ราคากลาง 2556

 

วันที่ประกาศ เรื่อง ราคากลาง หมายเหตุ
25 พ.ย.56

จ้างดำเนินการซ่อมแซมห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชาย ชั้น 3 ฝั่งสำนักงบประมาณและฝั่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยวิธีพิเศษ

246,100.00 
รายละเอียด
 
12 พ.ย.56

จ้างปรับปรุงโถงหน้าลิฟต์และโถงหน้าห้องประชุม ชั้น 1 และชั้น 4 (ด้านสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและด้านสำนักงบประมาณ) และบริเวณใกล้เคียง โดยวิธีพิเศษ

499,989.60   
รายละเอียด
 
1 พ.ย.56

จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ CCTV ของ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ

147,125.00   
รายละเอียด
 
1 พ.ย.56

จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบควบคุมการเข้า-ออก ประตูด้วยบัตร โดยวิธีพิเศษ

333,091.00   
รายละเอียด
 
1 พ.ย.56

จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ โดยวิธีพิเศษ

280,340.00  
รายละเอียด
 
1 พ.ย.56

จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ

197,736.00   
รายละเอียด
 
11 ต.ค.56

สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค

530,996.40  
รายละเอียด
 
1 ต.ค.56

จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ด้านหน้ากระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ

8,194,500.00  
รายละเอียด
 
1 ต.ค.56

เช่าบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงของระบบ GFMIS โดยวิธีพิเศษ

78,895,200.00 
รายละเอียด
 
1 ต.ค.56

จ้างเหมาดำเนินการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMIS (Operation & Maintenance : O& M)

188,000,000.00  
รายละเอียด
 
30 ก.ย.56

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูล GFMIS ปีงบประมาณที่ดำเนินการแล้ว (Archiving System) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

41,985,195.00
   รายละเอียด
 
30 ก.ย.56

สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง

180,000.00  
รายละเอียด
 
28 ก.ย.56

จ้างเหมาบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ

12,400,000.00 
รายละเอียด
 
28 ก.ย.56

จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีพิเศษ

9,500,000.00 
รายละเอียด
 
27ก.ย.56

เช่าบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง โดยวิธีพิเศษ

138,583,500.00  
รายละเอียด
 
27ก.ย.56

จ้างเหมาบริการระบบ Internet ความเร็วสูง โดยวิธีพิเศษ

8,494,000.00 
รายละเอียด
 
26 ก.ย.56
จ้างซักพรมห้องทำงาน ห้องประชุม ห้องรับแขก บริเวณกองงาน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชั้น 3 อาคาร สป.กค. โดยวิธีพิเศษ 165,636.00 
รายละเอียด
 
25ก.ย.56

เช่าบริการข้อมูลระบบข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศ (News Center) โดยวิธีพิเศษ

549,552.00
รายละเอียด
 
25ก.ย.56

เช่าบริการข้อมูลโปรแกรมข่าวเศรษฐกิจการเงินการคลัง โดยวิธีพิเศษ

1,132,488.00
รายละเอียด
 
25ก.ย.56

จ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง จำนวน 2 ห้อง ชั้น 7 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ

210,500.00  
รายละเอียด
 
18 ก.ย.56

จ้างจ้างปรับปรุงบริเวณโถงหน้าลิฟต์และโถงหน้าห้องประชุม ชั้น 1 และชั้น 4 (ด้าน สศค และด้านสำนักงบประมาณ) และบริเวณใกล้เคียง โดยวิธีพิเศษ

499,989.60 
รายละเอียด
 
13 ก.ย.56

สอบราคาซื้อน้ำดื่ม

138,980.16  
รายละเอียด
 
12 ก.ย.56

สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค

579,268.80 
รายละเอียด
 
10 ก.ย.56

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

9,800,000.00
   รายละเอียด
 
10 ก.ย.56

จ้างดำเนินการบูรณะและทำความสะอาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ

171,200.00 
รายละเอียด
 
5 ก.ย.56

จ้างจัดทำโล่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 โดยวิธีพิเศษ

229,600.00
รายละเอียด
 
23 ส.ค.56

จ้างดำเนินการโครงการจัดประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า โดยวิธีพิเศษ

6,900,000.00
รายละเอียด
 
23 ส.ค.56

จ้างจัดทำโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังสู่สาธารณชน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในบริเวณโรงภาพยนตร์ ภาษีเพื่อสังคม โดยวิธีพิเศษ

2,000,000.00
รายละเอียด
 
22 ส.ค.56

สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน

973,272.00
รายละเอียด
 
22 ส.ค.56

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

1,830,000.00
รายละเอียด