วันที่ประกาศ วิธีซื้อ / จ้าง เรื่อง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)
ซื้อแบบ ยื่นซอง เปิดซอง/ขายทอดตลาด/เข้าเสนอราคา ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการตัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
22 ธ.ค.48 ประมูล

ซื้อระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลางของกระทรวงการคลัง
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

26 ธ.ค.48
 -  6 ม.ค.49
 เวลาราชการ
23 ม.ค.49 
เวลา 10.00- 11.00 น.
1 ก.พ.49
ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
เวลา 10.00 น.
ผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือก
 
14 ธ.ค.48 สอบราคา

ทาสีบริเวณโถงช่องบันไดและภายนอกอาคาร
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

15 -  26
ธ.ค.48
 เวลาราชการ
4- 5 ม.ค.49 
เวลาราชการ
6 ม.ค. 49
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2  สป.กค.
เวลา 10.00 น.
ผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือก
 
24 พ.ย.48 สอบราคา

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

28 พ.ย.- 7
ธ.ค.48
 เวลาราชการ
8- 9 ธ.ค.48 
เวลาราชการ
13 ธ.ค. 48
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2  สป.กค.
เวลา 10.30 น.
 
20 ต.ค.48 สอบราคา

ซื้อรถยนต์โดยสาร

25 ต.ค.- 15 พ.ย.48
 เวลาราชการ
23-24 พ.ย.48 
เวลาราชการ
28 พ.ย. 48
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2  สป.กค.
เวลา 10.00 น.
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
17 ส.ค.48 สอบราคา

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่  อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

22- 31 ส.ค.48
 เวลาราชการ
5 - 6 ก.ย.48 
เวลาราชการ
9 ก.ย. 48
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2  สป.กค.
เวลา 10.00 น.
  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
16 ส.ค.48 สอบราคา

จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค

22- 31 ส.ค.48
 เวลาราชการ
5 - 6 ก.ย.48 
เวลาราชการ
8 ก.ย. 48
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2  สป.กค.
เวลา 13.30 น.
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
16 ส.ค.48 สอบราคา

จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้  สนามหญ้าและทำความสะอาดพื้นถนน

22- 31 ส.ค.48
 เวลาราชการ
5 - 6 ก.ย.48 
เวลาราชการ
8 ก.ย. 48
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2  สป.กค.
เวลา 10.00 น.
  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
16 ส.ค.48 สอบราคา

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

22- 31 ส.ค.48
 เวลาราชการ
5 - 6 ก.ย.48 
เวลาราชการ
9 ก.ย. 48
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2  สป.กค.
เวลา 13.30 น.
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
10 ส.ค.48 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 20 รายการ

10 - 19 ส.ค.48
 เวลาราชการ
30 ส.ค. 48 
เวลา10.00 - 11.00 น.
5 ก.ย. 48
เวลา 14.00 น.
รายละเอียด
7 ก.ย.48
ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เวลา 10.00 - 10.30 น.
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  
8 ส.ค.48 สอบราคา

ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ

8 - 22 ส.ค.48
 เวลาราชการ
24 - 25 ส.ค. 48 
เวลาราชการ
26 ส.ค. 48
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2  สป.กค. เวลา 10.00 น.
1 ส.ค.48 สอบราคา

จ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน กรทะรวงการคลัง

1 - 11 ส.ค.48
 เวลาราชการ
17 - 18 ส.ค. 48  
เวลาราชการ
19 ส.ค. 48
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2  สป.กค. เวลา 10.00 น.
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  
15 ก.ค.48 สอบราคา

จ้างปรับปรุงลานจอดรถชั้นใต้ดิน  กระทรวงการคลัง

18 - 28 ก.ค.48
 เวลาราชการ
1 - 2 ส.ค. 48  
เวลาราชการ
3 ส.ค. 48
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2  สป.กค. เวลา 10.00 น.
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
4 ก.ค.48 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ซื้อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงการคลัง

6 - 14 ก.ค.48
 เวลาราชการ
27 ก.ค. 48  
เวลา 10.00 - 11.00 น.
2 ส.ค. 48
ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สป.กค. เวลา 10.00 น.
  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  
30 มิ.ย.48 ขายทอดตลาด

ลิฟต์โดยสาร จำนวน 4 ตัว

3 ส.ค.48  ณ บริเวณลานจอดรถใกล้กับกลุ่มการคลังและพัสดุ เวลา 10.00 น. ยกเลิกการขายทอดตลาด
20 มิ.ย.48 สอบราคา

ทำสื่อในการเผยแพร่และประชาสัมสัมพันธ์  จำนวน 2 รายการ

27 มิ.ย. - 8 ก.ค.48 เวลาราชการ 12 - 13 ก.ค. 48 
เวลาราชการ
15 ก.ค. 48  ณ ห้องประชุม 202  สป.กค.เวลา 10.30 น.  
13 มิ.ย.48 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ซื้อลิฟต์โดยสาร

15 - 17 มิ.ย.48 เวลาราชการ 6 ก.ค. 48 
เวลา 08.30 - 16.00 น.
19 ก.ค. 48 เวลา 15.00 น.รายละเอียด ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
8 มิ.ย.48 สอบราคา

ซื้อรถยนต์โดยสาร  ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

9 - 20 มิ.ย.48
เวลาราชการ
27 - 28 มิ.ย.48
เวลาราชการ
11 ก.ค.48  ณ  ห้องประชุม 202
สป.กค.  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  
25 พ.ค.48 สอบราคา

ซื้อหน่วยความจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (MEMORY)

6 -17 มิ.ย.48
เวลาราชการ
20 - 21 มิ.ย.48
เวลาราชการ
23 มิ.ย.48  ณ  ห้องประชุม 202
สป.กค.  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
16 พ.ค.48 ขายทอดตลาด

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ

    15 มิ.ย.48  ณ  กลุ่มการคลังและพัสดุ  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป   ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  
11 เม.ย.48 สอบราคา

จ้างทำสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

18 -29  เม.ย.48 เวลาราชการ 2 - 3 พ.ค.48 เวลาราชการ 9 พ.ค.48 ณ  ห้องประชุม 202 ตั้งแต่เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป
16 ก.พ.48 ขายทอดตลาด

เครื่องปรับอากาศ

22 มี.ค.48 ตั้งแต่ 10.00 น.เป็นต้นไป ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
4 ก.พ.48 สอบราคา

ซื้อตู้ชุมสายโทรศัพท์ (PABX)พร้อมเครื่องรับเท่าจำนวนคู่สาย 1 ตู้

14 - 25 ก.พ.48
เวลาราชการ
7 - 8 มี.ค.48
เวลาราชการ.
14 มี.ค.48
ตั้งแต่ 10.00 น.
เป็นต้นไป
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
3 ก.พ.48 สอบราคา

ซื้อรถจักรยานยนต์

  7 - 18 ก.พ.48
เวลาราชการ
24 - 25 ก.พ.48
เวลาราชการ.
3 มี.ค.48
ตั้งแต่ 10.00 น.
เป็นต้นไป
  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  
1 ก.พ.48 สอบราคา

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน 2 รายการ

  4 - 17 ก.พ.48
เวลาราชการ
21 - 22 ก.พ.48
เวลาราชการ.
25 ก.พ.48
ตั้งแต่ 10.30 น.
เป็นต้นไป
  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  


Posted : 10/02/2006 10:10:32 +0700