วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

 วิสัยทัศน์และพันธกิจ กระทรวงการคลัง 

 

วิสัยทัศน์ ( Vision)

“เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

“Being Fiscal and Economic Pillar for Sustainable Development”

 

พันธกิจ/ภารกิจตามกฎหมาย (Missions/Duties and responsibilities)

1. เสนอแนะและกำหนดนโยบายการคลังและระบบการเงิน

2. เสนอแนะและกำหนดนโยบายภาษี และบริหารการจัดเก็บภาษี

3. เสนอแนะและกำหนดนโยบายรายจ่ายและหนี้สาธารณะ บริหารรายรับรายจ่ายและหนี้สาธารณะ

และบริหารพัสดุภาครัฐ

4. บริหารที่ราชพัสดุ เหรียญกษาปณ์ รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นๆของรัฐ

ที่มา: พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง(ปีงบประมาณ 2560-2579) 

เป้าหมายที่ 1 การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
               ยุทธศาสตร์ที่ 1. การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานราก
               ยุทธศาสตร์ที่ 2. การปฏิรูประบบการออม ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
               ยุทธศาสตร์ที่ 3. การปฏิรูปการกระจายรายได้และการถือครองทรัพย์สิน

เป้าหมายที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
               ยุทธศาสตร์ที่ 4. การปฏิรูปประสิทธิภาพระบบการเงินและตลาดทุน
               ยุทธศาสตร์ที่ 5. การปฏิรูปการส่งเสริมภาคเอกชนในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ
               ยุทธศาสตร์ที่ 6. การปฏิรูประบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
               ยุทธศาสตร์ที่ 7. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับภูมิภาค

เป้าหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง
               ยุทธศาสตร์ที่ 8. การปฏิรูปกฎหมายการคลังและการบริหารการคลังของประเทศ
 

เป้าหมายที่ 4 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ 
               ยุทธศาสตร์ที่ 9. การส่งเสริมความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลัง