วันที่ประกาศ
เรื่อง
รายชื่อ
ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
วันที่ รับ/ขาย
เอกสาร
สอบราคา
ยื่นซอง/
เอกสาร
สอบราคา
เปิดซอง/ประกาศ
รายชื่อ
ผู้มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือก
เข้าสอบราคา
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
และราคา
หมายเหตุ
10 ก.ย. 51

สอบราคาจ้าง โครงการวางระบบรายการโทรทัศน์ภายในกระทรวงการคลัง (MOF TV)

 
10-19 ก.ย. 51
24 ก.ย. 51
25 ก.ย.51
10.00 น.
26 ส.ค. 51

สอบราคาจ้าง เหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

 
26 ส.ค. - 3 ก.ย. 51
8 - 9 ก.ย. 51
10 ก.ย. 51
13.30 น.
19 ส.ค 51

สอบราคาจ้าง เหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 
19 - 25 ส.ค. 51
28 - 29 ส.ค. 51
1 ก.ย. 51
10.00 น.
19 ส.ค. 51

สอบราคาจ้าง เหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค

 
19 - 22 ส.ค. 51
27 - 28 ส.ค. 51
1 ก.ย. 51
13.30 น.
15 ส.ค 51

สอบราคาซื้อ หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ของเครื่อง GFMIS Terminal

 
15 - 21 ส.ค. 51
27 - 28 ส.ค. 51
29 ส.ค. 51
29 ก.ค. 51

สอบราคาจ้าง ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ (เสื้อโปโลประชาสัมพันธ์แนวคิด "เศรษฐกิจดีได้ คนไทยต้องเชื่อมั่น" ของกระทรวงการคลัง)

 
29 ก.ค - 5 ส.ค. 51
7 - 8 ส.ค.51
13 ส.ค.51
10.00 น.
24 ก.ค. 51

สอบราคาจ้าง ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ (สมุดไดอารี่กระทรวงการคลัง)

 
24 ก.ค - 4 ส.ค. 51
6 - 7 ส.ค.51
8 ส.ค.51
10.00 น.
27 มิ.ย. 51

สอบราคาจ้าง โครงการวางระบบรายการโทรทัศน์ภายในกระทรวงการคลัง (MOF TV)

 
27 มิ.ย. - 8 ก.ค. 51
14 - 15 ก.ค.51
16 ก.ค.51
10.00 น.
27 มิ.ย. 51

จ้าง พิมพ์รายงานประจำปีของกระทรวงการคลัง และรายงานประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

 
27 มิ.ย. - 9 ก.ค. 51
10 - 11 ก.ค.51
14 ก.ค.51
10.00 น.
26 พ.ค. 51

ซื้อครุภัณฑ์ โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 รายการ พร้อมติดตั้ง

 
26 พ.ค. - 13 มิ.ย. 51
19 - 20 พ.ค. 51
23 มิ.ย.51
15 พ.ค. 51

สอบราคาจ้างผลิตสปอตโฆษณาและสารคดีเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 3 สื่อ

 
15 - 23 พ.ค. 51
29 - 30 พ.ค 51
3 มิ.ย 51
10.00 น.
25 มี.ค. 51

การจัดหาผู้บริหารศูนย์อาหารกระทรวงการคลัง

 
8 - 21 เม.ย. 51
2 พ.ค.51
6 พ.ค. 51
4 มี.ค. 51

สอบราคาซื้อ อุปกรณ์เพื่อดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 13 รายการ

 
7 - 14 มี.ค. 51
24 - 25 มี.ค. 51
26 มี.ค.51
10.00 น.
27 ก.พ. 51
สอบราคาจ้าง ทำสื่อในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ  
20 ก.พ. - 14 มี.ค. 51
20 - 21 มี.ค. 51
24 มี.ค.51
10.00 น.
28 ม.ค. 51

การคัดเลือกผู้บริหารศูนย์อาหารกระทรวงการคลัง

 
30 ม.ค. -20 ก.พ. 51
29 ก.พ.51
14 มี.ค. 51
ยกเลิก
   
 
วันที่ประกาศ
เรื่อง
วงเงิน
งบประมาณ
ซื้อแบบ/
รับซอง
ข้อเสนอ
ยื่นซอง/
เอกสาร
ประกวดราคา
เปิดซอง/ประกาศ
รายชื่อ
ผู้มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือก
เข้าเสนอราคา
วันดำเนินการ
ประกวดราคา
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
ร่าง
TOR
หมายเหตุ
26 ธ.ค. 51

การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำหรับระบบงาน GFMIS ในโครงการจัดซื้อ GFMIS Terminal Set ทดแทนของเดิมปี 2547

60,000,000
30 เม.ย. - 12 พ.ค.52
18 พ.ค.52
22 พ.ค. 52
2 ก.ย. 51

การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง

5,000,000
2 - 8 ก.ย. 51
12 ก.ย. 51
10.00 น.
-
11.30 น.
15 ก.ย. 51
(15.00 น.)
30 ก.ย.51
 
5 ส.ค. 51

การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง

5,000,000
19 - 25 ส.ค. 51

29 ส.ค. 51
10.00 น.
-
11.30 น.

2 ก.ย. 51
17 ก.ย. 51
30 ก.ค 51

ประกวดราคาการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อม อุปกรณ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

10,800,000
15 - 20 ส.ค. 51
26 ส.ค. 51
10.00 น.
-
11.30 น.
28 ส.ค. 51
10.00 น.
16 ก.ย.51
11.00 น.
25 ก.ค 51

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ระบบ Internet ความเร็วสูง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

7,100,000
18 - 21 ส.ค. 51
27 ส.ค. 51
10.00 น.
-
11.30 น
29 ส.ค.51
10.00 น.
15 ก.ย.51
27 มิ.ย. 51

การจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์โครงการผลิตสื่อเพื่อการจัดทำนิทรรศการของ หน่วยงาน ราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง

2,000,000.-
22- 28 ก.ค. 51
1 ส.ค. 51
10.00 น.
-
11.00 น.
5 ส.ค.51
11.00 น.
25 ส.ค. 51
11.00 น.
4 มิ.ย. 51

ประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2,035,250.-
2 - 8 ก.ค.51
14 ก.ค.51
10.00 น.
-
13.00 น.
16 ก.ค. 51
10.00 น.
6 ส.ค.51
11.00 น.
-
11.30 น.
27 พ.ค. 51

ประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2,281,500.-
25 มิ.ย. - 1 ก.ค. 51
7 ก.ค. 51
10.00 น
-
11.30 น
9 ก.ค.51
10.00 น.
28 ก.ค.51
17 เม.ย. 51

ประมูลจ้างทำสื่อตามโครงการขยายฐานการเผยแพร่ - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการคลัง สู่สาธารณชน จำนวน 3 สื่อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

12,500,000-
29 เม.ย.-12 พ.ค. 51
16 พ.ค. 51
10.00 น
-
11.30 น
29 พ.ค.51
13 มิ.ย.51
11.00 น.
13 มี.ค. 51

ประมูลจ้างทำสื่อตามโครงการขยายฐานการเผยแพร่ - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการคลัง สู่สาธารณชน จำนวน 3 สื่อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

12,500,000
13 - 26 มี.ค. 51
1 เม.ย. 51
10.00 น
-
11.30 น.
16 เม.ย. 51
 
 
4 มี.ค. 51

ประกวดราคาจ้างทำสื่อในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (เสื้อยืด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

1,800,000.-
19 - 27 มี.ค. 51
2 เม.ย.51
10.00 น.
-
11.30 น.
4 เม.ย.51
10.00 น.
25 เม.ย.51
 
27 ก.พ. 51

การจัดจ้างทำสื่อตามโครงการขยายฐานการเผยแพร่ - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการคลังสู่สาธารณชน จำนวน 3 สื่อ

 
 
 
09 ม.ค. 51

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบห้องน้ำ ชั้น2,3,6 และ 7 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส์

9,699,000.-
23 ม.ค. - 4 ก.พ 51
13 ก.พ. 51
10.00 น.
-
11.00 น.
8 ก.พ. 51

5 มี.ค. 51