ราคากลาง ปี 58

 

 

 ราคากลาง ย้อนหลัง

 

วันที่ประกาศ เรื่อง ราคากลาง หมายเหตุ
30 ธ.ค.58
จ้างบริการพัฒนางานอาชีพ (93.14.18.10 ) โดยวิธีตกลงราคา 

499,690.00.- 
รายละเอียด  

 
28 ธ.ค.58
ซื้อหมึกพิมพ์ (44.10.31.03 ),หมึกพิมพ์ (44.10.31.03 ),หมึกพิมพ์ (44.10.31.03 ),หมึกพิมพ์ (44.10.31.03 ),หมึกพิมพ์ (44.10.31.03 ),หมึกพิมพ์ (44.10.31.03 ),หมึกพิมพ์ (44.10.31.03 ),หมึกพิมพ์ (44.10.31.03 ) โดยวิธีตกลงราคา 

460,003.70.- 
รายละเอียด  

 
25 ธ.ค.58
จ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังสู่สาธารณชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กิจกรรมสร้างการรับรู้และตอกย้ำภารกิจของกระทรวงการคลัง อย่างต่อเนื่อง) โดยวิธีพิเศษ 

1,959,133.23.- 
รายละเอียด  

 
24 ธ.ค.58
จ้างดำเนินโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง ส่วนการอบรมและการพัฒนาเครือข่ายหมอภาษี โดยวิธีพิเศษ

2,200,000.00.- 
รายละเอียด  

 
23 ธ.ค.58
จ้างดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ขับเคลื่อนการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง" โดยวิธีพิเศษ 

556,000.00.- 
รายละเอียด  

 
23 ธ.ค.58
ซื้อการจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธีพิเศษ 

2,332,600.00.- 
รายละเอียด  

 
23 ธ.ค.58
จ้างปรับปรุงห้องทำงานรองปลัดกระทรวงการคลังและกองงาน ชั้น 3 (นายจุมพล ริมสาคร) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีตกลงราคา 

434,085.90.- 
รายละเอียด  

 
22 ธ.ค.58
จ้างจัดทำสมุดบันทึกกระทรวงการคลัง (ไดอารี่ ประจำปี พ.ศ. 2559) โดยวิธีพิเศษ

953,637.50.- 
รายละเอียด  

 
9 ธ.ค.58
การจัดซื้ออาหารสำหรับโครงการสนับสนุนสถานีพระราชทานเลี้ยง กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" โดยวิธีตกลงราคา

270,000.00.-
รายละเอียด  

 
4 ธ.ค.58
ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)

2,332,600.00.-
รายละเอียด  

 
2 ธ.ค.58
ซื้ออาหารว่าง (Snack Box) สำหรับโครงการสนับสนุนกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ?ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD? โดยวิธีพิเศษ

2,675,000.00.- 
รายละเอียด

 
1 ธ.ค.58
เช่าการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 

2,046,240.00.- 
รายละเอียด

 
27 พ.ย.58
จ้างปรับปรุงห้องทำงานรองปลัดกระทรวงการคลังและกองงาน ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีตกลงราคา

433,727.18- 
รายละเอียด

 
19 พ.ย.58
จ้างปรับปรุงห้องทำงานปลัดกระทรวงการคลังและกองงาน ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ

999,600.15- 
รายละเอียด

 
18 พ.ย.58
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

215,104,000.00.- 
รายละเอียด

 
12 พ.ย.58
จ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายยุทธนา หยิมการุณ) ชั้น 7 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีตกลงราคา

241,905.97.- 
รายละเอียด

 
5 พ.ย.58
ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานบริการประจำห้องประชุมวายุภักษ์ 1,2,3 และ4 กระทรวงการคลัง โดยวิธีตกลง

197,950.00.- 
รายละเอียด

 
2 พ.ย.58
ซื้อกระดาษชำระ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

118,355.00.-  
รายละเอียด

 
30 ต.ค.58
ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพริ้นเตอร์ ยื่ห้อ HP จำนวน 9 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

477,407.25.-  
รายละเอียด

 
30 ต.ค.58
จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์อาหารและสันทนาการ กระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ

31,782,000.00.-  
รายละเอียด

 
22 ต.ค.58
ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพริ้นเตอร์ ยื่ห้อ HP จำนวน 12 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

449,121.80.-  
รายละเอียด

 
21 ต.ค.58
ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีตกลงราคา

410,559.00.-  
รายละเอียด

 
19 ต.ค.58
จ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นางพรรณขนิตตา บุญครอง)ชั้น 7 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีตกลงราคา

250,000.00.- 
รายละเอียด

 
24 ก.ย.58
ซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีตกลงราคา

172,800.00 
รายละเอียด

 
18 ก.ย.58
งานเกษียณอายุราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

290,000.00.-
รายละเอียด

 
7 ก.ย.58
จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร สป.กค โดยวิธีพิเศษ

215,712.00.- 
รายละเอียด

 
7 ก.ย.58
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

142,600.00-
รายละเอียด

 
2 ก.ย.58
จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

34,430,000.00.-
รายละเอียด

 
2 ก.ย.58
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีกรณีพิเศษ

5,552,328.00.-
รายละเอียด

 
31 ส.ค.58
ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

680,064.00.-
รายละเอียด

 
31 ส.ค.58
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ IT โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

172,000.00.- 
รายละเอียด

 
28 ส.ค.58
จ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงของระบบ GFMIS โดยวิธีพิเศษ

80,250,000.00.- 
รายละเอียด

 
28 ส.ค.58
จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ CCTV ของสป.กค. โดยวิธีพิเศษ

160,500.00 .- 
รายละเอียด

 
28 ส.ค.58
จ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง โดยวิธีพิเศษ

138,996,000.00 .- 
รายละเอียด

 
28 ส.ค.58
จ้างเหมาดำเนินการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMIS (Operation & Maintenance : O&M) โดยวิธีพิเศษ

159,664,327.21.- 
รายละเอียด

 
28 ส.ค.58
ประกวดราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

172,800.00.- 
รายละเอียด

 
25 ส.ค.58
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสำรองไฟฟ้า (UPS)แบบไม่รวมอะไหล่และไม่รวม Battery โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

192,600.00 .- 
รายละเอียด

 
25 ส.ค.58
จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบควบคุมการเข้า-ออก ประตูด้วยบัตร (Door Access Control System) อาคาร สป.กค. และอาคาร ศทส. แบบรวมอะไหล่ "ยกเว้นบัตร" โดยวิธีพิเศษ

363,800.00.- 
รายละเอียด

 
24 ส.ค.58
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องปรับอากาศรวมอะไหล่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

713,019.00.- 
รายละเอียด

 
21 ส.ค.58
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ

12,400,000.00.- 
รายละเอียด

 
20 ส.ค.58
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

384,408.00.- 
รายละเอียด

 
20 ส.ค.58
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

246,100.00.- 
รายละเอียด

 
20 ส.ค.58
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีพิเศษ

12,000,000.00.- 
รายละเอียด

 
18 ส.ค.58
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,795,000.00.- 
รายละเอียด

 
18 ส.ค.58
จ้างดำเนินโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ

2,989,510.09.- 
รายละเอียด

 
11 ส.ค.58
เช่าบริการข้อมูลโปรแกรมข่าวเศรษฐกิจการเงินการคลัง โดยวิธีพิเศษ

937,320.00.- 
รายละเอียด

 
11 ส.ค.58
จ้างเหมาบริการระบบ Internet ความเร็วสูง โดยวิธีพิเศษ

8,499,438.00.- 
รายละเอียด

 
10 ส.ค.58
เช่าบริการข้อมูลระบบข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศ โดยวิธีพิเศษ โดยวิธีพิเศษ

930,900.00.- 
รายละเอียด

 
10 ส.ค.58
ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

948,000.00.- 
รายละเอียด

 
6 ส.ค.58
จ้างก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ และสำนักงานชั่วคราว โดยวิธีพิเศษ

45,886,000.00 - 
รายละเอียด

 
24 ก.ค.58
ซื้อซอฟต์แวร์ Team Viewer Corporate License รุ่นล่าสุด จำนวน 1 ชุด (10 sessions) โดยวิธีพิเศษ

355,347.00 .- 
รายละเอียด

 
17 ก.ค.58
จ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนโคมไฟบริเวณห้องประชุมวายุภักษ์ 4 , บริเวณโถงหน้าห้องประชุมและบริเวณโถงทางเดิน โดยวิธีพิเศษ

689,936.00 - 
รายละเอียด

 
15 ก.ค.58
ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำโล่ที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

285,000.00.- 
รายละเอียด

 
19 มิ.ย.58
ประกวดราคาซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

450,000.00.- 
รายละเอียด

 
18 มิ.ย.58
ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ TeamViewer Corporate License รุ่นล่าสุด จำนวน 1 ชุด (10 sessions) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

355,347.00.- 
รายละเอียด

 
11 มิ.ย.58
ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

1,866,080.00.- 
รายละเอียด

 
8 มิ.ย.58
จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

35,025,000.00.- 
รายละเอียด

 
2 มิ.ย.58
ซื้อเก้าอี้ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีพิเศษ

1,037,054.70.- 
รายละเอียด

 
2 มิ.ย.58
จ้างดำเนินโครงการจัดประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า โดยวิธีพิเศษ

2,282,577.00.- 
รายละเอียด

 
28 พ.ค.58
จ้างลอกท่อระบายน้ำภายในบริเวณกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ

184,382.40.- 
รายละเอียด

 
28 พ.ค.58
ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายเพื่อใช้ในระบบงาน GFMIS สำหรับกระทรวงการคลัง และศูนย์บางบัวทอง (DRC) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2,455,864.00.- 
รายละเอียด

 
26 พ.ค.58
จ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง (นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ

227,803.00.- 
รายละเอียด

 
21 พ.ค.58
ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

1,866,080.00.- 
รายละเอียด

 
21 พ.ค.58
ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าให้กับส่วนราชการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2,955,875.00.- 
รายละเอียด

 
11 พ.ค.58
จ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายนรินทร์ กัลยาณมิตร) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ

113,300.00.- 
รายละเอียด

 
29 เม.ย.58
ซื้อโทรทัศน์พร้อมเครื่องบันทึกวิดีโอในตัว ,บริการผลิตอุปกรณ์จ่ายไฟหรืออุปกรณ์ประกอบ ,กล่องตั้งพื้น ,สายไฟสำหรับวิทยุหรือโทรทัศน์ โดยวิธีพิเศษ

166,920.00.- 
รายละเอียด

 
27 เม.ย.58
จ้างปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ

465,450.00.- 
รายละเอียด

 
24 เม.ย.58
ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ

233,225.01.- 
รายละเอียด

 
20 เม.ย.58
จ้างที่ปรึกษา เพื่อจัดทำ โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 - 2563

2,015,000.00.- 
รายละเอียด

 
31 มี.ค.58
จ้างจ้างทาสีและติดตั้งวัสดุป้องกันการรั่วซึมบริเวณอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ

3,255,000.00.- 
รายละเอียด

 
31 มี.ค.58
เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภาระกิจด้านรายได้ โดยวิธีพิเศษ

1,905,120.00.- 
รายละเอียด

 
16 มี.ค.58
จ้างเปลี่ยนเบาะนั่งโดยสารรถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ

219,566.67.- 
รายละเอียด

 
6 มี.ค.58
ซื้อจอแสดงภาพ LED พร้อมติดตั้ง โดยวิธีพิเศษ

743,111.00.- 
รายละเอียด

 
5 มี.ค.58
จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลงานกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ

300,000.00.- 
รายละเอียด

 
20 ก.พ.58
จ้างสำรวจทำแบบ BOQ งานคงเหลือ อาคารศูนย์อาหารและสันทนาการ กระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ

196,000.00.- 
รายละเอียด

 
20 ก.พ.58
จ้างปรับพื้นบริเวณประตู1 กระทรวงการคลัง เพื่อเป็นลานจอดรถยนต์ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ

3,817,000.00.- 
รายละเอียด

 
20 ก.พ.58
สอบราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ TeamViewer Corporate License จำนวน 1 ชุด

355,347.00.- 
รายละเอียด

 
6 ก.พ.58
จ้างที่ปรึกษาออกแบบปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์และสำนักงานชั่วคราว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีตกลง

1,950,000.00.- 
รายละเอียด

 
2 ก.พ.58
จ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายจุมพล ริมสาคร) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ

359,000.00.- 
รายละเอียด

 
19 ม.ค.58
จ้างผลิตและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยวิธีพิเศษ

484,940.00.- 
รายละเอียด

 
14 ม.ค.58
จ้างเหมาพาหนะเดินทาง โดยวิธีพิเศษ

190,000.00.- 
รายละเอียด

 
13 ม.ค.58
ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธีพิเศษ

980,120.00.- 
รายละเอียด