วันที่ประกาศ
เรื่อง
รายชื่อ
ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
วันที่ รับ/ขาย
เอกสาร
สอบราคา
ยื่นซอง/
เอกสาร
สอบราคา
เปิดซอง/ประกาศ
รายชื่อ
ผู้มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือก
เข้าสอบราคา
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
และราคา
หมายเหตุ
2 ธ.ค.52

สอบราคาซื้อ วัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ

 
2 - 8 ธ.ค.52
15 -16 พ.ย. 52
18 ธ.ค. 52
10.00 น.
 
6 พ.ย.52

สอบราคาจ้าง จัดทำผ้าคลุมโต๊ะประชุมและผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 50 ชุด

 
6 -13 พ.ย.52
19 - 20 พ.ย. 52
25 พ.ย. 52
10.00 น.
 
22 ก.ย. 52

สอบราคาจ้าง ทำโครงการเสริมประสิทธิภาพการจัดทำฐานข้อมูลสื่อโสตทัศนูปกรณ์ของกระทรวงการคลัง (การวางระบบ Photo Library Online ของกระทรวงการคลัง)

 
22 ก.ย. - 1 ต.ค. 52
5 - 6 ต.ค. 52
8 ต.ค. 52
31 ส.ค.52

สอบราคาจ้าง ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการคลัง (สมุดไดอารี่กระทรวงการคลัง)

 
31 ส.ค. - 8 ก.ย.52
10 - 11 ก.ย. 52
15 ก.ย. 52
10.00 น.
31 ส.ค.52
สอบราคาจ้าง ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการคลัง (เสื้อแจ็คเก็ตกระทรวงการคลัง)  
31 ส.ค. - 8 ก.ย.52
10 - 11 ก.ย. 52
15 ก.ย. 52
13.30 น.
28 ส.ค.52

สอบราคาจ้าง "โครงการประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนผ่านสื่อสิ่งพิมพ์"

 
28 ส.ค. - 4 ก.ย.52
8 - 9 ก.ย. 52
10 ก.ย. 52
10.00 น.
21 ส.ค.52
สอบราคาจ้าง เหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
21 ส.ค. - 31 ส.ค.52
3 - 4 ก.ย. 52
8 ก.ย. 52
10.00 น.
21 ส.ค.52

สอบราคาจ้าง เหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและทำความสะอาดพื้นถนน

 
20 - 27 ส.ค.52
1 - 2 ก.ย. 52
4 ก.ย. 52
10.00 น.
18 ส.ค.52

สอบราคาจ้าง เหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค

 
18 - 24 ส.ค.52
27 - 28 ส.ค. 52
2 ก.ย. 52
10.00 น.
18 ส.ค.52

สอบราคาจ้าง สอบราคาจ้าง เหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 
18 - 24 ส.ค.52
27 - 28 ส.ค. 52
1 ก.ย. 52
10.00 น.
30 ก.ค. 52

สอบราคาจ้าง ทำโครงการเสริมประสิทธิภาพการจัดทำฐานข้อมูลสื่อโสตทัศนูปกรณ์ของกระทรวงการคลัง (การวางระบบ Photo Library Online ของกระทรวงการคลัง)

 
30 ก.ค. - 11 ส.ค. 52
13 - 14 ส.ค. 52
19 ส.ค. 52
8 มิ.ย.52

สอบราคาจ้าง ทำโครงการเสริมประสิทธิภาพการจัดทำฐานข้อมูลสื่อโสตทัศนูปกรณ์ของกระทรวงการคลัง (การวางระบบ Photo Library Online ของกระทรวงการคลัง)

 
5 - 16 มิ.ย.52
18 - 19 มิ.ย. 52
24 มิ.ย. 52
10.00 น.
30 ม.ค 52

สอบราคาจ้าง ทำสื่อในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ

 
30 ม.ค. - 13 ก.พ. 52

19 - 20 ก.พ.52

23 ก.พ.52
10.00 น.
   
 
วันที่ประกาศ
เรื่อง
วงเงิน
งบประมาณ
ซื้อแบบ/
รับซอง
ข้อเสนอ
ยื่นซอง/
เอกสาร
ประกวดราคา
เปิดซอง/ประกาศ
รายชื่อ
ผู้มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือก
เข้าเสนอราคา
วันดำเนินการ
ประกวดราคา
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
ร่าง
TOR
หมายเหตุ
7 ธ.ค. 52

การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำหรับระบบงาน GFMIS ในโครงการศูนย์ฝึกอบรมการใช้ระบบ GFMIS ที่สำนักงานคลังเขตทั่วประเทศ

20,000,000.- 
18 -24 ก.พ. 53
11 มี.ค. 53
17 มึ.ค. 53
31 มี.ค. 53
3 ธ.ค. 52

การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 24 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2,454,600.- 
11-17 ธ.ค.52
23 ธ.ค.52
10.00 น.
-
11.30 น.
28 ธ.ค.52
14 ม.ค.53
 
3 ธ.ค. 52

การจัดจ้างทำสื่อในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จำนวน 11 รายการ

3,500,000
16-25 ธ.ค.52
5 ม.ค. 53
10.00 น.
-
11.30 น.
8 ม.ค. 53
25 ม.ค. 53
13 พ.ย. 52

การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 24 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2,454,600
20 -25 พ.ย. 52
1 ธ.ค.52
10.00 น.
-
11.30 น.
3 ธ.ค.52
22 ธ.ค.52
 
28 ก.ย. 52

การจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

7,832,000
6 - 9 ต.ค. 52
15 ต.ค.52
10.00 น.
-
11.30 น.
19 ต.ค. 52
4 พ.ย. 52
28 ก.ย. 52

การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง

9,000,000
6 - 9 ต.ค. 52
15 ต.ค.52
14.00 น.
-
15.00 น.
19 ต.ค. 52
5 พ.ย. 52
 
20 พ.ค 52

การจัดจ้างทำสื่อตามโครงการเผยแพร่-ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังสู่สาธารณชน เพื่อสร้างความเข้าใจ-ความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจโดยรวม จำนวน 3 สื่อ

12,500,000
29 พ.ค.- 5 มิ.ย.52
11 มิ.ย 52
10.00 น.
-
11.30 น.
23 มิ.ย. 52
17 ก.ค. 52
25 มี.ค.52

การจัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

271,785,000
15-21 พ.ค.52
27 พ.ค. 52
10.00 น.
-
11.30 น.
4 มิ.ย. 52
19 มิ.ย. 52
24 มี.ค 52

การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำหรับโครงการจัดทำข้อมูลเพื่อผู้บริหาร การเชื่อมโยงข้อมูลและความปลอดภัยระบบ GFMIS (EIS,Data Exchange and Security GFMIS) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

44,000,,000
7- 15 พ.ค.52
21 พ.ค. 52
10.00 น.
-
11.30 น.
27 พ.ค. 52
11 มิ.ย. 52
10 ก.พ. 52

การจัดจ้างทำสื่อในการเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ

3,087,000
25 ก.พ. - 3 มี.ค. 52
26 มี.ค.52
10.00 น.
-
11.30 น.
30 มี.ค.52