กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง ทำหน้าที่ควบคุมและกำหนดระบบบัญชีของรัฐบาล  ระบบบัญชีของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  กำหนดหลักเกณฑ์  และปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย  และระเบียบการเงินการคลัง  บริหารเงินคงคลังของประเทศให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายของรัฐบาล  ควบคุมการจ่ายเงินทั้งที่เป็นเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  กำหนดเงินเดือนค่าจ้าง  ตลอดจนบำเหน็จบำนาญและเงินตอบแทนของข้าราชการและลูกจ้าง  นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทยให้กับธนาคารพาณิชย์ในต่างจังหวัด เว็บไซต์

 


Questionnaire Online

แบบสอบถามออนไลน์ 
   1. ความต้องการของประชาชน
   2. ความพึงพอใจ
 
ดาวน์โหลดแบบสอบถาม 
   1. ความต้องการของประชาชน
   2. ความพึงพอใจ

 

Banner