ราคากลาง ปี 57

 ราคากลาง ย้อนหลัง

 

วันที่ประกาศ เรื่อง ราคากลาง หมายเหตุ
22 ธ.ค.57
 จ้างดำเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังสู่สาธารณชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยวิธีพิเศษ

12,738,350.00 
รายละเอียด

 
18 ธ.ค.57

ซื้อสำหรับโครงการแก้ไขปัญหาจำนวนลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ SAP (SAP License) ที่ใช้งานในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยวิธีพิเศษ

859,745,000.00.- 
รายละเอียด
 
17 ธ.ค.57
 ซื้อเสื้อสีเหลืองตราสัญลักษณ์กระทรวงการคลัง (นกวายุภักษ์) สำหรับเจ้าหน้าที่ สป.กค. และ สร. ตามแบบที่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังกำหนด โดยวิธีพิเศษ

143,808.00.- 
รายละเอียด

 
12 ธ.ค.57
 เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ

3,057,480.00.-  
รายละเอียด

 
2 ธ.ค.57
 จ้างพัฒนาระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก โดยวิธีพิเศษ

2,974,600.00.- 
รายละเอียด

 
2 ธ.ค.57
 จ้างปรับปรุงห้องทำงานเพื่อรองรับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง ชั้น 7 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ

566,100.00. - 
รายละเอียด

 
27 พ.ย.57
 เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ

2,046,240.00. - 
รายละเอียด

 
25 พ.ย.57
ประกวดราคาซื้อสาหรับโครงการทดแทนระบบโทรศัพท์ของกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

15,000,000.00. - 
รายละเอียด

 
20 พ.ย.57
ซื้อเครื่องโทรทัศน์ LED TV โดยวิธีพิเศษ

160,500.00 
รายละเอียด

 
14 พ.ย.57
ประกวดราคาจ้างสำหรับโครงการพัฒนาระบบติดตามและรายงานผลการจัดเก็บรายได้และผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS สำหรับคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และคณะอนุกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

8,105,785.00
รายละเอียด

 
12 พ.ย.57
จ้างดำเนินโครงการ CCO-MOF สัญจร โดยวิธีพิเศษ

 4,000,000.00  
รายละเอียด 

 
5 พ.ย.57
เช่าบริการข้อมูลโปรแกรมข่าวเศรษฐกิจการเงินการคลัง โดยวิธีพิเศษ

 1,580,164.23 
รายละเอียด 

 
4 พ.ย.57
ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการปรับปรุงเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ระยะที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 38,102,000.00 
รายละเอียด 

 
4 พ.ย.57
ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 29,830,000.00
รายละเอียด 

 
  3 พ.ย.57
เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ

2,160,000.00 
รายละเอียด

 
30 ต.ค.57
สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) แบบไม่รวมอะไหล่และไม่รวม Battery

183,333.30 
รายละเอียด

 
29 ต.ค.57
สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์และห้องเครือข่ายสื่อสาร แบบรวมอะไหล่

708,333.30
รายละเอียด

 
14 ต.ค.57
ซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง (นายอำนวย ปรีมนวงศ์) โดยวิธีพิเศษ

1,650,000.00   
รายละเอียด

 
3 ต.ค.57
ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธีพิเศษ

2,000,000.00  
รายละเอียด

 
27 ก.ย.57
จ้างเหมาดำเนินการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMIS (Operation & Maintenance : O&M) โดยวิธีพิเศษ

187,200,000.00  
รายละเอียด

 
27 ก.ย.57
จ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงของระบบ GFMIS โดยวิธีพิเศษ

77,894,373.60  
รายละเอียด

 
27 ก.ย.57
จ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง โดยวิธีพิเศษ

142,189,740.00  
รายละเอียด

 
23 ก.ย.57
จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง ส่วนการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องบูรณาการภาษี โดยวิธีตกลง

4,994,198.40  
รายละเอียด

 
19 ก.ย.57
จ้างจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ

321,000.00 
รายละเอียด

 
17 ก.ย.57
จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีพิเศษ

5,552,328.00  
รายละเอียด

 
15 ก.ย.57
ซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในราชการที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (นางอัญชลี เต็งประทีป) โดยวิธีพิเศษ

185,385.00   
รายละเอียด

 
12 ก.ย.57
จ้างจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบควบคุมการเข้า-ออก ประตูด้วยบัตร(Door Access Control System) อาคาร สป.กค.และอาคาร ศทศ.แบบรวมอะไหล่ โดยวิธีพิเศษ

363,800.00  
รายละเอียด

 
12 ก.ย.57
สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธาณณูปโภค

579,268.80  
รายละเอียด

 
11 ก.ย.57
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

439,992.00  
รายละเอียด

 
9 ก.ย.57
จ้างจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ CCTV ของ สป.กค. โดยวิธีพิเศษ

160,500.00 
รายละเอียด

 
5 ก.ย.57
จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร สป.กค. โดยวิธีพิเศษ

215,712.00 
รายละเอียด

 
3 ก.ย.57
สอบราคาจ้างจัดทำสมุดบันทึกกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ.2558

1,363,893.33 
รายละเอียด

 
2 ก.ย.57
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ

120,966.35  
รายละเอียด

 
1 ก.ย.57
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีพิเศษ

11,100,000.00  
รายละเอียด

 
1 ก.ย.57
จ้างเหมาบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ

12,400,000.00 
รายละเอียด

 
29 ส.ค.57
สอบราคาซื้อน้ำดื่มประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

135,792.00
รายละเอียด

 
27 ส.ค.57
จ้างเหมาบริการ ระบบ Internet ความเร็วสูง โดยวิธีพิเศษ

8,448,270.60
รายละเอียด

 
25 ส.ค.57
เช่าบริการข้อมูลโปรแกรมข่าวเศรษฐกิจการเงินการคลัง โดยวิธีพิเศษ

1,132,488.00
รายละเอียด

 
25 ส.ค.57
เช่าบริการข้อมูลระบบข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศ โดยวิธีพิเศษ

549,552.00
รายละเอียด

 
22 ส.ค.57
จ้างปรับปรุงห้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชั้น 3 อาคารสำนักงานกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ

146,000.00
รายละเอียด

 
22 ส.ค.57
จ้างเปลี่ยน TOP ไม้โต๊ะประชุม บริเวณห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการฯ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ

176,300.00
รายละเอียด

 
19 ส.ค.57
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

1,795,000.00
รายละเอียด

 
15 ส.ค.57
สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน

960,000.00
รายละเอียด

 
31 ก.ค.57
จ้างเปลี่ยนพรมปูพื้นบริเวณโถงทางเดินหน้าห้องรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และบริเวณหน้าลิฟต์ หมายเลข 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ

164,100.00 
รายละเอียด

 
23 ส.ค.57
ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ GFMIS ให้รองรับกับ Software SAP ERP 6 ส่วนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

40,259,820.00
รายละเอียด

 
23 ก.ค.57
จ้างจัดทำโล่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 โดยวิธีพิเศษ 

238,000.00 
รายละเอียด

 
23 ก.ค.57
จ้างปรับปรุงห้องทำงานของที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 7 อาคาร สป.กค. โดยวิธีพิเศษ

434,000.00
รายละเอียด

 
10 ก.ค.57
จ้างดำเนินโครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 5 (5th MOF INNOVATION AWARDS 2014) โดยวิธีพิเศษ

7,000,000.00
รายละเอียด

 
7 ก.ค.57
จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ GFMIS ให้รองรับกับ Software SAP ERP 6 โดยวิธีตกลง

18,000,000.00
รายละเอียด

 
4 ก.ค.57
จ้างดำเนินการโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลัง ภาษีเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารในบริเวณสถานีรถไฟฟ้า โดยวิธีพิเศษ

1,920,810.50
รายละเอียด

 
1 ก.ค.57
จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือก

7,008,500.00
รายละเอียด

 
17 มิ.ย.57

จ้างปรับปรุงห้องทำงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และบริเวณกองงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ชั้น 2 อาคาร สป.กค โดยวิธีพิเศษ

450,000.00   
รายละเอียด
 
16 มิ.ย.57

จ้างซ่อมระบบภาพจอ Projector และลิฟต์ยกขึ้น - ลง (จอเล็กด้านซ้ายมือและด้านขวามือ)ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชััน 4 อาคาร สป.กค. โดยวิธีพิเศษ

200,000.00  
รายละเอียด
 
13 มิ.ย.57

ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธีพิเศษ

1,494,897.00  
รายละเอียด
 
26 พ.ค.57

จ้างผลิตและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยวิธีพิเศษ

488,990.00  
รายละเอียด
 
8 พ.ค.57

จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ CITEC และยี่ห้อ UNIFLAIR จำนวน 4 ตัว โดยวิธีพิเศษ

290,451.50 
รายละเอียด
 
29 เม.ย.57

จ้างปรับปรุงบริเวณห้องทำงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น 3 อาคาร สป.กค. โดยวิธีพิเศษ

1,065,000.00 
รายละเอียด
 
7 มี.ค.57

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับระบบ GFMIS ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

84,626,667.00
รายละเอียด
 
7 มี.ค.57

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายและระบบสำรองข้อมูล GFMIS ทดแทนของเดิมปี 2550 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

24,934,027.00
รายละเอียด
 
7 มี.ค.57

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

9,800,000.00.
รายละเอียด
 

18 มี.ค.57 การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ กำหนดขายทอดตลาด 29 พ.ค.57 เวลา 9.30 น.