ราคากลาง ปี 59

 

 

 ราคากลาง ย้อนหลัง

 

วันที่ประกาศ เรื่อง ราคากลาง หมายเหตุ
30 ธ.ค.59
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 8 รายการ และผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน 4 รายการ รวม 12 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 465,450.00 .-
รายละเอียด
 
28 ธ.ค.59
ซื้อพรมพร้อมติดตั้ง บริเวณโถงทางเดินผู้บริหาร ชั้น 7 โดยวิธีตกลงราคา 291,441.89 .-
รายละเอียด
 
26 ธ.ค.59
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 5 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 256,372.00 .-
รายละเอียด
 
26 ธ.ค.59
การจัดทำรายงานประจำปีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2559 499,690.00 .-
รายละเอียด
 
21 ธ.ค.59
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง (กิจกรรมการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง) ในลักษณะการจัดทำโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกระทรวงการคลังผ่านสื่อรูปแบบใหม่ เพื่อสนับสนุนการขยายฐานภาษี 455,500.00 .-
รายละเอียด
 
8 ธ.ค.59
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อทดแทนอุปกรณ์ HSM (Hardware Security Module) ระบบ GFMIS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,457,000.00 .-
รายละเอียด
 
7 ธ.ค.59
ประกวดราคาจ้างสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,904,760.00 .-
รายละเอียด
 
1 ธ.ค.59
จ้างดำเนินการด้านเวที เครื่องเสียง และเก้าอี้ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าเสาธง โดยวิธีตกลงราคา 130,000.00.-
รายละเอียด
 
24 พ.ย.59
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ KYOCERA จำนวน 4 รายการ, ผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 1 รายการ และผงหมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ CANON จำนวน 5 รายการ รวม 10 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 305,217.50.-
รายละเอียด
 
18 พ.ย.59
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 356,417.00.-
รายละเอียด
 
17 พ.ย.59
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 8 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 376,586.50.-
รายละเอียด
 
9 พ.ย.59
จ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายลวรณ แสงสนิท) โดยวิธีตกลงราคา 129,544.90 .-
รายละเอียด
 
1 พ.ย.59
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ IT โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 572,828.00 .-
รายละเอียด
 
28 ต.ค.59
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 13 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 484,431.80.-
รายละเอียด
 
20 ต.ค.59
จ้างจัดทำสมุดบันทึกกระทรวงการคลัง ประจำปี 2560 โดยวิธีพิเศษ 1,800,000.00.-
รายละเอียด
 
18 ต.ค.59
จ้างปรับปรุงห้องทำงานที่ปรึกาาการคลัง ชั้น 7 (นางศิริพร เหลืองนวล) โดยวิธีตกลงราคา 295,084.60.-
รายละเอียด
 
10 ต.ค.59
จ้างดำเนินโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง ส่วนการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้สู่ประชาชน โดยวิธีพิเศษ 4,335,000.00.-
รายละเอียด
 
5 ต.ค.59
ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,494,900.00.-
รายละเอียด
 
3 ต.ค.59
ซื้อซื้อน้ำดื่มประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 โดยวิธีตกลงราคา 161,784.00.-
รายละเอียด
 
28 ก.ย.59
ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม คลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,999,093.50.-
รายละเอียด
 
27 ก.ย.59
ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง ประเภทรถโดยสาร (รถตู้) จำนวน 5 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,425,000.00.-
รายละเอียด

 
19 ก.ย.59
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารกีฬา 100 ปี กรมบัญชีกลาง (ศูนย์คอมพิวเตอร์และสำนักงานชั่วคราว) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีตกลงราคา 414,000.00.-
รายละเอียด

 
9 ก.ย.59
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,831,723,000.00.-
รายละเอียด

 
9 ก.ย.59
จ้างซ่อมแซมสาย Fiber Optic เส้นทางระหว่างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงการคลังถึงกรมศุลกากร คลองเตย (ทางด่วนขั้นที่ 1) โดยวิธีพิเศษ 513,728.40.-
รายละเอียด
 
9 ก.ย.59
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องปรับอากาศรวมอะไหล่ โดยวิธีพิเศษ 184,575.00.-
รายละเอียด
 
9 ก.ย.59
จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ CCTV ของ สป.กค. โดยวิธีตกลงราคา 149,800.00.-
รายละเอียด
 
9 ก.ย.59
จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบควบคุมการเข้า - ออก ประตูด้วยบัตร (Door Access Control System) แบบรวมอะไหล่ "ยกเว้นบัตร" โดยวิธีตกลงราคา 353,100.00.- 
รายละเอียด
 
7 ก.ย.59
ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 739,000.00.-
รายละเอียด
 
6 ก.ย.59
ประกวดราคาจ้างจัดทำสมุดบันทึกกระทรวงการคลัง ประจำปี 2560 จำนวน 10,000 เล่ม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,800,000.00.-
รายละเอียด
 
6 ก.ย.59
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) แบบไม่รวมอะไหล่ และไม่รวม Battery โดยวิธีตกลงราคา 93,625.00.-
รายละเอียด
 
5 ก.ย.59
จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 34,430,000.00.-
รายละเอียด
 
5 ก.ย.59
จ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีตกลงราคา 242,000.00.-
รายละเอียด
 
2 ก.ย.59
จ้างจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร สป.กค. โดยวิธีตกลงราคา 215,712.00.-
รายละเอียด
 
1 ก.ย.59
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีกรณีพิเศษ 5,598,192.00.-
รายละเอียด
 
1 ก.ย.59
จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน โดยวิธีพิเศษ 934,200.00.-
รายละเอียด
 
1 ก.ย.59
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,720,000.00.-
รายละเอียด
 
31 ส.ค.59
โครงการจัดซื้อผงหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 8 รายการ และผงหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ CANON จำนวน 3 รายการ รวม 11 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 113,195.30.-
รายละเอียด
 
25 ส.ค.59
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,831,723,000.00.-
รายละเอียด
 
24 ส.ค.59
จ้างเหมาบริการวงจรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลางกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 77,999,148.00.- 
รายละเอียด
 
24 ส.ค.59
จ้างเหมาบริการวงจรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลางกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 139,618,800.00.- 
รายละเอียด
 
24 ส.ค.59
จ้างเหมาดำเนินการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMIS (Operation & Maintenance : O & M) โดยวิธีพิเศษ 159,000,000.00.- 
รายละเอียด
 
18 ส.ค.59
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีพิเศษ 12,900,000.00.- 
รายละเอียด
 
18 ส.ค.59
จ้างเหมาบริการระบบ Internet ความเร็วสูง โดยวิธีพิเศษ 8,538,600.00.- 
รายละเอียด
 
18 ส.ค.59
เช่าบริการข้อมูลโปรแกรมข่าวเศรษฐกิจการเงินการคลัง โดยวิธีพิเศษ 978,408.00.- 
รายละเอียด
 
18 ส.ค.59
เช่าบริการข้อมูลระบบข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศ โดยวิธีพิเศษ 930,900.00.- 
รายละเอียด
 
16 ส.ค.59
การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครื่อข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง (โดยวิธีพิเศษ) 12,500,000.00.-
รายละเอียด
 
5 ส.ค.59
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 11 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 411,479.20.-
รายละเอียด
 
1 ส.ค.59
ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการทดแทนเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บข้อมูล GFMIS ปี ๒๕๕๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 34,550,300.-
รายละเอียด
 
29 ก.ค.59
จ้างโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิธีตกลงราคา 313,100.00.-
รายละเอียด
 
26 ก.ค.59
ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเสียงตามสายในการสื่อสารของบุคลากรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,997,786.90.-
รายละเอียด
 
25 ก.ค.59
จ้างติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด 3,000 ลิตร พร้อมติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ บริเวณสนามหญ้าด้านหลังรูปปั้นเสด็จพ่อ รัชกาลที่ 5 ภายในกระทรวงการคลัง โดยวิธีตกลงราคา 465,182.50.-
รายละเอียด
 
11 ก.ค.59
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Nation e-Payment) โดยวิธีพิเศษ 2,885,968.00.-
รายละเอียด
 
23 มิ.ย.59
ซื้อสำหรับโครงการพัฒนาระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) โดยวิธีพิเศษ 42,489,000.00.-
รายละเอียด
 
21 มิ.ย.59
จ้างปรับปรุงห้องทำงานที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยวิธีตกลงราคา

278,788.50.-
รายละเอียด

 
17 มิ.ย.59
ซื้อระบบเสียงห้องประชุมวายุภักษ์ 1 พร้อมติดตั้ง อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ

1,696,447.55.-
รายละเอียด

 
14 มิ.ย.59
จ้างจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีตกลงราคา

 499,690.00 
รายละเอียด

 
10 มิ.ย.59
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

 373,430.00 
รายละเอียด

 
9 มิ.ย.59
จ้างซ่อมแซมสาย Fiber Optic เส้นทางระหว่างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ถึงกรมศุลกากร คลองเตย โดยวิธีพิเศษ

 5,240,000.00 
รายละเอียด

 
9 มิ.ย.59
ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเสียงตามสายในการสื่อสารของบุคลากรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 2,997,786.90
รายละเอียด

 
7 มิ.ย.59
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 5 รายการ และผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ SAMSUNG SL-C-460 FW จำนวน 4 รายการ รวม 9 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

135,676.00 -
รายละเอียด

 
2 พ.ค.59
จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการออกแบบเชิงหลักการและจัดทำร่างข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) โดยวิธีตกลง

13,499,416.00-
รายละเอียด

 
27 เม.ย.59
จ้างโครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีแก่ชาววายุภักษ์ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยวิธีตกลงราคา

101,500.00-
รายละเอียด

 
8 เม.ย.59
ซื้ออุปกรณ์ทำบัตรผ่านเข้า - ออก โดยวิธีตกลงราคา

100,700.00  
-รายละเอียด

 
4 เม.ย.59
ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง ในส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพ งานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง

701,651.03 
-รายละเอียด

 
25 มี.ค.59
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 10 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

486,903.50
-รายละเอียด

 
23 มี.ค.59
ซื้อซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการสำหรับฝึกอบรม (Training management) ระบบ GFMIS และซอฟต์แวร์บันทึกภาพและเสียง โดยวิธีตกลงราคา

148,088.00
-รายละเอียด

 
21 มี.ค.59
จ้างปรับปรุงห้องเตรียมอาหาร ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีตกลงราคา

498,727.00.-
รายละเอียด

 
16 มี.ค.59
จ้างจัดทำห้องเก็บเอกสารบริเวณหน้าลิฟต์ ชั้น 5 โดยวิธีตกลงราคา

151,110.75 .-
รายละเอียด

 
14 มี.ค.59
จ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบนำเสนอข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับประชาชน (Thailand Fiscal) โดยวิธีพิเศษ

3,210,000.00.-  
รายละเอียด

 
8 มี.ค.59
จ้างดำเนินโครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 6 โดยวิธีพิเศษ

4,979,700.00.-  
รายละเอียด

 
7 มี.ค.59
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 2 รายการ, ผงหมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ RICOH จำนน 1 รายการ และผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP จำนวน 1 รายการ รวม 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

179,160.80.-  
รายละเอียด

 
4 มี.ค.59
ซื้อระบบเสียงตามสายในการสื่อสารของบุคลากร ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ

2,997,786.90.-  
รายละเอียด

 
2 มี.ค.59
จ้างดำเนินโครงการ CCO-MOF สัญจร โดยวิธีพิเศษ

4,800,000.00.-  
รายละเอียด

 
25 ก.พ.59
จ้างดำเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังสู่สาธารณชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายหลักด้านเศรษฐกิจของกระทรวงการคลัง ในปี พ.ศ. 2559) โดยวิธีพิเศษ

3,794,316.30.-
รายละเอียด

 
19 ก.พ.59
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

213,745,000.00.- 
รายละเอียด

 
2 ก.พ.59
ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อรองรับการโอนย้ายระบบ โดยวิธีพิเศษ

6,478,180.00  .-
รายละเอียด

 
2 ก.พ.59
จ้างสำหรับการย้ายระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ

6,230,000.00 .-
รายละเอียด

 
1 ก.พ.59
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

291,361.00.-
รายละเอียด

 
26 ม.ค.59
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 5 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

165,764.40 .-
รายละเอียด

 
26 ม.ค.59
ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการทดแทน GFMIS Terminal โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

54,162,000.00.-
รายละเอียด

 
22 ม.ค.59
จ้างดำเนินโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง ส่วนการปรับปรุงองค์ความรู้และการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีพิเศษ

4,800,000.00 .-
รายละเอียด

 
21 ม.ค.59
การจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

34,430,000.00.-
รายละเอียด

 
5 ม.ค.59
ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการปรับปรุงระบบสำรองข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

40,800,000.00.- 
รายละเอียด