วันที่ประกาศ วิธีซื้อ /
จ้าง
เรื่อง วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
ซื้อแบบ/
รับซอง
ข้อเสนอ
ยื่นซอง/
เอกสาร
ประมูล
เปิดซอง/ขายทอดตลาด/
ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือก
เข้าเสนอราคา
วันดำเนินการ
ประมูลด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
และราคา

ร่าง
 TOR

หมาย
เหตุ
27 พ.ย. 50 อิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาการจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ของเครื่อง GFMIS Terminal ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3,700,000.- 13 ธ.ค.50
-
19 ธ.ค. 50
26 ธ.ค 50
10.00 น. -11.30 น.
28 ธ.ค 50

16 ม.ค.51
11.00 น.-11.30น.

ผู้ได้รับ
การ คัดเลือก

TOR
 
23 พ.ย 50 อิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบห้องน้ำ ชั้น2,3,6 และ 7 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส์ 9,699,000.- 23พ.ย.50
-
4 ธ.ค. 50
13 ธ.ค 50
10.00 น. -11.00 น.
17 ธ.ค 50

4 ม.ค.51
11.00 น.

    ยกเลิก
6 พ.ย. 50 การคัดเลือก

การคัดเลือกผู้บริหารศูนย์อาหารกระทรวงการคลัง

- 6 พ.ย. 50
-
29 พ.ย. 50
สพบ.ชั้น6
7 ธ.ค.50
09.00 น.-
16.00 น.
    -   ยกเลิก
28 ก.ย. 50 อิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2,325,200 28 ก.ย. 50
-
5 ต.ค. 50
11 ต.ค.50
10.00 น.-
11.30 น.
15 ต.ต. 50
เวลา 10.00 น
7 พ.ย. 50
ผู้ได้รับ
การ คัดเลือก
   
27 ก.ย. 50 สอบราคา

จ้าง เหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและ
ทำความสะอาดพื้นถนน

476,000 27 ก.ย. 50
-
4 ต.ค. 50
9 ต.ค. 50
-
10 ต.ค.50
12 ต.ต. 50
เวลา 14.00 น
  ผู้ได้รับ
การ คัดเลือก

   
26 ก.ย. 50 สอบราคา

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ

1,068,000 26 ก.ย. 50
-
2 ต.ค. 50
8 ต.ค. 50
-
9 ต.ค.50
10 ต.ต. 50
เวลา 10.00 น
  ผู้ได้รับ
การ คัดเลือก
   
19 ก.ย. 50
สอบราคา

ซื้อครุภัณฑ์จำนวน 11 รายการ

880,000 19 ก.ย. 50
-
21 ก.ย 50
24 ก.ย. 50
-
25 ก.ย. 50
28 ก.ย. 50
เวลา 10.00 น
  ผู้ได้รับ
การ คัดเลือก
   
27 ส.ค. 50
อิเล็ก
ทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างพัฒนา Courseware
ระบบ e-Learning ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส

1,500,000.- 27 ส.ค. 50
-
31 ส.ค. 50
6 ก.ย. 50
11.00 น.
-13.00
10 ก.ย. 50
เวลา 10.00 น
  ผู้ได้รับ
การ คัดเลือก
TOR
 
27 ส.ค. 50
อิเล็ก
ทรอนิกส

ประกวดราคาการจ้างเหมาบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

10,726,000. 5 - 10 ก.ย. 50 14 ก.ย. 50
10.00 -11.00 น.
18 ก.ย. 50
เวลา 10.00 น
25 ก.ย. 50
ผู้ได้รับ
การ คัดเลือก
TOR
 
24 ส.ค. 50
สอบราคา

จ้าง เหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ
แจ้งเตือนอัคคีภัย ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
และระบบควบคุมเข้าออกประตู อาคาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแลละการสื่อสาร
(อาคาร 12)

200,000 24 ส.ค. 50
-
3 ก.ย. 50
10 ก.ย. 50
-
11 ก.ย. 50
13 ก.ย. 50
เวลา 13.30 น
  ผู้ได้รับ
การ คัดเลือก
   
10 ส.ค. 50
สอบราคา

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

895,000 10 ส.ค. 50
-
21 ส.ค. 50
23 ส.ค.50
-
24 ส.ค.50
27 ส.ค.50
เวลา 10.00 น
  ผู้ได้รับ
การ คัดเลือก

   
10 ส.ค. 50
สอบราคา

จ้าง เหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่
อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

220,000 10 ส.ค. 50
-
16 ส.ค. 50
21 ส.ค.50
-
22 ส.ค.50
23 ส.ค.50
เวลา 13.30 น
  ผู้ได้รับ
การ คัดเลือก

   
10 ส.ค. 50
สอบราคา

จ้าง เหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ
และ ระบบสาธารณูปโภค

395,000 10 ส.ค. 50
-
16 ส.ค. 50
21 ส.ค.50
08.30 น. -
16.30 น.
24 ส.ค.50
เวลา 13.30 น
  ผู้ได้รับ
การ คัดเลือก

   
10 ส.ค. 50
สอบราคา

จ้าง เหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและ
ทำความสะอาดพื้นถนน

476,000 10 ส.ค. 50
-
16 ส.ค. 50
21 ส.ค.50
08.30 น. -
16.30 น.
24 ส.ค.50
เวลา 10.00 น
      ยกเลิก
7 ส.ค. 50
อิเล็ก
ทรอนิกส์

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5 รายการ

2,325,200 21 ส.ค. 50
-
24 ส.ค. 50
29 ส.ค.50
10.00 น. -
11.30 น.
31 ส.ค.50
เวลา 10.00 น
7 ก.ย.50
 

TOR

ยกเลิก
7 ส.ค. 50
อิเล็ก
ทรอนิกส์

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
จำนวน 5 รายการ

1,068,000 21 ส.ค. 50
-
24 ส.ค. 50
29 ส.ค.50
10.00 น. -
11.30 น.
31 ส.ค.50
เวลา 10.00 น
7 ก.ย.50
 

TOR

ยกเลิก
17 ก.ค 50

ซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน

453,894.- 17 ก.ค.50
-
24 ก.ค.50
1 ส.ค. 50
-
2 ส.ค. 50
6 ส.ค.50
เวลา 10.00 น.
  ผู้ได้รับ
การ คัดเลือก

   
2 ก.ค 50
อิเล็ก
ทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตู้ ขนาด 11 ที่นั่ง
(เบนซิน) จำนวน 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ และ
รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน
4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน พร้อม
อุปกรณ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2,050,000 2 ก.ค.50
-
5 ก.ค.50
11 ก.ค.50
10.00 น.
-12.00 น.
12 ก.ค.50
เวลา 15.00 น.
17 ก.ค.50
10.00-11.00 น.
 

TOR

ยกเลิก
26 มิ.ย. 50 สอบราคา

จ้างพิมพ์รายงานประจำปีของกระทรวงการคลัง
ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

350,800 2 ก.ค.50
-
5 ก.ค. 50
9 ก.ค.50
-
10 ก.ค. 50

12 ก.ค.50
เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

  ผู้ได้รับ
การ คัดเลือก

 

 
26 มิ.ย. 50 สอบราคา

จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

1,000,000 28 มิ.ย.50
-
3 ก.ค. 50
5 มิ.ย.50
-
6 ก.ค. 50

9 ก.ค.50
เวลา 10.00 น.

  ผู้ได้รับ
การ คัดเลือก

 

 
19 มิ.ย. 50 อิเล็ก
ทรอนิกส์

ประมูลซื้ออุปกรณ์สำหรับระบบรักษา
ความปลอดภัยบุคคล ทางอิเล็กทรอนิกส์

23,500,000 9 ก.ค.50
-
12 ก.ค. 50
17 ก.ค.50
10.00 น.
-11.00 น.

19 ก.ค.50
เวลา 15.00 น.

23 ก.ค.50
10.00-11.00 น.
ผู้ได้รับ
การ คัดเลือก

TOR

 
30 พ.ค. 50 อิเล็ก
ทรอนิกส์

ประมูลซื้อ ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายสื่อสาร
ข้อมูลกลาง ของกระทรวงการคลัง ส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ ระยะที่ 2
ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

211,530,000 30 พ.ค.50
-
8 มิ.ย. 50

26 มิ.ย.50
9.00 น.
-12.00 น.

4 ก.ค.50
ณ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
เวลา 10.00 น.

6 ก.ค.50
10.00-11.00 น
.

ผู้ได้รับ
การ คัดเลือก

TOR

 
30 พ.ค. 50 อิเล็ก
ทรอนิกส

การจัดจ้างทำสื่อในการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์

3.436,000 14-19 มิ.ย.50 25 มิ.ย.50
10.00-12.00 น.
29 มิ.ย.50
10.00 น.
5 ก.ค.50
10.00-11.00 น.
ผู้ได้รับ
การ คัดเลือก

TOR

 
30 พ.ค. 50 อิเล็ก
ทรอนิกส์

การจัดจ้างทำสื่อในการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการเงินการคลัง

14,000,000 14-19 มิ.ย.50 25 มิ.ย.50
10.00-12.00 น.
29 มิ.ย.50
10.00 น.
5 ก.ค.50
14.00-15.00 น.
ผู้ได้รับ
การ คัดเลือก

TOR

 
20 มี.ค. 50 สอบราคา

สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์
ของเครื่อง GFMIS  Terminal

1,950,000 29-30
มี.ค.50
 เวลาราชการ
4 เม.ย.50
ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เวลา 10.00 น.
ผู้ได้รับ
การ คัดเลือก

   

ข่าวย้อนหลัง 2550 2549 2548 2547 2546   2545  2544