ข่าวสอบราคา - ประกวดราคา ปี 2557

 

 

 

 

   ข่าวย้อนหลัง

 

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction)
 

วันที่ประกาศ
เรื่อง
วงเงิน
งบประมาณ
ราคากลาง
ซื้อแบบ/
รับซอง
ข้อเสนอ
ยื่นซอง/
เอกสาร
ประกวดราคา
เปิดซอง/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา
วันดำเนินการประกวดราคา
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
ร่าง
TOR
หมายเหตุ
14 พ.ย.57

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการปรับปรุงระบบควบคุมห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) ของกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

15,000,000.00. -
             ยกเลิก
30 ต.ค. 57
แก้ไข
11 พ.ย.57

ประกวดราคาซื้อสาหรับโครงการทดแทนระบบโทรศัพท์ของกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

15,000,000.00. -
15,000,000.00. - 
รายละเอียด
25-28
พ.ย.57
3 ธ.ค.57
10.00 น. - 11.30 น.
  25 ธ.ค 2557 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
27 ต.ค. 57

ประกวดราคาจ้างสำหรับโครงการพัฒนาระบบติดตามและรายงานผลการจัดเก็บรายได้และผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS สำหรับคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และคณะอนุกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

8,100,000.00. -
8,105,785.00.- 
รายละเอียด
14-20
พ.ย.57
25 พ.ย. 57
10.00 น. - 11.30 น.
  19 ธ.ค 2557  ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
24 ต.ค. 57

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการปรับปรุงเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ระยะที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

38,102,000.00   -
38,102,000.00.-
รายละเอียด
4 -10 พ.ย. 57 17 พ.ย. 57
10.00 น. - 11.30 น.
  8 ธ.ค 2557  ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
24 ต.ค. 57

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

30,000,000.00  -
 29,830,000.00.-
รายละเอียด 
4 -7 พ.ย. 57 13 พ.ย. 57
10.00 น. - 11.30 น.
  28 พ.ย. 57
   ยกเลิก
23 ก.ค. 57

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ GFMIS ให้รองรับกับ Software SAP ERP 6 ส่วนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

42,994,000.00 -
40,259,820.00.-
รายละเอียด 
1-13 ส.ค.57 19 ส.ค. 57
10.00 น. - 11.30 น.
  9 ก.ย. 2557  ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
7 มี.ค. 57

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับระบบ GFMIS ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

85,000,000.00.-
4-22 เม.ย.57 8 พ.ค.57
10.00 น. - 11.30 น.
  3 มิ.ย. 57  ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
7 มี.ค. 57

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายและระบบสำรองข้อมูล GFMIS ทดแทนของเดิมปี 2550 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

25,000,000.00.-
4-22 เม.ย.57 7 พ.ค.57
10.00 น. - 11.30 น.
  30 พ.ค. 57  ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
7 มี.ค. 57

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

9,800,000.00.-
4-22 เม.ย.57 6 พ.ค.57
10.00 น. - 11.30 น.
  29 พ.ค. 57  ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

 


วิธีสอบราคา

วันที่ประกาศ เรื่อง รายชื่อ
ผู้ไม่มีผลประโยชน์
ร่วมกัน
ราคากลาง วันที่ รับ/ขาย
เอกสาร
สอบราคา
ยื่นซอง/
เอกสาร
สอบราคา
เปิดซอง/ประกาศ
รายชื่อ
ผู้มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือก
เข้าสอบราคา
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
และราคา
หมายเหตุ
30 ต.ค.57

สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) แบบไม่รวมอะไหล่และไม่รวม Battery

  183,333.30 
รายละเอียด
30 ต.ค.57
-
10 พ.ย.57
30 ต.ค.57
-
10 พ.ย.5
7

 12 พ.ย.57
   
29 ต.ค.57

สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์และห้องเครือข่ายสื่อสาร แบบรวมอะไหล่

  708,333.30
รายละเอียด
29 ต.ค.57
-
10 พ.ย.57
 29 ต.ค.57
-
10 พ.ย.5
7

 13 พ.ย.57
   
12 ก.ย.57

สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธาณณูปโภค

 ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
การคัดเลือก
ให้เป็นผู้เสนอราคา
579,268.80  
รายละเอียด
12ก.ย.57
-
22 ก.ย.57
  12 ก.ย.57
-
22 ก.ย.57

 24 ก.ย.57
  ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
11 ก.ย.57

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
การคัดเลือก
ให้เป็นผู้เสนอราคา
439,992.00  
รายละเอียด
11ก.ย.57
-
22 ก.ย.57
  11 ก.ย.57
-
22 ก.ย.57

 24 ก.ย.57
 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
3 ก.ย.57

สอบราคาจ้างจัดทำสมุดบันทึกกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ.2558

 ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
การคัดเลือก
ให้เป็นผู้เสนอราคา
 
1,363,893.33 
รายละเอียด
3 ก.ย.57
-
15 ก.ย.57
  3 ก.ย.57
-
15 ก.ย.57

 19 ก.ย.57
 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
2 ก.ย.57

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ

 ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
การคัดเลือก
ให้เป็นผู้เสนอราคา
120,966.35
รายละเอียด
2 ก.ย.57
-
15 ก.ย.57
  2 ก.ย.57
-
15 ก.ย.57

 19 ก.ย.57
 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
19 ส.ค.57

สอบราคาซื้อน้ำดื่มประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

  ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
การคัดเลือก
ให้เป็นผู้เสนอราคา
135,792.00
รายละเอียด
  29 ส.ค.57
-
8ก.ย.57
  29 ส.ค.57
-
8 ก.ย.57

 12 ก.ย.57
 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
19 ส.ค.57

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

 ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
การคัดเลือก
ให้เป็นผู้เสนอราคา
1,795,000.00
รายละเอียด
  19 ส.ค.57
-
1 ก.ย.57
  19 ส.ค.57
-
1 ก.ย.57

 9 ก.ย.57
 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
15 ส.ค.57

สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน

  960,000.00  
รายละเอียด
  15 ส.ค.57
-
29 ส.ค.57
  15 ส.ค.57
-
29 ส.ค.57

 5 ก.ย.57
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
 
18 มี.ค.57     การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ    กำหนดขายทอดตลาด 29 พ.ค.57 เวลา 9.30 น.