การประชุมการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561