ราคากลาง

 

 

 ราคากลาง ย้อนหลัง

 

วันที่ประกาศ เรื่อง ราคากลาง หมายเหตุ
26 ก.ย.61

โครงการจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ SAP ของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

23,183,333.00 
รายละเอียด 
 
26 ก.ย.61

การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2,050,000.00 
รายละเอียด 
 
26 ก.ย.61

การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

10,287,200.00 
รายละเอียด 
 
25 ก.ย.61

จ้างการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยบริเวณกลุ่มอาคารกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61097645366)

6,580,500.00 
รายละเอียด 
 
20 ก.ย.61

จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61097517522)

2,100,000.00 
รายละเอียด 
 
17 ก.ย.61

ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10,287,200.00-
รายละเอียด
 
7 ก.ย.61

จ้างการจ้างดำเนินการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMIS (Operation Maintenance OM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

153,664,000.00
รายละเอียด
 
7 ก.ย.61

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และอาคารกีฬา 100 ปี กรมบัญชีกลาง (ศูนย์คอมพิวเตอร์และสำนักงานชั่วคราวศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2,270,153.27
รายละเอียด
 
6 ก.ย.61

จ้างการจ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงของระบบ GFMIS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

74,948,364.00 .-
รายละเอียด
 
6 ก.ย.61

จ้างการจ้างเหมาบริการวงจรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

133,040,376.00 .-
รายละเอียด
 
3 ก.ย.61

จ้างเหมาบริการระบบ Internet ความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,012,160.00 .-
รายละเอียด
 
5 ก.ค.61

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,596,027.00 .-
รายละเอียด
 
5 ก.ค.61

จ้างโครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) โดยวิธีคัดเลือก

821,286,056.00 .-
รายละเอียด
 
2 พ.ค.61

ประกวดราคาจ้างโครงการบริการและเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังสาธารณะ (MoF Open Data Services) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15,000,000.00 .-
รายละเอียด
 
4 เม.ย.61

ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการสืบค้นข้อมูล 3 กรมภาษี (TAX Search Engine) ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13,375,000.00 .-
รายละเอียด
 
28 ก.พ.61

จ้างที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์ผลกระทบและแผนการปรับตัวของกระทรวงการคลังจาก Disruptive Technology โดยวิธีคัดเลือก

19,964,932.50
รายละเอียด
 
26 ก.พ.61

ประกวดราคาซื้อโครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย GFMIS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5,371,400.00 
รายละเอียด
 
22 ก.พ.61
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,595,227.00
รายละเอียด 
 
22 ก.พ.61
ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง ประเภทรถโดยสาร (รถตู้) จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,425,000.00
รายละเอียด 
 
15 ก.พ.61
ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,500,000.00
รายละเอียด 
 
14 ก.พ.61
ประกวดราคาซื้อโครงการทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ระยะที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31,500,000.00
รายละเอียด 
 
14 ก.พ.61
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิม ระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16,102,000.00
รายละเอียด 
 
12 ก.พ.61
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ SAP ของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก 104,325,000.00.-
รายละเอียด 
 
31 ม.ค.61
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ หนา ๘๐ แกรม จำนวน ๒,๐๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 192,000.00.-
รายละเอียด 
 
29 ม.ค.61
จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาแนวคิดที่ได้รับรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,999,159.60.-
รายละเอียด 
 
18 ม.ค.61
ซื้อผงหมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ CANON จำนวน 1 รายการ และผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 8 รายการ รวม 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 424,950.50 .-
รายละเอียด 
 
12 ม.ค.61
ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 323,461.00.-
รายละเอียด 
 
25 ธ.ค.60
จ้างเหมาพาหนะเดินทาง เพื่อรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาประจำปี พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง เรื่อง "การเสริมสร้างคนคลังให้ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นคนดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 226,000.00.-
รายละเอียด 
 
21 ธ.ค.60
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M 552 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 496,266.00 .-
รายละเอียด 
 
  จ้างจัดทำป้ายภาษาอังกฤษควบคู่ภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 140,653.64.-
รายละเอียด 
 
  จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 163,333.32.-
รายละเอียด 
 
14 ธ.ค.60
จ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง ประจำปี 2560 (การเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก) การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการขยายฐานภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,938,000.00.-
รายละเอียด 
 
13 ธ.ค.60
จ้างผลิตและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 498,085.00.-
รายละเอียด 
 
20 พ.ย.60
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 787,500.00.-
รายละเอียด 
 
19 พ.ย.60
จ้างการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 140,653.64.-
รายละเอียด 
 
18 ต.ค.60
จ้างการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,080,932.00.-
รายละเอียด 
 
5 ต.ค.60
จ้างดำเนินการสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลางงานตกแต่งงานติดตั้งประดับ จำนวน 1 ซุ้ม พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 902,833.33.-
รายละเอียด 
 
5 ต.ค.60
เหมาบริการจอ LED ขนาด 4x6 เมตร จำนวน 2 จอ 312,746.66
รายละเอียด 
 
26 ก.ย.60
จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 498,522.00.-
รายละเอียด 
 
14 ก.ย.60
จ้างจ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 227,500.00 .-
รายละเอียด 
 
23 ส.ค.60
จัดซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 4 รายการ 240,750.00.-
รายละเอียด 
 
22 ส.ค.60
จัดซื้อเครื่องโทรสารและเครื่องปริ้นเตอร์ประจำห้องผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 114,480.-
รายละเอียด 
 
22 ส.ค.60
จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร สป.กค. โดยวิธีตกลงราคา 215,712.00.-
รายละเอียด 
 
22 ส.ค.60
จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ CCTV พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แบบไม่รวมอะไหล่ อาคาร สป.กค. โดยวิธีตกลงราคา 144,450.00.-
รายละเอียด 
 
22 ส.ค.60
จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบควบคุมการเข้า - ออก ประตูด้วยบัตร(Door Access Control) แบบรวมอะไหล่ ยกเว้นบัตร อาคาร สป.กค. โดยวิธีตกลงราคา 347,750.00.-
รายละเอียด 
 
22 ส.ค.60
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)แบบรวมอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง ยกเว้นน้ำมันเชื้อเพลง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีตกลงราคา 420,000.00.-
รายละเอียด 
 
22 ส.ค.60
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารกีฬา 100 ปี กรมบัญชีกลาง (ศูนย์คอมพิวเตอร์และสำนักงานชั่วคราว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง) โดยวิธีตกลงราคา 414,000.00.-
รายละเอียด 
 
18 ส.ค.60
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) แบบรวมอะไหล่ ยกเว้นแบตเตอรี่ โดยวิธีตกลงราคา 325,000.00.-
รายละเอียด 
 
18 ส.ค.60
ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 738,309.00.-
รายละเอียด 
 
18 ส.ค.60
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมอะไหล่ โดยวิธีตกลงราคา 330,000.00.-
รายละเอียด 
 
16 ส.ค.60
จ้างเหมาเช่าบริการวงจรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลางกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 137,814,000.00.-
รายละเอียด 
 
16 ส.ค.60
จ้างเหมาดำเนินการปฎิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMIS (Operation Maintenance OM) โดยวิธีพิเศษ 161,000,000.00.-
รายละเอียด 
 
16 ส.ค.60
จ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงของระบบ GFMIS โดยวิธีพิเศษ 77,682,000.00.-
รายละเอียด 
 
11 ส.ค.60
ซื้อซื้อน้ำดื่มประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีตกลงราคา 177,192.00.-
รายละเอียด 
 
11 ส.ค.60
ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย GFMIS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,296,500.00.-
รายละเอียด 
 
11 ส.ค.60
ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเสียงตามสายในการสื่อสารของบุคลากรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,953,200.-
รายละเอียด 
 
10 ส.ค.60
จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้และสนามหญ้า และทำความสะอาดถนนภยในบริเวณกระทรวงการคลัง 1,000,000.-
รายละเอียด 
 
8 ส.ค.60
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,785,933.58.-
รายละเอียด 
 
8 ส.ค.60
เช่าบริการข้อมูลระบบข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีพิเศษ 1,058,016.00.-
รายละเอียด 
 
8 ส.ค.60
จ้างเหมาบริการระบบ Internet ความเร็วสูง โดยวิธีพิเศษ 8,486,063.00.-
รายละเอียด 
 
8 ส.ค.60
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,785,933.58.-
รายละเอียด 
 
11 ก.ค.60
ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเสียงตามสายในการสื่อสารของบุคลากรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,953,200.-
รายละเอียด 
 
7 ก.ค.60
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 5 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 384,130.00.-
รายละเอียด
 
27 มิ.ย.60
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 496,266.00.-
รายละเอียด
 
22 มิ.ย.60
ซื้อโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีตกลงราคา 418,320.00.-
รายละเอียด
 
22 มิ.ย.60
ซื้อเงินบริสุทธิ์ 99.99% เพื่อใช้สำหรับจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (องค์เนื้อเงินบริสุทธิ์) โดยวิธีตกลงราคา 290,860.49.-
รายละเอียด
 
14 มิ.ย.60
จ้างเดินระบบสปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้ บริเวณสนามหญ้าภายในกระทรวงการคลัง โดยวิธีตกลงราคา 499,904.00.-
รายละเอียด
 
26 พ.ค.60
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยื่ห้อ HP จำนวน 5 รายการ 310,514.00.-
รายละเอียด
 
18 พ.ค.60
จ้างเปลี่ยนโคมไฟ บริเวณทางลอดใต้อาคารและบริเวณโถงลิฟต์ 1 ภานในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีตกลงราคา 183,665.50 .-
รายละเอียด
 
18 พ.ค.60
จ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง ประจำปี 2560 (การจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ และซุ้มประชาสัมพันธ์) โดยวิธีตกลงราคา 192,600.00 .-
รายละเอียด
 
11 พ.ค.60
จ้างติดตั้งชุดวาล์วหัวขับไฟฟ้าและลูกลอยควบคุมของถังน้ำดี ภายในกระทรวงการคลัง โดยวิธีตกลงราคา 445,356.50 .-
รายละเอียด
 
26 เม.ย.60
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ๊นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 4 รายการ 496,266.00.-
รายละเอียด
 
25 เม.ย.60
จ้างดำเนินโครงการค้นคนคลัง โดยวิธีพิเศษ 2,700,000.00.-
รายละเอียด
 
10 เม.ย.60
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ KYOCERA จำนวน 4 รายการ, ผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 4 รายการ รวม 8 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 490,488.00 .-
รายละเอียด
 
29 มี.ค.60
ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธีพิเศษ 2,718,870.00 .-
รายละเอียด
 
27 มี.ค.60
ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเสียงตามสายในการสื่อสารของบุคลากรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,953,200.00 .-
รายละเอียด
 
24 มี.ค.60
ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการทดแทนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายระบบ GFMIS ปี 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,012,000.00 .-
รายละเอียด
 
21 มี.ค.60
จ้างซ่อมแซมผิวถนน และบ่อพักท่อระบายน้ำ พร้อมเปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็กหล่อบริเวณทางขึ้น - ลง ลานจอดรถ ภายในกระทรวงการคลัง โดยวิธีตกลงราคา 385,200.00 .-
รายละเอียด
 
13 มี.ค.60
จ้างที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างกลไกสามเหลี่ยมแห่งการเปลี่ยนแปลง (THE TRIANGLE OF CHANGE) โดยวิธีตกลง 2,200,000.00 .-
รายละเอียด
 
8 มี.ค.60
จ้างดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 600,000.00 .-
รายละเอียด
 
21 ก.พ.60
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 5 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 203,300.00 .-
รายละเอียด
 
10 ม.ค.60
ซื้อทองคำ เพื่อใช้สำหรับจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยวิธีพิเศษ 38,952,126.68 .-
รายละเอียด
 
10 ม.ค.60
จ้างโครงการสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยวิธีพิเศษ 2,300,000.00 .-
รายละเอียด