การประชุมผู้บริหาร สป.กค. และ สร.กค. ครั้งที่ 1/2561

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร สป.กค. และ สร.กค. ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561