วันที่ประกาศ วิธีซื้อ / จ้าง เรื่อง วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
ซื้อแบบ ยื่นซอง/
เอกสาร
ประมูล
เปิดซอง/ขายทอดตลาด/
ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือก
เข้าเสนอราคา
วันดำเนินการ
ประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
และราคา

ร่าง TOR

หมายเหตุ
1 ก.ย. 49 สอบราคา

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

250,000 14-15
ก.ย..49
 เวลาราชการ
18 ก.ย.49 ผู้ได้รับ
การ คัดเลือก
 
31 ส.ค. 49 สอบราคา

จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและทำความสะอาดพื้นถนน

200,000 14-15
ก.ย..49
 เวลาราชการ
19 ก.ย.49 ผู้ได้รับ
การ คัดเลือก
 
30 ส.ค. 49 สอบราคา

จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและ
ระบบสาธารณูปโภค

200,000 14-15
ก.ย..49
 เวลาราชการ
19 ก.ย.49 ผู้ได้รับ
การ คัดเลือก
 
30 ส.ค. 49 สอบราคา

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

100,000 14-15
ก.ย..49
 เวลาราชการ
18 ก.ย.49 ผู้ได้รับ
การ คัดเลือก
 
10 ส.ค. 49 อิเล็ก
ทรอนิกส์

การจัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (อาคาร 1) ชั้น 2

13,300,000 28-30
ส.ค.49
 เวลาราชการ
4 ก.ย.49
 10.00 น. -11.00 น.
6-8 ก.ย.49 13 ก.ย.49 ผู้ได้รับ
การ คัดเลือก
TOR
6 ก.ค. 49 อิเล็ก
ทรอนิกส์

การจัดซื้อและติดตั้งระบบโทรศัพท์ของ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

10,540,000 10-15
ส.ค.49
 เวลาราชการ
17 ส.ค.49
 เวลาราชการ
21,23 ส.ค.49 28 ส.ค.49 ผู้ได้รับ
การ คัดเลือก
TOR  
28 มิ.ย.49

อิเล็ก
ทรอนิกส์

โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบสำนักงาน
ศูนย์ ICT กระทรวงการคลัง

3,680,000 13-14,
17 ก.ค.49
 เวลาราชการ
24 ก.ค.49
 เวลาราชการ

28 ก.ค.49

2 ส.ค.49 ผู้ได้รับ
การ คัดเลือก

TOR
27 มิ.ย 49 อิเล็ก
ทรอนิกส์

การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ Network
และระบบ e-Learning

3,720,000 13-14,
17 ก.ค.49
 เวลาราชการ
21 ก.ค.49
 เวลาราชการ
27 ก.ค.49 1 ส.ค.49   TOR ยกเลิก
การประกวด
ราคา
15 มี.ค.49 สอบราคา

สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  7 รายการ

15 - 22
มี.ค.49
 เวลาราชการ
23 - 24
มี.ค.49 
เวลาราชการ
27 มี.ค.49
ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
เวลา 9.30 น.
ผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือก
30 ม.ค.49 ประมูล

จ้างทำสื่อในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
จำนวน 7 รายการ

6 - 15
ก.พ.49
 เวลาราชการ
23 ก.พ.49 
เวลา 10.00 - 11.00 น.
3 มี.ค.49
ณ กลุ่มการคลังและพัสดุ
เวลา 14.00 น.
รายละเอียด
ผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือก
16 ม.ค.49 ประมูล

ซื้อระบบ Data Warehouse ข้อมูลหนี้สิน
ภาคประชาชน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

23 -  31
ม.ค.49
 เวลาราชการ
14 ก.พ.49 
เวลาราชการ
21 ก.พ. 49
ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
เวลา 10.00 น.
รายละเอียด
ผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือก

ข่าวย้อนหลัง 2549 2548 2547 2546   2545  2544

                     


Posted : 20/03/2006 09:05:31 +0700