค.59
ข้อเท็จจริงกรณี บมจ. ปตท.คืนท่อก๊าซให้กระทรวงการคลังไม่ครบถ้วนและกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540 พ.ศ. ....
   11 พ.ค.59
ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540 พ.ศ. ....
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
   11 พ.ค.59
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ลูกหนี้สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการปลดหนี้ของสถาบันการเงิน
   11 พ.ค.59
การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ลูกหนี้สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการปลดหนี้ของสถาบันการเงิน
มาตรการปรับปรุงการยกเว้นเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีคำตอบแทน
   11 พ.ค.59
มาตรการปรับปรุงการยกเว้นเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีคำตอบแทน
รมว.คลังไทยเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 49 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องณ นครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
   06 พ.ค.59
รมว.คลังไทยเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 9 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3
   05 พ.ค.59
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3

เดือนเมษายน 2559
 
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 49 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 19 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
   29 เม.ย.59
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 49 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 19 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 – 31 มกราคม 2560
   29 เม.ย.59
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 – 31 มกราคม 2560
Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures by Foreign Entities in Thailand during 1 May 2016 – 31 January 2017
   April 29, 2016
Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures by Foreign Entities in Thailand during 1 May 2016 – 31 January 2017
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559
   29 เม.ย.59
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2559 “เศรษฐกิจไทยปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.3 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการท่องเที่ยวที่สดใสและแรงกระตุ้นจากภาคการคลัง”
   28 เม.ย.59
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2559 “เศรษฐกิจไทยปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.3 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการท่องเที่ยวที่สดใสและแรงกระตุ้นจากภาคการคลัง”
กระทรวงการคลังเสนอร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของ Financial Action Task Force
   27 เม.ย.59
กระทรวงการคลังเสนอร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของ Financial Action Task Force
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก(ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. ....
   27 เม.ย.59
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก(ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. ....
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559
   27 เม.ย.59
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2
   25 เม.ย.59
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษา
   20 เม.ย.59
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษา
การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
   19 เม.ย.59
การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
โครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุ
   19 เม.ย.59
โครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุ
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559
   18 เม.ย.59
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559
กระทรวงการคลังเดินหน้าตอบรับนโยบาย “ปีแห่งการลงทุน” จัดโครงการ CCO-MOF สัญจร
   7 เม.ย.59
กระทรวงการคลังเดินหน้าตอบรับนโยบาย “ปีแห่งการลงทุน” จัดโครงการ CCO-MOF สัญจร
ฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม – ธันวาคม 2558)
   5 เม.ย.59
ฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม – ธันวาคม 2558)

เดือนมีนาคม 2559
 
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Minister’s Meeting: AFMM) และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่3-4 เมษายน 2559 ณ กรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   31 มี.ค.59
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Minister’s Meeting: AFMM) และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่3-4 เมษายน 2559 ณ กรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR)
   30 มี.ค.59
ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR)
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ
   30 มี.ค.59
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลสงกรานต์
   30 มี.ค.59
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลสงกรานต์
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559
   30 มี.ค.59
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
   23 มี.ค.59
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 5เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
   23 มี.ค.59
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 5เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
โครงการบ้านประชารัฐ
   22 มี.ค.59
โครงการบ้านประชารัฐ
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม
   16 มี.ค.59
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม
การแก้ไขพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534
   16 มี.ค.59
การแก้ไขพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534
ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
   16 มี.ค.59
ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างและผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2559
   14 มี.ค.59
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างและผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2559
สถานการณ์หนี้ครัวเรือนไม่เป็นอุปสรรคต่อมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจ
   11 มี.ค.59
สถานการณ์หนี้ครัวเรือนไม่เป็นอุปสรรคต่อมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจ
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2559 ปรับปรุงครั้งที่ 1
   2 มี.ค.59
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2559 ปรับปรุงครั้งที่ 1
ร่าง พ.ร.บ.การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร พ.ศ. ....
   2 มี.ค.59
ร่าง พ.ร.บ.การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร พ.ศ. ....

เดือนกุมภาพันธ์ 2559
 
กระทรวงการคลังจัดโครงการ “อังกฤษหมูหมู สำหรับคนคลัง” มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากร
   26 ก.พ.59
กระทรวงการคลังจัดโครงการ “อังกฤษหมูหมู สำหรับคนคลัง” มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
   24 ก.พ.59
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
   24 ก.พ.59
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2
   23 ก.พ.59
โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2
มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและมาตรการเพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตร
   23 ก.พ.59
มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและมาตรการเพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตร
พิธีเปิดสํานักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 ในฐานะองค์การระหว่างประเทศ (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office: AMRO)
   19 ก.พ.59
พิธีเปิดสํานักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 ในฐานะองค์การระหว่างประเทศ (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office: AMRO)
Opening Ceremony of ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) as an International Organization
   Feb 19, 2016
Opening Ceremony of ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) as an International Organization
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558
   18 ก.พ.59
ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พ.ศ. ....
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558
   15 ก.พ.59
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558
มาตรการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up)
   10 ก.พ.59
มาตรการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up)
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Policy Loan)
   10 ก.พ.59
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Policy Loan)
/home/Press_release/News2016/018.pdf
   10 ก.พ.59
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย
การสัมมนาส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 (2016 The Year of Investment Seminar)  (ช่วงบ่าย)
   5 ก.พ.59
การสัมมนาส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 (2016 The Year of Investment Seminar) (ช่วงบ่าย)
การสัมมนาส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 (2016 The Year of Investment Seminar) (ช่วงเช้า)
   5 ก.พ.59
การสัมมนาส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 (2016 The Year of Investment Seminar) (ช่วงเช้า)
พิธีแถลงข่าวการรับความช่วยเหลือระหว่างรัฐบาลไทย ธนาคารพัฒนาเอเชีย และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยสำหรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าโครงการ Community-Based Flood Risk Management and Disaster Response in the Chao Phraya Basin และความช่วยเหลือทางวิชาการโครงการ Strengthening Specialized and Semi-formal Financial Institutions to Support Financial Inclusion
   4 ก.พ.59
พิธีแถลงข่าวการรับความช่วยเหลือระหว่างรัฐบาลไทย ธนาคารพัฒนาเอเชีย และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยสำหรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าโครงการ Community-Based Flood Risk Management and Disaster Response in the Chao Phraya Basin และความช่วยเหลือทางวิชาการโครงการ Strengthening Specialized and Semi-formal Financial Institutions to Support Financial Inclusion

เดือนมกราคม 2559
 
กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติจีนสนใจลงทุนในกองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์
   31 ม.ค.59
กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติจีนสนใจลงทุนในกองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์
ประชาชนให้ความสนใจในการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ครบตามวงเงินจำหน่าย 50,000 ล้านบาท
   29 ม.ค.59
ประชาชนให้ความสนใจในการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ครบตามวงเงินจำหน่าย 50,000 ล้านบาท
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2558 และ 2559 “เศรษฐกิจไทยปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.8 และมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นมาขยายตัวร้อยละ 3.7 ในปี 2559”
   28 ม.ค.59
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2558 และ 2559 “เศรษฐกิจไทยปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.8 และมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นมาขยายตัวร้อยละ 3.7 ในปี 2559”
การเข้าเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Development Bank: AIIB) ของประเทศไทย
   27 ม.ค.59
การเข้าเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Development Bank: AIIB) ของประเทศไทย
โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
   26 ม.ค.59
โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ประกาศวงเงินจำหน่ายคงเหลือของพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1
   22 ม.ค.59
ประกาศวงเงินจำหน่ายคงเหลือของพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1
ฐานะการคลังของรัฐบาลในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2559
   21 ม.ค.59
ฐานะการคลังของรัฐบาลในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2559
พิธีเปิดทำการและการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย ครั้งที่ 1 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
   18 ม.ค.59
พิธีเปิดทำการและการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย ครั้งที่ 1 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2558 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
   18 ม.ค.59
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2558 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2559
   15 ม.ค.59
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2559
 ประกาศวงเงินจำหน่ายคงเหลือของพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 12 มกราคม 2559
   15 ม.ค.59
ประกาศวงเงินจำหน่ายคงเหลือของพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 12 มกราคม 2559
พิธีเปิดทำการและการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย ครั้งที่ 1 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
   14 ม.ค.59
พิธีเปิดทำการและการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย ครั้งที่ 1 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
กฎหมายลำดับรองออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2558
   13 ม.ค.59
กฎหมายลำดับรองออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2558
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2559
   12 ม.ค.59
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2559
Permission to Issue Baht-denominated Bond or Debentures by Foreign Entities in Thailand during 1 January 2016 – 30 September 2016
   Jan 12, 2016
Permission to Issue Baht-denominated Bond or Debentures by Foreign Entities in Thailand during 1 January 2016 – 30 September 2016
ฐานะการคลังของรัฐบาล ในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
   6 ม.ค.59
ฐานะการคลังของรัฐบาล ในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
มาตรการบัญชีเล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs
   4 ม.ค.59
มาตรการบัญชีเล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs
   
   
     
แถลงข่าวย้อนหลังปี 2558 : 2557 : 2556 : 2555 : 2554 : 2553 : 2552 : 2551 : 2550
2549: 2548: 2547 : 2546 : 2545 : 2544 : 2543 : 2542 : 2541