แถลงข่าวกระทรวง

 


เดือนเมษายน 2559
 
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 49 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 19 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
   29 เม.ย.59
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 49 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 19 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 – 31 มกราคม 2560
   29 เม.ย.59
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 – 31 มกราคม 2560
Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures by Foreign Entities in Thailand during 1 May 2016 – 31 January 2017
   April 29, 2016
Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures by Foreign Entities in Thailand during 1 May 2016 – 31 January 2017
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559
   29 เม.ย.59
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2559 “เศรษฐกิจไทยปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.3 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการท่องเที่ยวที่สดใสและแรงกระตุ้นจากภาคการคลัง”
   28 เม.ย.59
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2559 “เศรษฐกิจไทยปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.3 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการท่องเที่ยวที่สดใสและแรงกระตุ้นจากภาคการคลัง”
กระทรวงการคลังเสนอร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของ Financial Action Task Force
   27 เม.ย.59
กระทรวงการคลังเสนอร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของ Financial Action Task Force
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก(ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. ....
   27 เม.ย.59
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก(ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. ....
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559
   27 เม.ย.59
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2
   25 เม.ย.59
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษา
   20 เม.ย.59
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษา
การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
   19 เม.ย.59
การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
โครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุ
   19 เม.ย.59
โครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุ
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559
   18 เม.ย.59
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559
กระทรวงการคลังเดินหน้าตอบรับนโยบาย “ปีแห่งการลงทุน” จัดโครงการ CCO-MOF สัญจร
   7 เม.ย.59
กระทรวงการคลังเดินหน้าตอบรับนโยบาย “ปีแห่งการลงทุน” จัดโครงการ CCO-MOF สัญจร
ฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม – ธันวาคม 2558)
   5 เม.ย.59
ฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม – ธันวาคม 2558)

เดือนมีนาคม 2559
 
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Minister’s Meeting: AFMM) และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่3-4 เมษายน 2559 ณ กรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   31 มี.ค.59
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Minister’s Meeting: AFMM) และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่3-4 เมษายน 2559 ณ กรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR)
   30 มี.ค.59
ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR)
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ
   30 มี.ค.59
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลสงกรานต์
   30 มี.ค.59
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลสงกรานต์
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559
   30 มี.ค.59
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
   23 มี.ค.59
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 5เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
   23 มี.ค.59
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 5เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
โครงการบ้านประชารัฐ
   22 มี.ค.59
โครงการบ้านประชารัฐ
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม
   16 มี.ค.59
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม
การแก้ไขพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534
   16 มี.ค.59
การแก้ไขพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534
ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
   16 มี.ค.59
ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างและผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2559
   14 มี.ค.59
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างและผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2559
สถานการณ์หนี้ครัวเรือนไม่เป็นอุปสรรคต่อมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจ
   11 มี.ค.59
สถานการณ์หนี้ครัวเรือนไม่เป็นอุปสรรคต่อมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจ
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2559 ปรับปรุงครั้งที่ 1
   2 มี.ค.59
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2559 ปรับปรุงครั้งที่ 1
ร่าง พ.ร.บ.การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร พ.ศ. ....
   2 มี.ค.59
ร่าง พ.ร.บ.การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร พ.ศ. ....

เดือนกุมภาพันธ์ 2559
 
กระทรวงการคลังจัดโครงการ “อังกฤษหมูหมู สำหรับคนคลัง” มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากร
   26 ก.พ.59
กระทรวงการคลังจัดโครงการ “อังกฤษหมูหมู สำหรับคนคลัง” มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
   24 ก.พ.59
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
   24 ก.พ.59
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2
   23 ก.พ.59
โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2
มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและมาตรการเพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตร
   23 ก.พ.59
มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและมาตรการเพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตร
พิธีเปิดสํานักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 ในฐานะองค์การระหว่างประเทศ (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office: AMRO)
   19 ก.พ.59
พิธีเปิดสํานักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 ในฐานะองค์การระหว่างประเทศ (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office: AMRO)
Opening Ceremony of ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) as an International Organization
   Feb 19, 2016
Opening Ceremony of ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) as an International Organization
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558
   18 ก.พ.59
ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พ.ศ. ....
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558
   15 ก.พ.59
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558
มาตรการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up)
   10 ก.พ.59
มาตรการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up)
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Policy Loan)
   10 ก.พ.59
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Policy Loan)
/home/Press_release/News2016/018.pdf
   10 ก.พ.59
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย
การสัมมนาส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 (2016 The Year of Investment Seminar)  (ช่วงบ่าย)
   5 ก.พ.59
การสัมมนาส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 (2016 The Year of Investment Seminar) (ช่วงบ่าย)
การสัมมนาส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 (2016 The Year of Investment Seminar) (ช่วงเช้า)
   5 ก.พ.59
การสัมมนาส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 (2016 The Year of Investment Seminar) (ช่วงเช้า)
พิธีแถลงข่าวการรับความช่วยเหลือระหว่างรัฐบาลไทย ธนาคารพัฒนาเอเชีย และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยสำหรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าโครงการ Community-Based Flood Risk Management and Disaster Response in the Chao Phraya Basin และความช่วยเหลือทางวิชาการโครงการ Strengthening Specialized and Semi-formal Financial Institutions to Support Financial Inclusion
   4 ก.พ.59
พิธีแถลงข่าวการรับความช่วยเหลือระหว่างรัฐบาลไทย ธนาคารพัฒนาเอเชีย และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยสำหรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าโครงการ Community-Based Flood Risk Management and Disaster Response in the Chao Phraya Basin และความช่วยเหลือทางวิชาการโครงการ Strengthening Specialized and Semi-formal Financial Institutions to Support Financial Inclusion

เดือนมกราคม 2559
 
กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติจีนสนใจลงทุนในกองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์
   31 ม.ค.59
กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติจีนสนใจลงทุนในกองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์
ประชาชนให้ความสนใจในการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ครบตามวงเงินจำหน่าย 50,000 ล้านบาท
   29 ม.ค.59
ประชาชนให้ความสนใจในการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ครบตามวงเงินจำหน่าย 50,000 ล้านบาท
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2558 และ 2559 “เศรษฐกิจไทยปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.8 และมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นมาขยายตัวร้อยละ 3.7 ในปี 2559”
   28 ม.ค.59
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2558 และ 2559 “เศรษฐกิจไทยปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.8 และมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นมาขยายตัวร้อยละ 3.7 ในปี 2559”
การเข้าเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Development Bank: AIIB) ของประเทศไทย
   27 ม.ค.59
การเข้าเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Development Bank: AIIB) ของประเทศไทย
โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
   26 ม.ค.59
โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ประกาศวงเงินจำหน่ายคงเหลือของพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1
   22 ม.ค.59
ประกาศวงเงินจำหน่ายคงเหลือของพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1
ฐานะการคลังของรัฐบาลในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2559
   21 ม.ค.59
ฐานะการคลังของรัฐบาลในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2559
พิธีเปิดทำการและการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย ครั้งที่ 1 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
   18 ม.ค.59
พิธีเปิดทำการและการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย ครั้งที่ 1 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2558 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
   18 ม.ค.59
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2558 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2559
   15 ม.ค.59
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2559
 ประกาศวงเงินจำหน่ายคงเหลือของพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 12 มกราคม 2559
   15 ม.ค.59
ประกาศวงเงินจำหน่ายคงเหลือของพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 12 มกราคม 2559
พิธีเปิดทำการและการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย ครั้งที่ 1 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
   14 ม.ค.59
พิธีเปิดทำการและการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย ครั้งที่ 1 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
กฎหมายลำดับรองออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2558
   13 ม.ค.59
กฎหมายลำดับรองออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2558
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2559
   12 ม.ค.59
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2559
Permission to Issue Baht-denominated Bond or Debentures by Foreign Entities in Thailand during 1 January 2016 – 30 September 2016
   Jan 12, 2016
Permission to Issue Baht-denominated Bond or Debentures by Foreign Entities in Thailand during 1 January 2016 – 30 September 2016
ฐานะการคลังของรัฐบาล ในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
   6 ม.ค.59
ฐานะการคลังของรัฐบาล ในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
มาตรการบัญชีเล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs
   4 ม.ค.59
มาตรการบัญชีเล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs
   
   
     
แถลงข่าวย้อนหลังปี 2558 : 2557 : 2556 : 2555 : 2554 : 2553 : 2552 : 2551 : 2550
2549: 2548: 2547 : 2546 : 2545 : 2544 : 2543 : 2542 : 2541