สัมภาษณ์ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม

      นายจิระ พันธ์คีรี
      ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

ภาพและเสียง        
   
 สัมภาษณ์ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม

      นายสันติ อ่ำศรีเวียง
      ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

ภาพและเสียง        
   
 สัมภาษณ์ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม

      นายศักดา ชนะภัย
      หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานรัฐมนตรี

ภาพและเสียง        
   
 สัมภาษณ์ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม

      นายไว คงทวี
      ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ภาพและเสียง        
   
 สัมภาษณ์ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม

      นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร
      ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ภาพและเสียง        
   
 สัมภาษณ์ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม

      นางสาวกาญจนา สุทธิชยาพิพัฒน์
      ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม

ภาพและเสียง        
   
 สัมภาษณ์ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม

      นางรัชนี ชุนเจริญ
      ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ภาพและเสียง        
   
 สัมภาษณ์ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม

      เรือเอกฐานิศ นาคะเกศ
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ภาพและเสียง        
   
 สัมภาษณ์ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม

      นางสิริกานต์ มหาลี้ตระกูล
      ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

ภาพและเสียง        
   
 สัมภาษณ์ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม

      นายพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์
      ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผล

ภาพและเสียง        
   
 สัมภาษณ์ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม

      นางสาวอารีย์ วรรณาเจริญกุล
      นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย กลุ่มกฎหมาย

ภาพและเสียง