การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของกระทรวงการคลัง ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยเชิญภาคเอกชนร่วมประชุม พร้อมทั้งประชุมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังกับนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ในการนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ การติดตั้งอุปกรณ์ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) และตลาดไร้เงินสด (Cashless Society) พร้อมตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2561