แถลงข่าวกระทรวง

 


เดือนกุมภาพันธ์ 2560
 
มาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2560 เพิ่มเติม
   8 ก.พ.60
มาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2560 เพิ่มเติม
การประมูลพันธบัตรรัฐวิสาหกิจผ่านระบบ e-Bidding ครั้งแรกของประเทศไทย โดยมีพันธบัตร ธ.ก.ส. เป็นโครงการนำร่อง
   1 ก.พ.60
การประมูลพันธบัตรรัฐวิสาหกิจผ่านระบบ e-Bidding ครั้งแรกของประเทศไทย โดยมีพันธบัตร ธ.ก.ส. เป็นโครงการนำร่อง
Thailand’s inaugural SOEs Bond e-Bidding : BAAC as a Pilot project
   Feb 1, 2017
Thailand’s inaugural SOEs Bond e-Bidding : BAAC as a Pilot project

เดือนมกราคม 2560
 
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2559 และ 2560 “เศรษฐกิจไทยปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.2 และมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นมา ขยายตัวร้อยละ 3.6 ในปี 2560”
   30 ม.ค.60
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2559 และ 2560 “เศรษฐกิจไทยปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.2 และมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นมา ขยายตัวร้อยละ 3.6 ในปี 2560”
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2560
   20 ม.ค.60
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2560
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2560
   20 ม.ค.60
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2560
ผลการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2559 – 16 มกราคม 2560
   20 ม.ค.60
ผลการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2559 – 16 มกราคม 2560
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2559
   20 ม.ค.60
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2559
Public Debt Outstanding Report as of November 30, 2016
   Jan 20,2017
Public Debt Outstanding Report as of November 30, 2016
มาตรการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก
   18 ม.ค.60
มาตรการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก
มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้
   11 ม.ค.60
มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้

เดือนธันวาคม 2559
 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2559
    30 ธ.ค.59
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2559
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560
    28 ธ.ค.59
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560
    28 ธ.ค.59
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560
การขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุนและส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่
    28 ธ.ค.59
การขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุนและส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่
ขอขยายเวลามาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
    28 ธ.ค.59
ขอขยายเวลามาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2559
    22 ธ.ค.59
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2559
Public Debt Outstanding Report as of October 31, 2016
Dec 22,2016
Public Debt Outstanding Report as of October 31, 2016
ผลการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1  ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 ธันวาคม 2559
    22 ธ.ค.59
ผลการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 ธันวาคม 2559
เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2560
    21 ธ.ค.59
เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน และการสัมมนา เรื่อง การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ณ จังหวัดพิษณุโลก
    21 ธ.ค.59
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน และการสัมมนา เรื่อง การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ณ จังหวัดพิษณุโลก
โครงการของขวัญปีใหม่ 2560 ให้แก่ประชาชน ผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
    21 ธ.ค.59
โครงการของขวัญปีใหม่ 2560 ให้แก่ประชาชน ผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3
    20 ธ.ค.59
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ..  (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2559)
    14 ธ.ค.59
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2559)
การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
    8 ธ.ค.59
การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน และการสัมมนา เรื่องการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ณ จังหวัดขอนแก่น
    8 ธ.ค.59
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน และการสัมมนา เรื่องการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ณ จังหวัดขอนแก่น

เดือนพฤศจิกายน 2559
 
มาตรการกำหนดให้ใช้สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินไทย ในการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
    30 พ.ย.59
มาตรการกำหนดให้ใช้สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินไทย ในการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให้บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
    30 พ.ย.59
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให้บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ..  (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี 2559)
    30 พ.ย.59
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี 2559)
คลังจัดงาน “ตลาดนัดความดี กระทรวงการคลัง  : ทำดีเพื่อพ่อ” น้อมนำพระราชดำรัสองค์พ่อหลวง มุ่งสร้างคนดีให้กับสังคม
    29 พ.ย.59
คลังจัดงาน “ตลาดนัดความดี กระทรวงการคลัง : ทำดีเพื่อพ่อ” น้อมนำพระราชดำรัสองค์พ่อหลวง มุ่งสร้างคนดีให้กับสังคม
กระทรวงการคลังเตรียมจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม “คลังพัฒนาชาติ  ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง”
    29 พ.ย.59
กระทรวงการคลังเตรียมจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม “คลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง”

การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1
    28 พ.ย.59
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1
กระทรวงการคลังเตรียมพร้อมรับคำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์
    23 พ.ย.59
กระทรวงการคลังเตรียมพร้อมรับคำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์
โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 6)
    23 พ.ย.59
โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 6)
มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
    23 พ.ย.59
มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559
    21 พ.ย.59
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559
Public Debt Outstanding Report as of September 30, 2016
Nov 21,2016
Public Debt Outstanding Report as of September 30, 2016
ฐานะการคลังรัฐบาลยังอยู่ในระดับที่เข้มแข็ง
   18 พ.ย.59
ฐานะการคลังรัฐบาลยังอยู่ในระดับที่เข้มแข็ง
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิเดือนตุลาคม 2559
   16 พ.ย.59
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิเดือนตุลาคม 2559
ฐานะการคลังของรัฐบาลเดือนตุลาคม 2559
   16 พ.ย.59
ฐานะการคลังของรัฐบาลเดือนตุลาคม 2559
แผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. 2560 – 2564
   16 พ.ย.59
แผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. 2560 – 2564
มาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ
   9 พ.ย.59
มาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ

เดือนตุลาคม 2559
 
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2559 และ 2560 “เศรษฐกิจไทยปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.3 และมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.4 ในปี 2560”
   28 ต.ค.59
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2559 และ 2560 “เศรษฐกิจไทยปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.3 และมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.4 ในปี 2560”
ปัญหาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและประเด็นทางภาษีอากรที่เกี่ยวกับการส่งน้ามันและผลิตภัณฑ์ น้ามัน ไปใช้ในเขตพื้นที่สัมปทานปิโตรเลียมของ บริษัท เชฟรอน (ประเทศไทย) จากัด
   26 ต.ค.59
ปัญหาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและประเด็นทางภาษีอากรที่เกี่ยวกับการส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์ น่ำมัน ไปใช้ในเขตพื้นที่สัมปทานปิโตรเลียมของ บริษัท เชฟรอน (ประเทศไทย) จากัด
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2559
   26 ต.ค.59
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2559
โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560
   26 ต.ค.59
โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560
เศรษฐกิจไทยยังคงมีทิศทางขยายตัวต่อเนื่อง
   25 ต.ค.59
เศรษฐกิจไทยยังคงมีทิศทางขยายตัวต่อเนื่อง
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจะดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง
   25 ต.ค.59
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
ฐานะการคลังของรัฐบาลปีงบประมาณ 2559
   20 ต.ค.59
ฐานะการคลังของรัฐบาลปีงบประมาณ 2559
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิปีงบประมาณ 2559
   19 ต.ค.59
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิปีงบประมาณ 2559
คลังตั้งจุดบริการประชาชนผู้มาร่วมงานในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   18 ต.ค.59
คลังตั้งจุดบริการประชาชนผู้มาร่วมงานในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 23 วันที่ 14-15 ตุลาคม 2559 ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู
   17 ต.ค.59
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 23 วันที่ 14-15 ตุลาคม 2559 ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู
The 23rd APEC Finance Ministers’ Meeting 14-15 October 2016, Lima, Peru
Oct 17, 2016
The 23rd APEC Finance Ministers’ Meeting 14-15 October 2016, Lima, Peru
การประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี 2559 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา
   11 ต.ค.59
การประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี 2559 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา
การบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน
   5 ต.ค.59
การบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน
การประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี 2559 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 23 ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู
   4 ต.ค.59
การประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี 2559 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 23 ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู
October 4, 2016
Oct 4, 2016
The Annual Meetings of the Boards of Governors of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank Group (WBG) 2016 in Washington, DC, United States of America (USA) and the 23rd APEC Finance Ministers’ Meeting (APEC FMM) in Lima, Peru
   
   
     
แถลงข่าวย้อนหลังปี 2559 : 2558 : 2557 : 2556 : 2555 : 2554 : 2553 : 2552 : 2551 : 2550
2549: 2548: 2547 : 2546 : 2545 : 2544 : 2543 : 2542 : 2541