สำรวจความคิดเห็น
ท่านสนใจข้อมูลข่าวราชการในส่วนใดมากที่สุด
  
ข้อมูลข่าวสารมีความครบถ้วน สมบูรณ์ และตรงกับความต้องการ
  
สถานที่สะอาด เป็นระเบียบ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอ
  
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ