ข่าวสอบราคา - ประกวดราคา ปี 2556

 

 

                     ข่าวย้อนหลัง

 

 

ข่าวสอบราคา ปี 2556

วันที่ประกาศ เรื่อง รายชื่อ
ผู้ไม่มีผลประโยชน์
ร่วมกัน
ราคากลาง วันที่ รับ/ขาย
เอกสาร
สอบราคา
ยื่นซอง/
เอกสาร
สอบราคา
เปิดซอง/ประกาศ
รายชื่อ
ผู้มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือก
เข้าสอบราคา
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
และราคา
หมายเหตุ
11 ต.ค.56

สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค

 ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
การคัดเลือก
ให้เป็นผู้เสนอราคา
530,996.40  
รายละเอียด
  11 ต.ค.56
-
21 ต.ค.56
 11 ต.ค.56
-
21 ต.ค.56

 24 ต.ค.56
  ยกเลิก
30 ก.ย.56

สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง

  180,000.00  
รายละเอียด
 30 ก.ย.56
-
11 ต.ค.56
 30 ก.ย.56
-
11 ต.ค.56
 16 ต.ค.56
 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
13 ก.ย.56

สอบราคาซื้อน้ำดื่ม

 ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
การคัดเลือก
ให้เป็นผู้เสนอราคา
138,980.16  
รายละเอียด
  13 ก.ย.56
-
24 ก.ย.56
 13 ก.ย.56
-
24 ก.ย.56
 25 ก.ย.56
 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
12 ก.ย.56

สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค

 ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
การคัดเลือก
ให้เป็นผู้เสนอราคา
579,268.80 
รายละเอียด
  12 ก.ย.56
-
23 ก.ย.56
 12 ก.ย.56
-
23 ก.ย.56
 25 ก.ย.56
   ยกเลิก
22 ส.ค.56

สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน

  973,272.00
รายละเอียด
 22 ส.ค.56
-
4 ก.ย.56
 22 ส.ค.56
-
4 ก.ย.56
 9 ก.ย.56
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
22 ส.ค.56

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

 ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
การคัดเลือก
ให้เป็นผู้เสนอราคา
1,830,000.00
รายละเอียด
 22 ส.ค.56
-
3 ก.ย.56
 22 ส.ค.56
-
3 ก.ย.56
 10 ก.ย.56 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
7 มี.ค.56

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ

 ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
การคัดเลือก
ให้เป็นผู้เสนอราคา
  7 มี.ค.56 - 18 มี.ค. 56 7 มี.ค.56 - 18 มี.ค. 56

20 มี.ค.56
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
30 ม.ค.56

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ

 ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
การคัดเลือก
ให้เป็นผู้เสนอราคา
  30 ม.ค.56 - 12 ก.พ. 56 30 ม.ค.56 - 12 ก.พ. 56

19 ก.พ.56
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

  ยกเลิก
 

 

ข่าวประกวดราคา ปี 2556
 

วันที่ประกาศ
เรื่อง
วงเงิน
งบประมาณ
ราคากลาง
ซื้อแบบ/
รับซอง
ข้อเสนอ
ยื่นซอง/
เอกสาร
ประกวดราคา
เปิดซอง/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา
วันดำเนินการประกวดราคา
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
ร่าง
TOR
หมายเหตุ
30 ก.ย. 56

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูล GFMIS ปีงบประมาณที่ดำเนินการแล้ว (Archiving System) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

42,000,000.00.-
 41,985,195.00.-
   รายละเอียด
17-28 ต.ค.56 5 พ.ย.56
10.00 น. - 11.30 น.
20 พ.ย.56 2 ธ.ค.56

เลื่อนเป็น 
23 ธ.ค.56 
รายละเอียด 
 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
10 ก.ย. 56

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

9,800,000.00 .-
9,800,000.00 .-
   รายละเอียด
4-14 ต.ค.56

22 ต.ค.56
10.00 น. - 11.30 น.

5 พ.ย.56 18 พ.ย.56    ยกเลิก
4 เม.ย. 56

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูล GFMIS ปีงบประมาณที่ดำเนินการแล้ว (Archiving System) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

42,000,000.00.-
   6-14
มิ.ย.56
 25 มิ.ย.56
10.00 น. - 11.30 น.
8 ก.ค.56 18 ก.ค.56    ยกเลิก
26 มี.ค. 56

ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ โครงการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ 3 กรมภาษี กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

81,463,551.40.-
  4-19
เม.ย.56
26 เม.ย.56
10.00 น. - 11.30 น.
9 พ.ค.56 21 พ.ค.56   ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
14 มี.ค. 56

ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

39,912,000.00.-
  14 - 20
มี.ค. 56
27 มี.ค. 56
10.00 น. - 11.30 น.
10 เม.ย. 56 29 เม.ย 56  ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
31 ม.ค. 56

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบ GFMIS สำหรับส่วนขยาย Web Online ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

23,000,000.00.-
  28 ก.พ.-11 มี.ค. 56 20 มี.ค. 56
10.00 น.
-
11.30 น
2  เม.ย. 56 23  เม.ย.  56 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก