วันที่ประกาศ
เรื่อง
รายชื่อ
ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
วันที่ รับ/ขาย
เอกสาร
สอบราคา
ยื่นซอง/
เอกสาร
สอบราคา
เปิดซอง/ประกาศ
รายชื่อ
ผู้มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือก
เข้าสอบราคา
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
และราคา
หมายเหตุ
13 ก.ย.53

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 
13 - 23 ก.ย. 53
13 - 23 ก.ย. 53
24 ก.ย. 53
10.00 น.
9 ก.ย.53

สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค

 
9 - 20 ก.ย.53
9 - 20 ก.ย. 53
22 ก.ย. 53
10.00 น.
 
7 ก.ย.53

สอบราคาจ้างจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 รายการ

 
7 - 17 ก.ย.53
7 - 17 ก.ย.53
21 ก.ย. 53
13.30 น.
6 ก.ย.53

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

 
6 - 16 ก.ย.53
6 - 16 ก.ย. 53
20 ก.ย. 53
10.00 น.
17 ส.ค.53

สอบราคาจ้างผลิตสื่องานศิลป์ และชุดนิทรรศการของกระทรวงการคลัง จำนวน 4 รายการ

 
17 - 27 ส.ค.53
17 - 27 ส.ค.53
31 ส.ค. 53
10.00 น.
 
   
 
วันที่ประกาศ
เรื่อง
วงเงิน
งบประมาณ
ซื้อแบบ/
รับซอง
ข้อเสนอ
ยื่นซอง/
เอกสาร
ประกวดราคา
เปิดซอง/ประกาศ
รายชื่อ
ผู้มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือก
เข้าเสนอราคา
วันดำเนินการ
ประกวดราคา
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
ร่าง
TOR
หมายเหตุ
15 พ.ย. 53

ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างอาคาร
ศูนย์อาหารและสันทนาการ กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

47,170,200.- 
28 ธ.ค.-7 ม.ค.54
24 ม.ค. 54
10.00 น.
-
11.30 น
1 ก.พ.54
10 ก.พ.54
10 ส.ค. 53

ประกวดราคาซื้อระบบงานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำหรับโครงการเครือข่ายสังคมออนไลน์กระทรวงการคลัง (MOF Social Network) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

22,000,000.-
14-17 ก.ย.53
23 ก.ย. 53
10.00 น.
-
11.30 น.
28 ก.ย. 53
18 ต.ค.53
3 ส.ค. 53

ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำหรับโครงการส่วนขยายระบบการรักษาความปลอดภัยบุคคล GFMIS (Extend CA Services GFMIS) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

25,760,000.- 
11 ส.ค.-19 ส.ค.53
25 ส.ค. 53
10.00 น.
-
11.30 น.
1 ก.ย. 2553
13 ก.ย.53
24 มิ.ย. 53

ประกวดราคาซื้อระบบการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

20,000,000.- 
2 ก.ค.-8 ก.ค.53
14 ก.ค.53
10.00 น.
-
11.30 น.
20 ก.ค.53
30 ก.ค.53
22 มิ.ย 53

ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำหรับโครงการจัดหาและทดแทนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

45,000,000.- 
30 มิ.ย.- 6 ก.ค.53
13 ก.ค.53
10.00 น.
-
11.30 น.
19 ก.ค.53
2 ส.ค.53
3 พ.ค. 53

ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ของเครื่อง GFMIS Terminalด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

5,130,000.- 
       
ยกเลิก