กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าบางประเภทที่ผลิตขึ้นในราชอาณาจักรและสินค้าบางชนิดที่นำเข้าจากต่างประเทศ  อาทิ  ภาษีสุรา  ภาษีสถานบริการ  ภาษียาสูบ  โดยมีมาตรการควบคุมจัดเก็บภาษีและการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดกวดขัน เว็บไซต์

 


Questionnaire Online

แบบสอบถามออนไลน์ 
   1. ความต้องการของประชาชน
   2. ความพึงพอใจ
 
ดาวน์โหลดแบบสอบถาม 
   1. ความต้องการของประชาชน
   2. ความพึงพอใจ

 

Banner