ข่าวสอบราคา - ประกวดราคา ปี 2558

 

 

 

 

   ข่าวย้อนหลัง

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ
เรื่อง
วงเงิน
งบประมาณ
ราคากลาง
ขอรับเอกสาร
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

(Download)
ยื่นข้อเสนอและ
ใบเสนอราคา
(ผ่านทางระบบ)
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
ร่าง
TOR
หมายเหตุ
24ธ.ค.58

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการทดแทน GFMIS Terminal โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

55,410,000.00.-  54,162,000.00.- 
รายละเอียด
26 ม.ค.-3 ก.พ.59 26 ก.พ. 59
8.30 น. - 16.30 น.
 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
15ธ.ค.58

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการปรับปรุงระบบสำรองข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

40,800,000.00.-  40,800,000.00.- 
รายละเอียด
5-14 ม.ค.59 27 ม.ค.59
8.30 น. - 16.30 น.
 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
6 พ.ย.58

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนฯ)

220,724,000.00.-  215,104,000.00.- 
รายละเอียด
18-25 พ.ย.58 21 ธ.ค.58
8.30 น. - 16.30 น.
  ยกเลิก
7 ก.ย.58

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนฯ)

144,200.00.- 142,600.00.-
รายละเอียด
7 ก.ย- 10
ก.ย. 58
16 ก.ย.58
8.30 น. - 16.30 น.
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
   
31 ส.ค.58

ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

680,064.00.- 680,064.00.-
รายละเอียด
31 ส.ค- 7
ก.ย. 58
14 ก.ย.58
8.30 น. - 16.30 น.
 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
   
31 ส.ค.58

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ IT โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

175,800.00.- 172,000.00.- 
รายละเอียด
31 ส.ค- 3
ก.ย. 58
10 ก.ย.58
8.30 น. - 16.30 น.
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
28 ส.ค.58

ประกวดราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

182,160.00.- 172,800.00.- 
รายละเอียด
28 ส.ค- 4
ก.ย. 58
14 ก.ย.58
8.30 น. - 16.30 น.
     ยกเลิก
25 ส.ค.58

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสำรองไฟฟ้า (UPS)แบบไม่รวมอะไหล่และไม่รวม Battery โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

220,000.00.- 192,600.00.- 
รายละเอียด
25 ส.ค- 1
ก.ย. 58
9 ก.ย.58
8.30 น. - 16.30 น.
 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
   
24 ส.ค.58

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องปรับอากาศรวมอะไหล่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

720,000.00.- 713,019.00.- 
รายละเอียด
24 - 31
ส.ค. 58
8 ก.ย.58
8.30 น. - 16.30 น.
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
   
20 ส.ค.58

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

444,000.00.- 384,408.00.- 
รายละเอียด
20 - 28
ส.ค. 58
7 ก.ย.58
8.30 น. - 16.30 น.
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
   
20 ส.ค.58

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวนฯ
)

250,000.00.- 246,100.00.- 
รายละเอียด
20 - 26
ส.ค. 58
3 ก.ย.58
8.30 น. - 16.30 น.
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
18 ส.ค.58

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,974,500.00.- 1,795,000.00.-
รายละเอียด
18 - 25
ส.ค. 58
3 ก.ย.58
8.30 น. - 16.30 น.
  ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
   
10 ส.ค.58

ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,000,000.00.- 948,000.00.-
รายละเอียด
10 - 21
ส.ค. 58
26 ส.ค.58
8.30 น. - 16.30 น.
 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
   
15 ก.ค.58

ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำโล่ที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

285,000.00.- 285,000.00.-
รายละเอียด
15 - 20
ก.ค. 58
24 ก.ค.58
8.30 น. - 16.30 น.
 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
   
19 มิ.ย.58

ประกวดราคาซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

450,000.00.- 450,000.00.-
รายละเอียด
19 - 26
มิ.ย. 58
3 ก.ค.58
8.30 น. - 16.30 น.
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
   
12 มิ.ย.58

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ TeamViewer Corporate License รุ่นล่าสุด จำนวน 1 ชุด (10 sessions) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

400,000.00.- 355,347.00.-
รายละเอียด
18 - 26
มิ.ย. 58
3 ก.ค.58
8.30 น. - 16.30 น.
   ยกเลิก


วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction)

 

วันที่ประกาศ
เรื่อง
วงเงิน
งบประมาณ
ราคากลาง
ซื้อแบบ/
รับซอง
ข้อเสนอ
ยื่นซอง/
เอกสาร
ประกวดราคา
เปิดซอง/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา
วันดำเนินการประกวดราคา
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
ร่าง
TOR
หมายเหตุ
29 เม.ย.58

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายเพื่อใช้ในระบบงาน GFMIS สำหรับกระทรวงการคลัง และศูนย์บางบัวทอง (DRC) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2,455,864.00 -
2,455,864.00.- 
รายละเอียด
28 พ.ค.58 - 8 มิ.ย. 58 15 มิ.ย.58
10.00 น. - 11.30 น.
  8 ก.ค. 58 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
24 เม.ย.58
แก้ไข
11 พ.ค.58

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าให้กับส่วนราชการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2,955,875.00 -
2,955,875.00.- 
รายละเอียด
21-27
พ.ค.58
3 มิ.ย.58
10.00 น. - 11.30 น.
  26 มิ.ย.58 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

 

วิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 
 

วันที่ประกาศ
เรื่อง
วงเงิน
งบประมาณ
ราคากลาง
วันที่ รับ/ขาย
เอกสาร
ดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด
วันที่ / เวลา
ที่ ยืนซอง
เปิดซองเสนองานและพิจารณาคุณสมบัติ
หมายเหตุ
2 ก.ย.58

การจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 

1,966 ล้านบาท
34,430,000.-
รายละเอียด 

วันที่  11 กันยายน  2558  ถึงวันที่  22 กันยายน  2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.

ส่วนบริหารการพัสดุ ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 23 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.ถึงเวลา 12.00 น .  ณ บริเวณอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง  ซอยอารีย์สัมพันธ์  ถนนพระรามที่ 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

14 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.30 น.ณ ห้องประชุมสำนักบริหารกลาง (ชั้น 2) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 15 ต.ค.58  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ยกเลิก
8 มิ.ย.58

จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 

2,000 ล้านบาท
35,025,000.00
รายละเอียด 

วันที่ 17 มิ.ย.58  ถึงวันที่ 26 มิ.ย. 58 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. 

ส่วนบริหารการพัสดุ ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  

วันที่ 29 มิ.ย.58 ตั้งแต่ เวลา 10.00 ถึงเวลา 12.00

วันที่ 8 ก.ค.58

ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.30 น.

วันที่ 9 ก.ค.58  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ยกเลิก


วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

 

วันที่ประกาศ
เรื่อง
วงเงิน
งบประมาณ
ราคากลาง
วันที่ / เวลา
ที่ เสนอ
ราคา
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
หมายเหตุ
4 ธ.ค.58

ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)

2,500,000.00 -
2,332,600.00 
รายละเอียด  
16 ธ.ค .58
8.30 น.-16.30 น.
  ยกเลิก
11 มิ.ย.58

ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

2,000,000.00 -
1,866,080.00
รายละเอียด  
19 มิ.ย .58
8.30 น.-16.30 น.
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
21 พ.ค.58

ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

2,000,000.00 -
1,866,080.00
รายละเอียด  
8 มิ.ย .58
8.30 น.-16.30 น.
  ยกเลิก


วิธีสอบราคา

วันที่ประกาศ เรื่อง รายชื่อ
ผู้ไม่มีผลประโยชน์
ร่วมกัน
ราคากลาง วันที่ รับ/ขาย
เอกสาร
สอบราคา
ยื่นซอง/
เอกสาร
สอบราคา
เปิดซอง/ประกาศ
รายชื่อ
ผู้มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือก
เข้าสอบราคา
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
และราคา
หมายเหตุ
20 ก.พ.58

สอบราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ TeamViewer Corporate License จำนวน 1 ชุด

  355,347.00 
รายละเอียด
20 ก.พ.58
-
6 มี.ค.58
20 ก.พ.58
-
6 มี.ค.58

10 มี.ค.58
   ยกเลิก