สถิติการเรียกใช้เว็บไซต์

 
 สถิติการเรียกใช้ในแต่ละเมนู เรียงตามการใช้งานจากมาก - น้อย

 

ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560
- มกราคม 2555 มกราคม 2556 มกราคม 2557 มกราคม 2558 มกราคม 2559 มกราคม 2560
- กุมภาพันธ์ 2555 กุมภาพันธ์ 2556 กุมภาพันธ์ 2557 กุมภาพันธ์ 2558 กุมภาพันธ์ 2559 กุมภาพันธ์ 2560
- มีนาคม 2555 มีนาคม 2556 มีนาคม 2557 มีนาคม 2558 มีนาคม 2559 มีนาคม 2560
- เมษายน 2555 เมษายน 2556 เมษายน 2557 เมษายน 2558 เมษายน 2559 เมษายน 2560
- พฤษภาคม 2555 พฤษภาคม 2556 พฤษภาคม 2557 พฤษภาคม 2558 พฤษภาคม 2559 พฤษภาคม 2560
- มิถุนายน 2555 มิถุนายน 2556 มิถุนายน 2557 มิถุนายน 2558 มิถุนายน 2559 มิถุนายน 2560
- กรกฎาคม 2555 กรกฎาคม 2556 กรกฎาคม 2557 กรกฎาคม 2558 กรกฎาคม 2559 กรกฎาคม 2560
- สิงหาคม 2555 สิงหาคม 2556 สิงหาคม 2557 สิงหาคม 2558 สิงหาคม 2559 สิงหาคม 2560
- กันยายน 2555 กันยายน 2556 กันยายน 2557 กันยายน 2558 กันยายน 2559 กันยายน 2560
- ตุลาคม 2555 ตุลาคม 2556 ตุลาคม 2557 ตุลาคม 2558 ตุลาคม 2559 ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2554 พฤศจิกายน 2555 พฤศจิกายน 2556 พฤศจิกายน 2557 พฤศจิกายน 2558 พฤศจิกายน 2559 พฤศจิกายน 2560
ธันวาคม 2554 ธันวาคม 2555 ธันวาคม 2556 ธันวาคม 2557 ธันวาคม 2558 ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2560

ที่มา ...Backend ของ www.mof.go.th

 

 
 
สถิติการเรียกใช้แยกตามปี พ.ศ.
 
ปี พ.ศ. 2546 ปี พ.ศ. 2547 ปี พ.ศ. 2548 ปี พ.ศ. 2549 ปี พ.ศ. 2550 ปี พ.ศ. 2551 ปี พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ. 2553
มกราคม  2546 มกราคม 2547 มกราคม 2548 มกราคม 2549 มกราคม 2550 มกราคม 2551 มกราคม 2552 มกราคม 2553
กุมภาพันธ์  2546 กุมภาพันธ์ 2547 กุมภาพันธ์ 2548 กุมภาพันธ์ 2549 กุมภาพันธ์ 2550 กุมภาพันธ์ 2551 กุมภาพันธ์ 2552 กุมภาพันธ์ 2553
มีนาคม  2546 มีนาคม 2547 มีนาคม 2548 มีนาคม 2549 มีนาคม 2550 มีนาคม 2551 มีนาคม 2552 มีนาคม 2553
เมษายน  2546 เมษายน 2547 เมษายน 2548 เมษายน 2549 เมษายน 2550 เมษายน 2551 เมษายน 2552 เมษายน 2553
พฤษภาคม  2546 พฤษภาคม 2547 พฤษภาคม 2548 พฤษภาคม 2549 พฤษภาคม 2550 พฤษภาคม 2551 พฤษภาคม 2552 พฤษภาคม 2553
มิถุนายน  2546 มิถุนายน  2547 มิถุนายน 2548 มิถุนายน 2549 มิถุนายน 2550 มิถุนายน 2551 มิถุนายน 2552 มิถุนายน 2553
กรกฎาคม  2546 กรกฎาคม 2547 กรกฎาคม 2548 กรกฎาคม 2549 กรกฎาคม 2550 กรกฎาคม 2551 กรกฎาคม 2552 กรกฎาคม 2553
สิงหาคม  2546 สิงหาคม 2547 สิงหาคม 2548 สิงหาคม 2549 สิงหาคม 2550 สิงหาคม 2551 สิงหาคม 2552 สิงหาคม 2553
กันยายน 2546 กันยายน 2547 กันยายน 2548 กันยายน 2549 กันยายน 2550 กันยายน 2551 กันยายน 2552 กันยายน 2553
ตุลาคม 2546 ตุลาคม 2547 ตุลาคม 2548 ตุลาคม 2549 ตุลาคม 2550 ตุลาคม 2551 ตุลาคม 2552 ตุลาคม 2553
พฤศจิกายน 2546 พฤศจิกายน 2547 พฤศจิกายน 2548 พฤศจิกายน 2549 พฤศจิกายน 2550 พฤศจิกายน 2551 พฤศจิกายน 2552 พฤศจิกายน 2553
ธันวาคม 2546 ธันวาคม 2547 ธันวามคม 2548 ธันวาคม 2549 ธันวาคม 2550 ธันวาคม 2551 ธันวาคม 2552 ธันวาคม 2553
 
ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560
มกราคม 2554 มกราคม 2555 มกราคม 2556 มกราคม 2557 มกราคม 2558 มกราคม 2559 มกราคม 2560
กุมภาพันธ์ 2554 กุมภาพันธ์ 2555 กุมภาพันธ์ 2556 กุมภาพันธ์ 2557 กุมภาพันธ์ 2558 กุมภาพันธ์ 2559 กุมภาพันธ์ 2560
มีนาคม 2554 มีนาคม 2555 มีนาคม 2556 มีนาคม 2557 มีนาคม 2558 มีนาคม 2559 มีนาคม 2560
เมษายน 2554 เมษายน 2555 เมษายน 2556 เมษายน 2557 เมษายน 2558 เมษายน 2559 เมษายน 2560
พฤษภาคม 2554 พฤษภาคม 2555 พฤษภาคม 2556 พฤษภาคม 2557 พฤษภาคม 2558 พฤษภาคม 2559 พฤษภาคม 2560
มิถุนายน 2554 มิถุนายน 2555 มิถุนายน 2556 มิถุนายน 2557 มิถุนายน 2558 มิถุนายน 2559 มิถุนายน 2560
กรกฎาคม 2554 กรกฎาคม 2555 กรกฎาคม 2556 กรกฎาคม 2557 กรกฎาคม 2558 กรกฎาคม 2559 กรกฎาคม 2560
สิงหาคม 2554 สิงหาคม 2555 สิงหาคม 2556 สิงหาคม 2557 สิงหาคม 2558 สิงหาคม 2559 สิงหาคม 2560
กันยายน 2554 กันยายน 2555 กันยายน 2556 กันยายน 2557 กันยายน 2558 กันยายน 2558 กันยายน 2560
ตุลาคม 2554 ตุลาคม 2555 ตุลาคม 2556 ตุลาคม 2557 ตุลาคม 2558 ตุลาคม 2559 ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2554 พฤศจิกายน 2555 พฤศจิกายน 2556 พฤศจิกายน 2557 พฤศจิกายน 2558 พฤศจิกายน 2559 พฤศจิกายน 2560
ธันวาคม 2554 ธันวาคม 2555 ธันวาคม 2556 ธันวาคม 2557 ธันวาคม 2558 ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2560

 

 
ดูสถิติ ปี พ.ศ. 2546 ดูสถิติ ปี.พ.ศ. 2547 ดูสถิติ ปี.พ.ศ. 2548 ดูสถิติ ปี.พ.ศ. 2549 ดูสถิติ ปี.พ.ศ. 2550
ดูสถิติ ปี.พ.ศ. 2551 ดูสถิติ ปี.พ.ศ. 2552 ดูสถิติ ปี.พ.ศ. 2553 ดูสถิติ ปี.พ.ศ. 2554 ดูสถิติ ปี.พ.ศ. 2555
ดูสถิติ ปี.พ.ศ. 2556 ดูสถิติ ปี.พ.ศ. 2557 ดูสถิติ ปี.พ.ศ. 2558 ดูสถิติ ปี.พ.ศ. 2559  
 ที่มา ...truehit
 
 
 
:: สถิติการเรียกใช้งานเว็บไชต์กระทรวงการคลัง ปี พ.ศ. 2560 ::
ภาพรวม
เดือน Page view Unique ip Unique session return visitor
ม.ค. 26,905 10,696 24,578 2,893
ก.พ. 33,407 11,714 25,611 3,174
มี.ค. 120,438 44,187 73,078 10,087
เม.ย. 59,012 36,489 56,502 7,653
พ.ค. 62,593 36,510 58,249 8,430
มิ.ย. 35,223 16,071 33,112 3,760
ก.ค. 58,231
11,282 25,453 2,842
ส.ค. 65,087 14,854 30,451 3,511
ก.ย. 186,015 119,627 178,727 31,483
ต.ค. 54,676 25,767 45,181 5,314
พ.ย. 39,149 13,094 28,181 3,059
ธ.ค. 30,411 8,561 19,275 2,065
ที่มา ...truehit
 
 
วิธีการดูสถิติของ Truehits