ข่าวสอบราคา - ประกวดราคา ปี 2559

 

 

 

 

   ข่าวย้อนหลัง

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

วันที่ประกาศ
เรื่อง
วงเงิน
งบประมาณ
ราคากลาง
ขอรับเอกสาร
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

(Download)
ยื่นข้อเสนอและ
ใบเสนอราคา
(ผ่านทางระบบ)
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
ร่าง
TOR
หมายเหตุ
23 พ.ย.59

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อทดแทนอุปกรณ์ HSM (Hardware Security Module) ระบบ GFMIS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5,800,000.00.-  5,457,000.00.-
รายละเอียด
8-16 ธ.ค. 59 26 ธ.ค. 59 
8.30 น. - 16.30 น.
ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR  
23 พ.ย.59

ประกวดราคาจ้างสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5,880,000.00.- 5,904,760.00.-
รายละเอียด
7-15 ธ.ค. 59 23 ธ.ค. 59 
8.30 น. - 16.30 น.
ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR  
1 พ.ย.59

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ IT โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

612,000.00.-

572,828.00 .-
รายละเอียด

1-8 พ.ย. 59 17 พ.ย. 59 
8.30 น. - 16.30 น.
 ผู้ได้รับการคัดเลือก    
27 ก.ย.59

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3,992,000.00.-

3,494,900.00.-
รายละเอียด

5-12 ต.ค. 59 18 ต.ค. 59 
8.30 น. - 16.30 น.
 ผู้ได้รับการคัดเลือก  
14 ก.ย.59

ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง ประเภทรถโดยสาร (รถตู้) จำนวน 5 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7,425,000.00.-

7,425,000.00.-
รายละเอียด

27 ก.ย. - 4 ตค. 59 13 ต.ค. 59 
8.30 น. - 16.30 น.
  TOR ยกเลิก
13 ก.ย.59

ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม คลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5,000,000.00.-

4,999,093.50.-
รายละเอียด

28 ก.ย. - 5 ตค. 59 11 ต.ค. 59 
8.30 น. - 16.30 น.
 ผู้ได้รับการคัดเลือก  
9 ก.ย.59

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,966,000,000.00.-

1,831,723,000.00.-
รายละเอียด

20 - 27 ก.ย. 59 19 ต.ค. 59
8.30 น. - 16.30 น.
 ผู้ได้รับการคัดเลือก  
7 ก.ย.59

ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

816,900.00.-

739,000.00.-
รายละเอียด

7-14 ก.ย. 59 21 ก.ย. 59
8.30 น. - 16.30 น. 
 ผู้ได้รับการคัดเลือก
  
   
6 ก.ย.59

ประกวดราคาจ้างจัดทำสมุดบันทึกกระทรวงการคลัง ประจำปี 2560 จำนวน 10,000 เล่ม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,800,000.00.-

1,800,000.00.-
รายละเอียด

6-13 ก.ย. 59 20 ก.ย. 59
8.30 น. - 16.30 น. 
 
  
  ยกเลิก
1 ก.ย.59

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,974,500.00.-

1,720,000.00.-
รายละเอียด

1-8 ก.ย. 59 16 ก.ย. 59
8.30 น. - 16.30 น. 
 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

  
   
25 ส.ค.59

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,966,000,000.00.-

1,831,723,000.00.- 

 2-9 ก.ย. 59  6 ต.ค. 59
8.30 น. - 16.30 น.
 
  
 ยกเลิก
26 ก.ค.59

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเสียงตามสายในการสื่อสารของบุคลากรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3,000,000.00.-

2,997,786.90.-
รายละเอียด

26 ก.ค. - 2 ส.ค. 59

11 ส.ค. 59
8.30 น. - 16.30 น. 

 
  
 ยกเลิก
15 มิ.ย.59

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการทดแทนเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บข้อมูล GFMIS ปี 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

35,000,000.00.- 34,550,300.-
รายละเอียด
1 - 8 ส.ค. 59

19 ส.ค. 59
8.30 น. - 16.30 น. 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

  
 
9 มิ.ย.59

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเสียงตามสายในการสื่อสารของบุคลากรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3,000,000.00.-   2,997,786.90.- 
รายละเอียด
16-24 มิ.ย.59

5 ก.ค.59
8.30 น. - 16.30 น.

 
  -
 ยกเลิก
7 มี.ค.59

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง ในส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพ งานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

720,000.00 .-   701,651.03.-
รายละเอียด
4-12 เม.ย. 59

25 เม.ย. 59
8.30 น. - 16.30 น.

 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก  
 
2 ก.พ.59

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

220,724,000.00.-  213,745,000.00.- 
รายละเอียด
19-29 ก.พ.59 22 มี.ค.59
8.30 น. - 16.30 น.
  ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

 


วิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 
 

วันที่ประกาศ
เรื่อง
วงเงิน
งบประมาณ
ราคากลาง
วันที่ รับ/ขาย
เอกสาร
ดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด
วันที่ / เวลา
ที่ ยืนซอง
เปิดซองเสนองานและพิจารณาคุณสมบัติ
หมายเหตุ
5 ก.ย.59

จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

34,430,000.00 
34,430,000.00.-
รายละเอียด 

วันที่  12 - 26 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.

ส่วนบริหารการพัสดุ ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 27 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.ถึงเวลา 12.00 น. ณ บริเวณอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

10 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักบริหารกลาง (ชั้น 2) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

11 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ
ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

21 ม.ค.59

การจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 

(ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม)

34,430,000.00 
34,430,000.00.-
รายละเอียด 

วันที่  2 - 11 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.

ส่วนบริหารการพัสดุ ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.ถึงเวลา 12.00 น .  ณ บริเวณอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง  ซอยอารีย์สัมพันธ์  ถนนพระรามที่ 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

4 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.30 น.ณ ห้องประชุมสำนักบริหารกลาง (ชั้น 2) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 7 มีนาคม 2559  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
 ------  
  
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี การกำหนดรายละเอียดงานถมดิน ตักดิน และรากฐานในการก่อสร้าง ฐานรากในการจ้างก่อสร้าง

ภาคผนวก 2

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

----------------
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน