ข่าวสอบราคา / e-market

 

 

 

 

   ข่าวย้อนหลัง

 

วิธีทอดตลาด 
 

วันที่ประกาศ
เรื่อง
ราคาประมูลเริ่มต้น
ราคากลาง
วันที่ รับ/ขาย
เอกสาร
ูสถานที่ประมูลและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด
วันที่ / เวลา
ที่ ประมูล
สถานที่ติดต่อ
หมายเหตุ
31 ก.ค.2560

การขายมูลดินที่ได้จากการก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง จำนวนโดยประมาณ 65,500 ลบ.ม. (ดินหลวม)โดยวิธีทอดตลาด

960,500.- 
- - ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 4 ส.ค.60 เวลา 10.00 น. ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
ยกเลิกการขายมูลดิน

วิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 
 

วันที่ประกาศ
เรื่อง
วงเงิน
งบประมาณ
ราคากลาง
วันที่ รับ/ขาย
เอกสาร
ดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด
วันที่ / เวลา
ที่ ยืนซอง
เปิดซองเสนองานและพิจารณาคุณสมบัติ
หมายเหตุ
5 ก.ย.59

จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

34,430,000.00 
34,430,000.00.-
รายละเอียด 

วันที่  12 - 26 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.

ส่วนบริหารการพัสดุ ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 27 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.ถึงเวลา 12.00 น. ณ บริเวณอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

10 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักบริหารกลาง (ชั้น 2) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

11 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ
ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

21 ม.ค.59

การจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 

(ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม)

34,430,000.00 
34,430,000.00.-
รายละเอียด 

วันที่  2 - 11 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.

ส่วนบริหารการพัสดุ ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.ถึงเวลา 12.00 น .  ณ บริเวณอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง  ซอยอารีย์สัมพันธ์  ถนนพระรามที่ 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

4 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.30 น.ณ ห้องประชุมสำนักบริหารกลาง (ชั้น 2) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 7 มีนาคม 2559  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
 ------  
  
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี การกำหนดรายละเอียดงานถมดิน ตักดิน และรากฐานในการก่อสร้าง ฐานรากในการจ้างก่อสร้าง

ภาคผนวก 2

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

----------------
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

 

2 ก.ย.58

การจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 

1,966 ล้านบาท
34,430,000.-
รายละเอียด 

วันที่  11 กันยายน  2558  ถึงวันที่  22 กันยายน  2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.

ส่วนบริหารการพัสดุ ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 23 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.ถึงเวลา 12.00 น .  ณ บริเวณอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง  ซอยอารีย์สัมพันธ์  ถนนพระรามที่ 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

14 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.30 น.ณ ห้องประชุมสำนักบริหารกลาง (ชั้น 2) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 15 ต.ค.58  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ยกเลิก
8 มิ.ย.58

จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 

2,000 ล้านบาท
35,025,000.00
รายละเอียด 

วันที่ 17 มิ.ย.58  ถึงวันที่ 26 มิ.ย. 58 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. 

ส่วนบริหารการพัสดุ ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  

วันที่ 29 มิ.ย.58 ตั้งแต่ เวลา 10.00 ถึงเวลา 12.00

วันที่ 8 ก.ค.58

ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.30 น.

วันที่ 9 ก.ค.58  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ยกเลิก

 

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

 

วันที่ประกาศ
เรื่อง
วงเงิน
งบประมาณ
ราคากลาง
วันที่ / เวลา
ที่ เสนอ
ราคา
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
หมายเหตุ
4 ธ.ค.58

ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)

2,500,000.00 -
2,332,600.00 
รายละเอียด  
16 ธ.ค .58
8.30 น.-16.30 น.
  ยกเลิก
11 มิ.ย.58

ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

2,000,000.00 -
1,866,080.00
รายละเอียด  
19 มิ.ย .58
8.30 น.-16.30 น.
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
21 พ.ค.58

ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

2,000,000.00 -
1,866,080.00
รายละเอียด  
8 มิ.ย .58
8.30 น.-16.30 น.
  ยกเลิก

 

 

วิธีสอบราคา

วันที่ประกาศ เรื่อง รายชื่อ
ผู้ไม่มีผลประโยชน์
ร่วมกัน
ราคากลาง วันที่ รับ/ขาย
เอกสาร
สอบราคา
ยื่นซอง/
เอกสาร
สอบราคา
เปิดซอง/ประกาศ
รายชื่อ
ผู้มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือก
เข้าสอบราคา
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
และราคา
หมายเหตุ
20 ก.พ.58

สอบราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ TeamViewer Corporate License จำนวน 1 ชุด

  355,347.00 
รายละเอียด
20 ก.พ.58
-
6 มี.ค.58
20 ก.พ.58
-
6 มี.ค.58

10 มี.ค.58
   ยกเลิก
30 ต.ค.57

สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) แบบไม่รวมอะไหล่และไม่รวม Battery

  183,333.30 
รายละเอียด
30 ต.ค.57
-
10 พ.ย.57
30 ต.ค.57
-
10 พ.ย.5
7

 12 พ.ย.57
   
29 ต.ค.57

สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์และห้องเครือข่ายสื่อสาร แบบรวมอะไหล่

  708,333.30
รายละเอียด
29 ต.ค.57
-
10 พ.ย.57
 29 ต.ค.57
-
10 พ.ย.5
7

 13 พ.ย.57
   
12 ก.ย.57

สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธาณณูปโภค

 ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
การคัดเลือก
ให้เป็นผู้เสนอราคา
579,268.80  
รายละเอียด
12ก.ย.57
-
22 ก.ย.57
  12 ก.ย.57
-
22 ก.ย.57

 24 ก.ย.57
  ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
11 ก.ย.57

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
การคัดเลือก
ให้เป็นผู้เสนอราคา
439,992.00  
รายละเอียด
11ก.ย.57
-
22 ก.ย.57
  11 ก.ย.57
-
22 ก.ย.57

 24 ก.ย.57
 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
3 ก.ย.57

สอบราคาจ้างจัดทำสมุดบันทึกกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ.2558

 ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
การคัดเลือก
ให้เป็นผู้เสนอราคา
 
1,363,893.33 
รายละเอียด
3 ก.ย.57
-
15 ก.ย.57
  3 ก.ย.57
-
15 ก.ย.57

 19 ก.ย.57
 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
2 ก.ย.57

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ

 ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
การคัดเลือก
ให้เป็นผู้เสนอราคา
120,966.35
รายละเอียด
2 ก.ย.57
-
15 ก.ย.57
  2 ก.ย.57
-
15 ก.ย.57

 19 ก.ย.57
 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
19 ส.ค.57

สอบราคาซื้อน้ำดื่มประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

  ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
การคัดเลือก
ให้เป็นผู้เสนอราคา
135,792.00
รายละเอียด
  29 ส.ค.57
-
8ก.ย.57
  29 ส.ค.57
-
8 ก.ย.57

 12 ก.ย.57
 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
19 ส.ค.57

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

 ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
การคัดเลือก
ให้เป็นผู้เสนอราคา
1,795,000.00
รายละเอียด
  19 ส.ค.57
-
1 ก.ย.57
  19 ส.ค.57
-
1 ก.ย.57

 9 ก.ย.57
 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
15 ส.ค.57

สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน

  960,000.00  
รายละเอียด
  15 ส.ค.57
-
29 ส.ค.57
  15 ส.ค.57
-
29 ส.ค.57

 5 ก.ย.57
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
 
18 มี.ค.57     การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ    กำหนดขายทอดตลาด 29 พ.ค.57 เวลา 9.30 น.