ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
    (
ซื้อแบบ 11 - 19 ธ.ค.44 ,ยื่นซอง 3 ม.ค.45)
ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ และระบบโปรแกรมประยุกต์
    (
ซื้อแบบ 7 - 17 ม.ค.45,ยื่นซอง 1 ก.พ.45)

 Posted : 08/03/2004 11:00:50 +0700