ข่าวสอบราคา - ประกวดราคา ปี 2554

 

 

                     ข่าวย้อนหลัง

 

 

ข่าวสอบราคา ปี 2554

วันที่ประกาศ เรื่อง รายชื่อ
ผู้ไม่มีผลประโยชน์
ร่วมกัน
ราคากลาง วันที่ รับ/ขาย
เอกสาร
สอบราคา
ยื่นซอง/
เอกสาร
สอบราคา
เปิดซอง/ประกาศ
รายชื่อ
ผู้มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือก
เข้าสอบราคา
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
และราคา
หมายเหตุ
2 พ.ย.54

สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและทำความสะอาดพื้นถนน

   
2 -16 พ.ย. 54
2 -16 พ.ย. 54
21 พ.ย. 54
10.00 น.
 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
16 ก.ย.54

สอบราคาซื้อรถยนต์ตู้ปรับอากาศ

   
15 - 28 ก.ย. 54
15 - 28 ก.ย. 54
30 ก.ย. 54
10.00 น.
   
6 ก.ย.54

สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและทำความสะอาดพื้นถนน

 
6 - 16 ก.ย. 54
6 - 16 ก.ย. 54
21 ก.ย. 54
10.00 น.
   ยกเลิก
5 ก.ย.54

สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค

 
5 - 16 ก.ย. 54
5 - 16 ก.ย. 54
21 ก.ย. 54
13.30 น.
 
2 ก.ย.54

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

   
2 - 13 ก.ย. 54
2 - 13 ก.ย. 54
19 ก.ย. 54
10.00 น.
   
2 ก.ย.54

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   
2 - 13 ก.ย. 54
2 - 13 ก.ย. 54
19 ก.ย. 54
13.30 น.
   
30 มิ.ย.54

สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล

   
30 มิ.ย - 13 ก.ค. 54
30 มิ.ย - 13 ก.ค. 54
21 ก.ค. 54
10.00 น.
 
29 มิ.ย.54

สอบราคาการจ้างทำสื่อในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ

   
29 มิ.ย - 13 ก.ค. 54
29 มิ.ย - 13 ก.ค. 54
22 ก.ค. 54
10.00 น.
 
23 พ.ค.54

สอบราคาซื้อรถยนต์ตู้ปรับอากาศ

   
23 พ.ค.- 2 มิ.ย. 54
23 พ.ค.- 2 มิ.ย. 54
7 มิ.ย. 54
10.00 น.
 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
 

 

ข่าวประกวดราคา ปี 2554
 

วันที่ประกาศ
เรื่อง
วงเงิน
งบประมาณ
ราคากลาง
ซื้อแบบ/
รับซอง
ข้อเสนอ
ยื่นซอง/
เอกสาร
ประกวดราคา
เปิดซอง/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา
วันดำเนินการประกวดราคา
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
ร่าง
TOR
หมายเหตุ
3 พ.ย. 54

ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการบูรณาการระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคลกระทรวง การคลัง (MOF-HRMIS) ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์

5,000,000.-
   23- 30
พ.ย.54
 9 ธ.ค.54
10.00 น.
-
11.30 น
 26 ธ.ค.54  11 ม.ค.55    
9 ส.ค. 54

ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการบูรณาการระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคลกระทรวง การคลัง (MOF-HRMIS) ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์

5,000,000.-
 
25-31 ส.ค.54
7 ก.ย.54
10.00 น.
-
11.30 น
14 ก.ย. 54
27 ก.ย.54
   
4 ก.ค. 54

ประกวดราคาซื้อซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บข้อมูล GFMIS ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

40,000,000.-
  25-30 ส.ค.54 5 ก.ย.54
10.00 น.
-
11.30 น

13 ก.ย.54 23 ก.ย.54 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
12 พ.ค. 54

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบ GFMIS สำหรับเทศบาลและ อบต. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

27,000,000.-
   
2 - 10
มิ.ย. 54
 
20 มิ.ย. 54
10.00 น.
-
11.30 น
 
28 มิ.ย.54
 
11 ก.ค.54
    
8 เม.ย. 54

ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

6,350,000.-
   8 - 19
ก.ค. 54
 28 ก.ค. 54
10.00 น.
-
11.30 น
 8 ส.ค.54  19 ส.ค.54    
16 มี.ค. 54

ประกวดราคาจ้างการจ้างทำสื่อในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2,458,000.-
 
31 มี.ค.-
11 เม.ย.54
3 พ.ค. 54
10.00 น.
-
11.30 น
18 พ.ค.54
31 พ.ค.54