ข่าวสอบราคา - ประกวดราคา ปี 2555

 

 

                     ข่าวย้อนหลัง

 

 

ข่าวสอบราคา ปี 2555

วันที่ประกาศ เรื่อง รายชื่อ
ผู้ไม่มีผลประโยชน์
ร่วมกัน
ราคากลาง วันที่ รับ/ขาย
เอกสาร
สอบราคา
ยื่นซอง/
เอกสาร
สอบราคา
เปิดซอง/ประกาศ
รายชื่อ
ผู้มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือก
เข้าสอบราคา
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
และราคา
หมายเหตุ
24 ธ.ค.55

สอบราคางานจ้างปรับปรุงสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๒ เป็น Smart Office

    25 ธ.ค.55 - 9 ม.ค. 56 10 ม.ค. 56
เวลา 09.00-16.00 น.

14 ม.ค.56
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

   
12 ธ.ค.55

สอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณโถงทางเดินหน้าห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

    12 ธ.ค.-28 ธ.ค. 55 12 ธ.ค.-28 ธ.ค. 55 10 ม.ค.56    
16 ต.ค.55

สอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณโถงทางเดินหน้าห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

    16 ต.ค.-31 ต.ค. 55 16 ต.ค.-31 ต.ค. 55 5 พ.ย.55     ยกเลิก
14 ก.ย.55

สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค

ผู้มีสิทธิ์ได้
รับการคัดเลือก
ให้เป็นผู้เสนอราคา
  14 ก.ย.-24 ก.ย. 55 14 ก.ย.-24 ก.ย. 55 25 ก.ย.55 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
7 ก.ย.55

สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและทำความสะอาดพื้นถนน

ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
การคัดเลือก
ให้เป็นผู้เสนอราคา
  7ก.ย.-18 ก.ย. 55 7ก.ย.-18 ก.ย. 55 20 ก.ย.55 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
7 ก.ย.55

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
การคัดเลือก
ให้เป็นผู้เสนอราคา
  7ก.ย.-17 ก.ย. 55 7ก.ย.-17 ก.ย. 55 20 ก.ย.55 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
30 ส.ค.55

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
การคัดเลือก
ให้เป็นผู้เสนอราคา
  30 ส.ค.-12 ก.ย. 55 30 ส.ค.-12 ก.ย. 55 18 ก.ย.55 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
16 ส.ค.55

สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง

ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
การคัดเลือก
ให้เป็นผู้เสนอราคา
  16 ส.ค.-29 ส.ค. 55 16 ส.ค.-29 ส.ค. 55 3 ก.ย.55 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
8 ส.ค.55

สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ

ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
การคัดเลือก
ให้เป็นผู้เสนอราคา
  8 ส.ค.-24 ส.ค. 55 8 ส.ค.-24 ส.ค. 55 29 ส.ค.55 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
1 พ.ค.55

สอบราคาซื้อรถยนต์

    30 เม.ย.-14 พ.ค. 55 30 เม.ย.-14 พ.ค. 55 21 พ.ค.55    
30 ม.ค.55

สอบราคาจ้างผลิตและพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2554

ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
การคัดเลือก
ให้เป็นผู้เสนอราคา
  30 ม.ค.-9 ก.พ. 55 30 ม.ค.-9 ก.พ. 55 13 ก.พ.55  ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
 

 

ข่าวประกวดราคา ปี 2555
 

วันที่ประกาศ
เรื่อง
วงเงิน
งบประมาณ
ราคากลาง
ซื้อแบบ/
รับซอง
ข้อเสนอ
ยื่นซอง/
เอกสาร
ประกวดราคา
เปิดซอง/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา
วันดำเนินการประกวดราคา
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
ร่าง
TOR
หมายเหตุ
11 ต.ค. 55

ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ โครงการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ 3 กรมภาษี กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

81,463,551.40.-
  7-17
ธ.ค.55
24 ธ.ค. 55
10.00 น.
-
11.30 น
8 ม.ค. 56 18 ม.ค. 56   ยกเลิก
24 ส.ค. 55

ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการระบบสำนักงานอัจฉริยะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

48,684,112.15.-
  6-11
ก.ย.55
17 ก.ย.55
10.00 น.
-
11.30 น
25 ก.ย.55 4 ต.ค.55 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
30 พ.ค. 55 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการปรับปรุงเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 42,522,000.00.-   28 มิ.ย.-
6 ก.ค.55
20 ก.ค.55
10.00 น.
-
11.30 น
6 ส.ค.55 16 ส.ค.55 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
21 พ.ค. 55 ประกวดราคาจ้างทำสื่อในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 3,300,000.00.-   19 มิ.ย.-
28 มิ.ย.55
11 ก.ค.55
10.00 น.
-
11.30 น
23 ก.ค.55 7 ส.ค.55    ยกเลิก
1 พ.ค. 55

ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการระบบสำนักงานอัจฉริยะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

48,684,112.15.-
  25 พ.ค.-
8 มิ.ย.55
22 มิ.ย.55
10.00 น.
-
11.30 น
9 ก.ค.55 19 ก.ค.55    ยกเลิก

26 เม.ย. 55

ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการบูรณาการระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคลกระทรวง การคลัง (MOF-HRMIS) ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์

5,000,000.-
  21- 30
พ.ค.55
11 มิ.ย.55
10.00 น.
-
11.30 น
26 มิ.ย.55 10 ก.ค.55 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

26 มี.ค. 55

ประกวดราคาซื้อระบบ Tele Presence ของกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

105,000,000.-
  22-31 ส.ค.55 5 ก.ย.55
10.00 น.
-
11.30 น.
17 ก.ย.55 28 ก.ย.55  ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
TOR